Now showing items 98-117 of 118

  • Thermal Performance of Flat Two Phase Closed Thermosyphon Air preheater with carbon nanoparticles mixed water as working fluid 

   วสันต์ ศรีเมือง; การัณย์ หอมชาติ; วิชัย กนกพิทยากร; ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบน (FTPCT) ที่ใช้น้ำผสมผงคาร์บอนระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงาน ท่อทองแดงมาตรฐานหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 mm ยาว 980 mm ...
  • Transfer Technology of Far Infrared Radiation 

   อันธิกา เพชรี; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อนุพล อัคพิน (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยการใช้เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล (Far infrared, FIR) ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิต ...
  • Transfer Technology of Green Fuel Production Combined with Residual of Agricultural 

   อนุพล อัคพิน; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อันธิกา เพชรี (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชให้แก่ชุมชนของเกษตรกรใน จ.พิจิตร จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 31 คน ได้ทำการสรุปผลจากแบบ ...
  • Voluntary Emission Reduction for Sustainable Forestation Case Study in Wung-Kwuay’s Community Forest Ngo District Lampang 

   วราคม วงศ์ชัย; อดศิร ถมยา; เอกรัฐ อินต๊ะวงศา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของป่าชุมชนบ้านวังควาย อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยใช้วิธีการ คำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยใช้สมการแอลโลเมทรี ...
  • การดูดซับฟีนอลและสีย้อมจากสารละลายด้วยลีโอนาร์ไดต์และดินแดง 

   อาทิตย์ อัศวสุขี; ชลหวรรณ คำภูแสน; อัจฉรา เก่งนอก; นิติ กองสิน; นฤมล งามดี (สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2014)
   งานวิจัยนี้ศึกษาการนำลีโอนาร์ไดต์และดินแดงซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าต่ำจากเหมืองแร่ลิกไนต์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางมาใช้ในการดูดซับฟี นอลและสีย้อมรวมถึงอินดิเคเตอร์ซึ่งใช้เป็นแบบจำลองของสีย้อมจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รีแอคทีฟเรด ...
  • การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

   ธนวรกฤต โอฬารธนพร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014)
   งานวิจัยนี้ ศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการคำนวณและ แสดงผลเป็นค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
  • การประเมินวัฎจักรชีวิตของ เชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีส่วนประกอบของขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ 

   สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก; วีระ พันอินทร์ (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลำปาง, 2014-11)
   บทความฉบับนี้ศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีส่วนประกอบของขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดเชิงกลชีวภาพ (MBWT)และกากตะกอนน้ำมันดิบโดยเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีส่วนประกอบของขยะชุมชน (MSW) และกากตะกอนน ...
  • การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มและเมทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมคาร์บอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค์ 

   ธวัชชัย บัวทิพย์; อรรถโส ขำวิจิตร (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มและเมทานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา โซเดียมคาร์บอเนตบนตัวรองรับเซรามิกริงค์ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย ...
  • การศึกษาศักยภาพของชุมชนที่มีต่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ตลาดน้ำดอนหวาย 

   วสันต์ พรพุทธพงศ์; ธีระวัฒน์ จันทึก (คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศักยภาพการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคโดยทั่วไปของชุมชนตลอดจนวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) ในการวิจัยคือ นักวิชาการปราชญ์ชุมชน ...
  • การสำรวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

   วิลาสินี ศรีสุวรรณ; วุฒิชัย เสริฐผม; ไกรพล ขันทะบุตร; สิทธิชัย สะสาง (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน สำรวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชน และเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนโดยใช้วิธีการสำรวจ สัมภาษณ์และสังเกต ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านร่องปลายนา ...
  • การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากห้องเผาไหม้ชีวมวล 

   ฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ศิรินุช จินดารักษ์ (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2014)
   This paper investigate the thermoelectric power generation from combustion wall of biomass drier. In this study, three modules of thermoelectric were considered: two thermoelectric cooling modules (Model A : MT2-1,6-127 ...
  • การเชื่อมโลหะโดยใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ 

   ชัยรัตน์ หงษ์ทอง (สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ในงานเชื่อมโลหะ โดยนำก๊าซชีวภาพที่บรรจุลงสู่ถังขนาด 48 กิโลกรัม โดยใช้ชุดบรรจุก๊าซชีวภาพ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า บรรจุด้วยแรงดัน 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำการทดลองเชื่อมไฟฟ้า ใช้เวลา ...
  • ความคิดเห็นของผู้บริโภคในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) แทนการเติมน้ำมัน 

   กนกอร เนตรชู; ธีระวัฒน์ จันทึก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) แทนการเติมน้ำมัน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในกา ...
  • ความต้องการพลังงานทดแทนแก๊สหุงต้ม สำหรับครัวเรือนของชุมชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   สำรวย มะลิถอด; ทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ; เบ็ญจพร ประชุมรัตน์; เพชรดา ทิพย์ยอแล๊ะ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, 2557)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับความต้องการพลังงานทดแทนแก๊สหุงต้มสำหรับครัวเรือนของชุมชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ และสุกร จำนวน 400 ...
  • ความสำเร็จของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการนำโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นที่ ตำบลพระประโทนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

   จรีรัตน์ อินทรจำนงค์; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสำเร็จของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการนำโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรท ...
  • คุณลักษณะจำเพาะของฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่มีการเติมธาตุดีบุกบนท่ออะลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นตัวรับรังสีอาทิตย์ 

   ธวัช สุริวงษ์; ฐิติพร เจาะจง; ชานนท์ บุญมีพิพิธ; สุขฤดี สุขใจ; ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 2014-11)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาคุณลักษณะเฉพาะของท่ออะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ อะโนไดซ์โดยมีการเติมธาตุดีบุกลงในชั้น ฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ (Sn-Al2O3) เพื่อใช้เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ที่มีสมบัติเป็นสารเลือกร ...
  • ผลการดำเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

   ธีระ กุลสวัสดิ์; ธีระวัฒน์ จันทึก (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจสีเขียว (Green Business) ในส่วนของธุรกิจรับซื้อของเก่า โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้แทนองค์กร และชาวบ้านในชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...
  • ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร กรณีศึกษา: ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

   อภิชาติ คงแป้น (ส่วนพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรที่ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยประยุกต์แนวคิด เรื่อง การประเมินผลแบบ Goal-attainment model การวิเคราะห์ปร ...
  • เครื่องวัดความชื้นในดินไร้สายเพื่อทดลองกับดินที่ใช้ในการปลูกต้นยางพารา 

   กาญบัญชา พานิชเจริญ; ชาญยุทธ อุปายโกศล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการพลังงานทางด้านการเกษตรกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรการใช้น้ำในการ เกษตรกรรมนั้น นับว่ายิ่งจะมีคุณค่ามากขึ้น อีกทั้งต้นยางพารานั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศ ปัจจุบันสว ...
  • เครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุน 

   ศิรินุช จินดารักษ์; กลยุทธ ทะกอง (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   เครื่องอบแห้งและคั่วพริกสดแบบถังหมุนที่ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊ส LPG ที่ออกแบบแสะสร้างขึ้นในการศึกษานี้ เป็นถังทรงกระบอกขนาด 60 cm x 150 cm ทำการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องที่ความเร็วรอบของถังหมุน 3 rpm,5 rpm,และ 7 rpm ...