งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเพิ่มองค์ความรู้

 • Forecast Demand for Raw Materials in Order to Plan Appropriate Order Case Study: Vasatwo Shop 

  อภิญชญา ยิ่งยง; สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
  The objective of this research is (1) to study the method of forecasting suitable raw materials (2) to plan the demand for raw materials to be appropriate and sufficient for the needs. Since Vasatwo shop has insufficient ...
 • The Possibility Study of Spare Parts Warehouse Management by Barcode System : Case Study of Orc Premier Company Limited 

  สุภัคชา พังแก้ว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
  This research has the objective to study The Possibility Study of Spare Parts Warehouse Management by Barcode System Case Study of ORC PREMIER COMPANY LIMITED., which in the present day. Found the problem that the ...
 • Factors Affecting the Decision of Logistics Transportation Service to Send Pet 

  วิลาสินี สังข์สุข; สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
  This research aims (1) to study and analyze the factors affecting the decision to provide transport logistics to send (2) to offer guidance on choosing the transport provider logo. Logistics appropriately classified by ...
 • Risk Analysis in the Supply Chain of Durian, Case Study: Grandma Lamai Garden 

  ประสพโชค พูลปั้น; สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
  The objectives of this research are 1) to study the risk in the durian supply chain 2) to arrange the risk rating in the durian supply chain 3) to propose the risk management in the durian supply chain durian garden case ...
 • Analysis of Factors in Order to Offer the Tourist Routes. A Case Sstudy of Koh Samet 

  เพทาย พงษาปาน; เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
  This study has the objective to study the route in tourism on Koh Samet. To make visitors aware of the path on Samet island in the distance as short as possible. Student will study the route as well as routes to travel ...

View more