Now showing items 502-521 of 957

  • The Kinds and Ages of Main Crops as Intercropping with Emperor Bananas in Chanthaburi 

   ชัยวัฒน์ มครเพศ; มาโนชญ์ กูลพฤกษี; สัมพันธ์ เซาะจอหอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2017)
   The study was conducted by interviewing emperor banana growers in some target area of Chanthaburi province, i.e. Tambol Khun Song, Tambol Pha Wa, Tambol Kao Wong Kod in Kang Hang Maew District, Tambol Wang Mai in Na Yai ...
  • Knockdown Electric Tricycle for Disabled 

   Jensak Ekburanawat (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research describes the development of knockdown electric tricycle for disabled. The structure of tricycle was split into two parts are a front part and a wheelchair. The front part tricycle was similar as a front part ...
  • Knowledge and Understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy of Elder in Sam Phraya,Cha-Am,Phetchaburi 

   ธีระวัฒน์ จันทึก; สุคนธา รักถึง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   Knowledge and Understanding in the Philosophy of Sufficiency Economy of Elder in Sam Phraya, Cha- Am, Phetchaburi. It was the qualitative research. By the way, the interview was in-depth interview, single interview and ...
  • Knowledge exchange model for support good quality of life for elderly in the village of SiamNiwet PhraSamudChedi District, Samutprakarn Province 

   มาริษา มามาก; สิริชัย ดีเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The objective of this research is to study the patterns of good quality of life for the elderly and tools for searching the knowledge of the elderly This research is a qualitative research and collected data by observation ...
  • Knowledge management local wisdom in the traditional herb used the philosophy of sufficiency economy case study in Nonthaburi Province 

   ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2017)
   This research aims 1) to study on the effect of local knowledge management on the use of herbs in the philosophy of Sufficiency Economy. 2) To create knowledge management model of local knowledge on the use of herbs in ...
  • Knowledge Management Model for Competitiveness of Lam Phaya Floating Market Entrepreneur 

   PHORNTIP BOONTHRONG; PRACHA TANSAENEE; NONGLUCK LUKANATINAKORN (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research had a purpose to study the knowledge management approach of entrepreneur and suggested the Knowledge Management Model for Competitiveness of Lam Phaya Floating Market Entrepreneur, Nakhon Pathom. The sampling ...
  • Knowledge Management Model on Local Wisdom for Community-based Tourism Development in Prachuabkirikhan province, Thailand 

   Danai Winairat (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The objective of this research is for developing the knowledge management (KM) model on local wisdom for community-based tourism (CBT) in Prachuabkirikhan province. 3 research problems are 1) what is the component and ...
  • Knowledge Management of Ban Suk-kasem Indigenous Cloth Weaving Group Banglen District Nakhon Pathom Province 

   Wararat Watthanachanobon; Pornpimol Sakda; Pranorm Pengtowong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาบริบทชุมชน รูปแบบและกระบวนการทอผ้าพื้นบ้านตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของกลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม โดยกระบวนการจัดการความรู้ และรวบรวมและจัดทำหนังสือรูปแบบและกระบวนการทอผ้าพื้นบ้าน ...
  • Laos Krang’ Community in Nakornpathom province and transmission of parading the Songkran flag 

   จิตกวี กระจ่างเมฆ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   It was found that community and Songkran Flag Parade Tradition of Laos Krang in Nakhonpathom Province is valuable from the past to present. It is the folk wisdom taught in the time of emigration to Thailand. Details in ...
  • Leader Behavior, Perception, Attitudes of Peers and Organizational Climate Affecting Work Responsibility and Effectiveness of Rajamangaly University of Technology Rattanakosin Personnel 

   กัลยา นามสงวน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The purposes of this research were to 1) study leardership behavior, perception, attitude of colleagues and organizational climate of Rajamangala University of Technology Rattanakosin officials and 2) to study related of, ...
  • Learning Achievement and Attitude towards a Remedial Course of Basic Mathematics of First-Year Business Students, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Bunjong Kaewwisetkul; Pradit Suttipet; Jitkawee Krajangmek; Thamonwan Saengngammongkhol (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purposes of this research were 1) to study the learning achievement of students attending a remedial course of basic mathematics course 2) to compare the learning achievement of the students graduating from high school ...
  • Legal Measure for Building Control in Thailand 

   ฟ้าใส สามารถ; พิมุข สุศีลสัมพันธ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aims to 1) study legal measures concerning current building control in Thailand and 2) find suggestions for legal development concerning more appropriate building control. The research is qualitative research ...
  • LiDAR Strip Adjustment With Polynomial Method 

   Apised Suwansaard; Thamonwan Saengngammongkhol; Patchareeya Chaikaew (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   LiDAR Technology (Light Detection and Ranging), is a remote sensing technology which can measure the topographic height with the laser sensor that are contained on the aircraft. The point data in three dimension coordinate ...
  • Life Cycle Assessment of fish Sausage, A Case study 

   เจนจิรา เปี่ยมดี; พัชรวรรณ สุขสร้อย; โชติมา โคตรพัฒน์ (หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014)
   จากปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก โดยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม ...
  • Light Sounding Device for Bearing Capacity of Soil Testing 

   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2006)
   This research is to construct “Light Sounding Device for Bearing Capacity of Soil Testing” for testing bearing capacity of soil. The results of testing can use to design shallow foundation that support medium load. Other ...
  • Light-weight Concrete Block Products from Coconut Shell Ash for Small and Medium Enterprises 

   ธงเทพ ศิริโสดา; ประชุม คำพุฒ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2017)
   This research aims to test the properties of concrete block mixed with coarse coconut shell ash as aggregates in products. The mix ratios of Portland cement type1 : quarry dust : coconut shell ash : water are 1 : 11 : 0 ...
  • LIMIT AND PREVENT THE UNWANTED USE OF THE INTERNET PHONE SERVICE BY IDENTIFYING AND BLOCKING THE URI OF THE SIP PROTOCOL 

   Siwaphon Viwatpinyo; Pornprasit Boontong; Siriruang Phatchuay; Arthit Yooyen (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to establish a mechanism to prevent disgruntled calls(SPIT) over the Internet to general users. By the development of the program Work with the normal operation of the program Asterisk VoIP Gateway, who ...
  • Living with happiness of the elderly in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin 

   ศศิชา มีเย็น; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research was a qualitative research with two objectives: to study the meaning of living with happiness of elderly in in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin, to study approach that lead to the happiness of elderly in ...
  • The Local Genetic Conservation and the Indigenous Knowledge of the Medicinal Plant Biodiversity Utilization of Lainan Sub District in Wiang Sa District in Nan Province 

   บรรจง อูปแก้ว; วัชราภรณ์ ชัยวรรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2017)
   The study aimed to investigate the local genetics, the utilization of the biodiversity of medicinal plants and the indigenous knowledge of plants. Samples of medicinal plants, local genetics and rare plants were collected ...
  • A Local Wisdom in Utilization of Indigenous Plants of Lao Khrang in Huay Duan Sub-District, Don Tum District, Nakhon Pathom Province 

   Wararat Watthanachanobon; Somkamon Pattarakitsophon; Anothai Pinbankuai; Pornpimol Sakda (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to study a variety of indigenous plants for consumption and their cooking traditional based on local wisdoms of Lao Khrang in order to access to the database of available dishes and recipes. In addition, ...