งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเพิ่มองค์ความรู้

 • Teenger’s Behavioral Factors Effect To Cognitive Development Skills Of Elderly To Use Video Call Via Smartphone 

  ก้องกาญจน์ ดำแก้ว; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  The objective of this research was to study adolescent behavioral factors on the development of cognitive skills of older people used video. The sample in this research was 400 elder people of Bangkok by questionnaires ...
 • The Experience Stories : The Road to Success of Okusno 

  กนกอร สร้อยแสง; ฤนดา กูลเกตุวงศ์; เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  This research aims to study the experience of business success stories fried crispy shrimp chin Okusno by this research is qualitative research using educational methods and autobiographical narratives. The data was collected ...
 • The appraisal component of cultural tourism for senior citizen in Petchburi at Mrigadayavan palace 

  ประกิจ ลอยเลิศฤทธิ์; ระชานนท์ ทวีผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  The objective of this research is to study 1) the appraisal component of tourism with attraction, amenity and accessibility 2) Cultural tourist’s analysis of internal and external factors for adult citizen. This study ...
 • Factors affecting the preparation before the retirement of teachers in Ayutthaya 

  นิภาพร เกิดมาลัย; มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  The objectives of this research were To study the factors affecting the preparation before the retirement of teachers. To study the importance of preparation before the retired teacher and To study the differences between ...
 • Meaning and Needs to Use Service of Elder Government Officer Retired in The Credit Union’s National Institute of Development Administration (Nida) 

  สุวดี นุชนารถ; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  The purpose of this research are study at meaning and needs to use service of the elder in government officer retired in the credit union’s national institute of development administration (NIDA). The research was ...

View more