Now showing items 1-20 of 1294

  • 1 MW community electricity production from producer gas by using Napier grass 

   สหัถยา ทองสาร (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2014)
   การลดการพึ่งพาด้านพลังงานนับว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าชุมชนจากหญ้าเน เปียร์เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าเขตร้อนที่มีอายุหลายปี ทนต่อความแห้งแล้ง ให้ผลผลิตสูงประมาณ ...
  • 1ST Thailand Art And Design Exhibition (TADE) 

   กิตติธัช ศรีฟ้า (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This academic article aims to sequence the workflow. Of exhibitions of art and design exhibitions With artists from all over the country and faculty from more than 31 academic institutions attending 113 exhibitions, from ...
  • Academic Self-efficacy of Undergraduate Students in Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   วิชชพร เทียบจัตุรัส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2017)
   Academic self-efficacy is one of the most key successes for learners. Learners with high academic selfefficacy can adapt well with new environments and challenges. These learners are self-motivated, eager to participate ...
  • Acceptance of Infographic for Business Information Technology 

   อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์; อารญา หลวงอี่ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This research objective in the research were: 1 ) to develop the infographic for public relations business information technology 2 ) to evaluate acceptance of infographic for public relations business information ...
  • Acceptance of multimedia content for the production of news items, Case studies: International news program, Thailand TV Channel 3 

   นพดล สายคติกรณ์; สุมาลี นันตเคนทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This study research aimed to 1) Study education and multimedia production process used for producing news items and items What a world What a human 2) evaluation of the media used for international news. The instrument ...
  • Acceptance of Promoting the create branded goods of farmers in Chalae Sub-district, Singhanakhon District, Songkhla Province 

   ปริยากร บุญส่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2017)
   This research aimed to study (1) the status of economic and social development of farmers. (2) Analysis of SWOT. And (3) Acceptance of the promotion of branding in Chalae Sub-district, Singhanakhon District, Songkhla Province. ...
  • Acceptances of Algorithm Trading and Online Trading 

   Wutthisak Charoenwongmit (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purposes of this research were to (1) construct model in explaining acceptance of algorithm stock trading of investors in Stock Exchange of Thailand (SET) and (2) compare this model with the acceptance model of ...
  • Accounting Knowledge Management for Developing Farmer Producing lime at Banphaeo, Samut Sakhon 

   Nantaporn likitpiboonsil (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   การจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน กระบวนการผลิต ผลตอบแทนการผลิตมะนาว และการจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ...
  • Accounting Students’ Competencies in Cooperative Education from Opinions of Job Supervisors in Enterprises 

   Suchaya Rungsarittikul; Ekkachat Pattarach (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purpose of this research was to study the opinions of the job supervisors in enterprises about competencies of accounting students in cooperative education. The competencies were the students’ 1) academic knowledge ...
  • Accounting System and Internal audit of Village fund : A Case study Pranburi District Prachuapkhirikhan Province 

   Vijitrut Buntong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research aims to study Accounting System and Internal Control and Internal Audit of the village fund in Pranburi, Prachuapkhirikhan. The sample consisted of 10 bookkeepers , 2 Internal Auditors and 2 related officials ...
  • Accuracy Study for Predicting Compaction Parameters using Numerical Method 

   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์; ศุภชัย ไทยพุ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2017)
   The objective of this research was to study an accuracy of prediction of compaction parameters. These parameters could be read on compaction curves which constructed by numerical methods. The numerical methods used in ...
  • ACHIEVEMENT MODEL OF POLICY IMPLEMENTATION ON HOUSING PROJECTS FOR THE LOW INCOME EARNERS PRACHUABKIRIKHAN PROVINCE 

   Prasit Pannimitjitsaman (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   This research aimed to study the successes of policy implementation on Housing Projects for the Low income earners; compare attitudes of respondents toward successes of policy implementation verified by demographic ...
  • Activity Models to Enhance Learning and Conserving Phi Phung Tai folk Game for youth in Hua Hin District Prachuapkirikhan Province 

   สุภาพร บำรุงวงศ์; อังคเณ บุญเกิด; บุปผา วงษ์พันธุ์ทา; ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป; วรินทร คเชนทร์เดชา (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   The objective of this research is to study knowledge and ideas concerning the conservation and playing of Phi Phung Tai folk games for youth in Hua Hin District, study the needs of youth to participate in learning ...
  • Adaptation Strategies of Dairy Entrepreneurs in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province 

   เอมอร เจียรมาศ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2017)
   The objectives of this research were to: (1) look into the impacts of milk shop business expansion on milk shop entrepreneurs and their adaptation, and (2) examine what factors are important in determining consumers’ decision ...
  • The Administration to Enhance Morality and Ethics Enhancing for Students in Tessaban 2 Watdonmoonchai School under Tak Municipality with Participatory Action Research 

   สุพจนีย พัดจาด (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย, 2017)
   This research is an integrated research of qualitative research and quantitative research. The purpose is to: 1) study the need for moral reinforcement; student ethics 2) Management of moral strength student ethics ...
  • Administrative cases involving breach of contractscholarship in university 

   Pathummas Yougyoot; Laddaporn Sukkeawpha (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   The research study for administrative case involves breach of contract scholarships. The objective of this research study is to: 1. To study the pronouncement of administrative case involves breach of contract scholarships. ...
  • Adolescent Behaioral Patterns Promote the Learning Of Old Use Online Shopping Application 

   ทิพวรรณ ผลวัชนะ; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The objective of this research was to study adolescent behavioral patterns promote the learning of older people used online shopping application. The simple in this research was 400 questionnaires. This research studies ...
  • The aesthetic in wither 

   Preeyanan Boonpeng (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2021)
   This creation is under the title of 'The aesthetic in wither' that was inspired by observing the wilting of flowers, therefore, I have compared the flowers to the body through the aspects of beauty and deteriorate to ...
  • The Aesthetics in Gamification Design "Siam City" for Supporting Rattanakosin Island Tourism 

   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The objective of this research is to study the use of games to learn the aesthetics of Thai tourism by using the Inner Rattanakosin Island as a case study. This focuses on the religious tourist attractions relating to ...
  • Affect performance of circuit design Coupled Microstrip on coplanar strip lines 

   Jetwara Tangjit; Suphanan Phobtrakul (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016-09)
   This research studies the effect on performances of power divider designed for a transmission line technology by using a coplanar microstrip. The proposed circuit design has good response with compact size. The presented ...