Now showing items 1-20 of 593

  • 1 MW community electricity production from producer gas by using Napier grass 

   สหัถยา ทองสาร (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2014)
   การลดการพึ่งพาด้านพลังงานนับว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าชุมชนจากหญ้าเน เปียร์เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าเขตร้อนที่มีอายุหลายปี ทนต่อความแห้งแล้ง ให้ผลผลิตสูงประมาณ ...
  • Academic Self-efficacy of Undergraduate Students in Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   วิชชพร เทียบจัตุรัส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2017)
   Academic self-efficacy is one of the most key successes for learners. Learners with high academic selfefficacy can adapt well with new environments and challenges. These learners are self-motivated, eager to participate ...
  • Accounting Students’ Competencies in Cooperative Education from Opinions of Job Supervisors in Enterprises 

   Suchaya Rungsarittikul; Ekkachat Pattarach (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purpose of this research was to study the opinions of the job supervisors in enterprises about competencies of accounting students in cooperative education. The competencies were the students’ 1) academic knowledge ...
  • Accounting System and Internal audit of Village fund : A Case study Pranburi District Prachuapkhirikhan Province 

   Vijitrut Buntong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research aims to study Accounting System and Internal Control and Internal Audit of the village fund in Pranburi, Prachuapkhirikhan. The sample consisted of 10 bookkeepers , 2 Internal Auditors and 2 related officials ...
  • Accuracy Study for Predicting Compaction Parameters using Numerical Method 

   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์; ศุภชัย ไทยพุ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2017)
   The objective of this research was to study an accuracy of prediction of compaction parameters. These parameters could be read on compaction curves which constructed by numerical methods. The numerical methods used in ...
  • Administrative cases involving breach of contractscholarship in university 

   Pathummas Yougyoot; Laddaporn Sukkeawpha (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   The research study for administrative case involves breach of contract scholarships. The objective of this research study is to: 1. To study the pronouncement of administrative case involves breach of contract scholarships. ...
  • The Aesthetics in Gamification Design "Siam City" for Supporting Rattanakosin Island Tourism 

   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The objective of this research is to study the use of games to learn the aesthetics of Thai tourism by using the Inner Rattanakosin Island as a case study. This focuses on the religious tourist attractions relating to ...
  • Affect performance of circuit design Coupled Microstrip on coplanar strip lines 

   Jetwara Tangjit; Suphanan Phobtrakul (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016-09)
   This research studies the effect on performances of power divider designed for a transmission line technology by using a coplanar microstrip. The proposed circuit design has good response with compact size. The presented ...
  • Analysis and Comparison on Suitability of Solar Street Lighting system on remote area 

   กิตติพงษ์ ศรีพนากุล; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์; อำไพศักดิ์ ทีบุญมา; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; ทรงสุภา พุ่มชุมพล; ร.ท.สมญา ภูนะยา; บงกช บุญเพชร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2014)
   บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ พื้นที่ห่างไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใช้โปรแกรม DIALux version 4.10 ทำการจำลองค่าความสว่างบนผิวถนนเพื ...
  • Analysis of a designed solid state tesla transformer by computer simulation For studying the effective design 

   สุพจน์ วรธิพรหมมา; บุญยัง ปลั่งกลาง (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอ การวิเคราะห์ผลการออกแบบหม้อแปลงเทสล่าแบบสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์( Solid state tesla transformer ) โดย เปรียบเทียบวงจรสวิตซ์3 รูปแบบ คือ วงจรสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวิตซ์โดยตรง วงจรฮาฟบริดจ์อินเวอร์เตอ ...
  • Analysis of Heat and Multi-phase Flow in Porous Rubber Wood under Microwave Energy (Theory and Application Approach) 

   NATTAWUT SUWANNAPUM (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research is development on heat and multi-phase flow in porous rubber wood under microwave energy. It is developed to use as a numerical research tool for experimental research in future. The study was start by ...
  • Analysis of Heat Transfer and Electromagnetic Field Behavior inside Vulcanized Natural Rubber under Electromagnetic Energy in TE10 mode Rectangular Waveguide Cavity combine with Surface Heat Conduction 

   Nattawut Suwannapum (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research study of heat transfer in vulcanization the rubber compound process using microwaves combined with surface heat conduction. The study compared data between microwave vulcanization, surface heat conduction ...
  • Analysis of Permanent Magnet Generator Efficiency Effect from an Air-Gap 

   เจตน์สฤษฏิ์ รักษกุลวิทยา; ธีรศักดิ์ เชียงจูกง; วิริยะนนท์ คุ้มศิริวงศ์; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์; พีรวัจน์ มีสุข (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร โดยทำการปรับระยะห่างของช่องว่าง อากาศ (air-gap) ระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ซึ่งระยะของช่องว่างอากาศน้อยจะ ...
  • THE ANALYSIS OF RUBBER SHEET’S QUALITY BY IMAGE PROCESSING. 

   Siriruang Phatchuay; Siwaphon Viwatpinyo; Arthit Yooyen; Waroot Bunleam (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purpose of this study aimed to analyze the design and analysis of tire rubber in the cabinet with the image processing. It has a photo retouching software applications by using Microsoft Visual Studio c # and database ...
  • Analytical Study of High Relief Sculpture for the Development of the Subject in Thailand 

   ทมิฬ ศรีศิลา; คมสันต์ คำสิงหา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The study was aimed to analyze 3 aspects; dimension, mass, and composition, that contribute good creation of high relief sculptures. The analysis of three genres of high relief sculptures showed as follows: First of call, ...
  • Analyze study the realistic figurative monumental Sculpture of sculptor Mr. Sanan Silakorn 

   Chatmongkol Insawang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purposes of this research were to analyse Sanan Silakorn’s creation of portrait statues of significant kings of Thailand and to apply the body of knowledge to improve the content of courses taught at the Department ...
  • Antioxidant activity efficiency of the xanthone using electrochemical method 

   Benjamat Chailap; Thanesuan Nuanyai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   Seven isolated xanthones; Dulcisxanthone B (1), -mangostin (2) Seven isolated xanthones; Dulcisxanthone B (1), -mangostin (2), 1,3,7-trihydroxy-2,4-di-(3-methylbut-2-eyl)-xanthone (3), Cudratricusxanthone E (4), cochinchinone ...
  • Antioxidant activity of Wedelia trilobata 

   Thita Yodsawad; Phusit Sangpradub (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research showed the antioxidant activity of leaves and flowers of Wedelia trilobata. The leaves and flowers of Wedelia trilobata were separately extracted with ethanol to obtain the crude ethanol extracts respectively. ...
  • Application for verifying the floor of accommodations 

   อภิสิทธิ์ มิฮารน; วสันต์ สำราญถิ่น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   Currently, the most popular communication equipment is mobile phone, the authors are interested in application about construction. So to study, the application is made to use for checking on site which habitation. That is ...
  • The application of cloud computing to support the professional experiences of students Information Systems. Use to the cooperative education program 

   Noppadol Saikatikorn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research aims to: 1) develop an information system to student internships. Administration RMTUT Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus Using processing technology, cloud 2 ) to evaluate the performance of systems , ...