Now showing items 256-275 of 563

  • Health Promotion Tourism Behavior of people in Lamphaya Floating Market, Banglen District Nakhon Pathom Province 

   Sirisuk Nakasaney (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2011)
   The purposes of this research were to study health promotion tourism behavior of people and factors that affected the health promotion tourism behavior of people in Lamphaya Floating Market, Banglen District, Nakhon ...
  • Heat Transfer of Spiral Hole Woven Hive for the Cooking Stove 

   สุดารัตน์ บรรพลา; อรพรรณ เหมะธุลิน; สุรจิตร์ พระเมือง (คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557)
   เตาอั้งโล่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ฟืนหรือถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่าเตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์อั้งโล่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย รังผึ้งของเตาเป็นส่วนประกอบสำคัญใน ...
  • High Frequency Induction Melting for Stainless Steel 

   กฤษฎา ทองงาม; ธีรภัทร ธัญลักษณ์เดโช; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เครื่องต้นแบบขนาด 8 กิโลวัตต์ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • High Strength Concrete Mixed Biomass Ash using Microwave Curing 

   Piyapong Kesawadkorn; Thaweesak Rungsakthaweekul; Ratthasak Prommas (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research is a study of high strength concrete by using a mixture of ashes from biomass materials, cured with a microwave to build up heat in side and mass transfer from the concrete. The objective of this study to ...
  • The image of faculty of industry and technology in view of the labor market ; A case study of entrepreneurs in Hua Hin district, Prachuapkhirikhan province 

   Wachara chintawan; Jantanee Jansawad (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purpose of this research, the image of faculty of industry and technology in view of the labor market; A case study of entrepreneurs in Hua Hin district, Prachuapkhirikhan province, is to study the image of industry ...
  • Impact Assessment on Technology Transfer of Biomass Briquettes Productionfrom Agricultural Residues and Weeds 

   ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วิกานต์ วันสูงเนิน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช ให้กับเกษตรกรบ้านไผ่สีรุณ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้การสัมภาษณ ...
  • Impact of Climate Factors on Time Performance of Construction 

   ขวัญชัย จันทนา; รณชัย เพ็ชรจั่น; อัศม์เดช มีเจริญ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The purposes of this research were to 1 ) study and collect the data of weather conditions while the construction supervisors were operating on their project at the real work environment, 2) study and collect the data ...
  • The Improve to Qualification of Asphalt Concrete by using Old Concrete to be in the Part of One Component 

   Arthorn Chuponsat; Nichaoha Minsboon (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2015-09)
   This research was made for the purpose to study in the qualification of new asphalt concrete by using old concrete to be in the part of one component. We research on the issue whether it is suitable and get along with road ...
  • Independent and Vertex Covering Number on Modular Product of Simple Graph 

   Bunjong Kaewwisetkul; Thanin Sitthiwirattham (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The Modular Product 1 2 G G of graph of 1 G and 2 G has vertex set 1 2 1 2 V(G G )=V(G )×V(G ) and edge set    1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 E(G G )  (u ,v )(u ,v ) u u E(G ) and v v E(G )  1 2 1 1 2 u u E(G ) and ...
  • Indigenous architecture and interior environment in cultural context of lotus field in Klongyong community 

   Prathan Yarnkoolwong; Siriluk Yarnkoolwong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The study aims four questions. 1) To study the vernacular architecture in relation to the environment and life on the lotus field. 2) To compare the similarities - and to find the identity or the identity of the vernacular ...
  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • Induction Boiler 

   พชร หลงสมบุญ; ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการทำน้ำอุ่นแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ ป้องกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนที่ท่อสูง ...
  • Infant Surveillance System with GSM Module by Microcontroller 

   Montri Somdunyakanok (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This paper presents the infant surveillance system with GSM module by microcontroller for the careful danger that may occur to infant and reduced burden on caregivers in the depression. It consists of automatic cradle ...
  • INFIUENCE OF FENG SHUI HAVE RESULT INTO CONSTRUCTION 

   จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-09)
   The project aims to study the various characteristics. Formed. Shui On Construction To assess the importance of Feng Shui with the construction. The correct way of Feng Shui to all those involved in construction. The details ...
  • The influence of ageing on the quality of a Blanking of 6063 aluminum 

   Wichai Pumchan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This paper has proposed for study influence of heat treatment on the blanking quality of 6063 aluminum. For parameter of heat treatment is T4, T5 and T6 after that bring specimen to blanking process. Parameters of blanking ...
  • Influence of cutting clearance on wear behavior of blanking die for high strength steel 

   Chalermpol Klaynil (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2015)
   The objective of this research was to study the influence of cutting clearance on wear behavior of blanking die for high strength steel. Punch material tool steel JIS SKS3, was specified for the hardness of 60 ±2 HRC. Four ...
  • The Information System Development for an Online Questionnaire Design Management for the Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN 

   Yuttapoul Phaichana; Jirasak Reungrungsee; Methichon Pratchayangkoon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   The aims of this research were The Information System Development for an Online Questionnaire Design Management for the Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN 1) to develop a Survey System online for Rajamangala ...
  • Information system for microgrid system Data management 

   วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์; นิพนธ์ เกตุจ้อย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   ระบบไมโครกริดที่ติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 120 กิโลวัตต์ และมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยระบบไมโครกร ...
  • Information Technology Use Behavior of Undergraduates Faculty of Business Administration,Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Chantanee Rungreangthanapol; Pisit Limareesuk (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research aimed to study: 1) Use behavior of Information technology for educations 2) Use behavior of self-learning English program and 3) Problems and obstacles. The findings of this study: ...