Recent Submissions

 • ความสำเร็จของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการนำโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นที่ ตำบลพระประโทนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

  จรีรัตน์ อินทรจำนงค์; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสำเร็จของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการนำโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรท ...
 • ผลการดำเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ธีระ กุลสวัสดิ์; ธีระวัฒน์ จันทึก (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจสีเขียว (Green Business) ในส่วนของธุรกิจรับซื้อของเก่า โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้แทนองค์กร และชาวบ้านในชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...
 • การศึกษาศักยภาพของชุมชนที่มีต่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ตลาดน้ำดอนหวาย 

  วสันต์ พรพุทธพงศ์; ธีระวัฒน์ จันทึก (คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศักยภาพการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคโดยทั่วไปของชุมชนตลอดจนวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) ในการวิจัยคือ นักวิชาการปราชญ์ชุมชน ...
 • A study and analysis of electrical energy demand and consideration of CO2 emission reduction in case of using BTS, MRT, EV and PHEV in Thailand by using mathematical model 

  สุรินทร์ แหงมงาม; ศศิวรรณ อินทรวงศ์; สักรินทร์ ตรียุทธ; ปภัสรา แจ้งจิตย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
  ปัจจุบันปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ส่งผลทบต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ภาคการขนส่งเป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ลดการใช้พลังงาน รถไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองนโยบา ...
 • เครื่องวัดความชื้นในดินไร้สายเพื่อทดลองกับดินที่ใช้ในการปลูกต้นยางพารา 

  กาญบัญชา พานิชเจริญ; ชาญยุทธ อุปายโกศล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการพลังงานทางด้านการเกษตรกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรการใช้น้ำในการ เกษตรกรรมนั้น นับว่ายิ่งจะมีคุณค่ามากขึ้น อีกทั้งต้นยางพารานั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศ ปัจจุบันสว ...
 • Development of Triaxial Compression Test Machineby using Motor System instead of Manual Control 

  ชูศักดิ์ คีรีรัตน์; อนุมัติ วงษ์สวรรค์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, บริษัท เอสทีดีไซด์แอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, 2014)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือทดสอบแรงอัดดินแบบสามแกน โดยประยุกต์ใช้เครื่องกดที่ใช้ระบบการควบคุมอัตราการกด ด้วยระบบมือหมุนมาทดแทนเครื่องกดระบบไฮโดรลิคที่เสียหาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งมีราคาสูงแ ...
 • Design of the Wireless Micro-Weather Station based on Microcontroller 

  นภัทร วัจนเทพินทร์; ไชยยันต์ บุญมี (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2014)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานีวัดอากาศขนาดเล็กเป็นระบบไร้สายมีการรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุที่ความถี่ 433 MHzโดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 45mW เป็นตัวตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์ และใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 16 บิตเป็นตัวค ...
 • Life Cycle Assessment of fish Sausage, A Case study 

  เจนจิรา เปี่ยมดี; พัชรวรรณ สุขสร้อย; โชติมา โคตรพัฒน์ (หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014)
  จากปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก โดยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม ...
 • Voluntary Emission Reduction for Sustainable Forestation Case Study in Wung-Kwuay’s Community Forest Ngo District Lampang 

  วราคม วงศ์ชัย; อดศิร ถมยา; เอกรัฐ อินต๊ะวงศา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของป่าชุมชนบ้านวังควาย อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยใช้วิธีการ คำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยใช้สมการแอลโลเมทรี ...
 • Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs. 

  ณิชาภา มินาบูลย์; สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์; ชัชชติภัช จิตมณี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพร้าวผสมเศษกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง โดยผสมวัสดุธรรมชาติ คือ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน้ำหนัก ทำการผลิตกระเบื้องหลังคาโดยใช้วิธีรีดร้อน ...
 • การดูดซับฟีนอลและสีย้อมจากสารละลายด้วยลีโอนาร์ไดต์และดินแดง 

  อาทิตย์ อัศวสุขี; ชลหวรรณ คำภูแสน; อัจฉรา เก่งนอก; นิติ กองสิน; นฤมล งามดี (สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2014)
  งานวิจัยนี้ศึกษาการนำลีโอนาร์ไดต์และดินแดงซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าต่ำจากเหมืองแร่ลิกไนต์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางมาใช้ในการดูดซับฟี นอลและสีย้อมรวมถึงอินดิเคเตอร์ซึ่งใช้เป็นแบบจำลองของสีย้อมจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รีแอคทีฟเรด ...
 • การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

  ธนวรกฤต โอฬารธนพร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014)
  งานวิจัยนี้ ศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการคำนวณและ แสดงผลเป็นค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
 • CONSTRUCTION FOR GREEN BUILDING 

  จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล; ศรันยู พรมศร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์, 2014)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษากระบวนการการรักษา สภาพแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มทำการก่อสร้าง ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยว่ามีกระ ...
 • The survey of Pasang farmers’ attitudes for being a guide line of Sunflower Valley development as energy learning center and agro-tourism 

  วรวิทย์ บุรณศิริ; วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557)
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาม่อนทานตะวันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพล ...
 • ความคิดเห็นของผู้บริโภคในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) แทนการเติมน้ำมัน 

  กนกอร เนตรชู; ธีระวัฒน์ จันทึก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557)
  การวิจัยนี้มีความมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) แทนการเติมน้ำมัน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในกา ...
 • Electricity Consumption Measurements Device via Internet 

  สมรรถชัย จันทรัตน์; นชิรัตน์ ราชบุรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557)
  บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นต้นแบบสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสมองกลฝังตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Enabled EmbeddedDevice)ซึ่งช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการเข้าไปบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้าและ ...
 • Rubber Planters' Ways of Agriculture Develop into Sources of Renewable Energy: A Case Study of Taveepol Rubber Group in Namom District, Songkhla. 

  ฐปณี รัตนถาวร; พรชัย จิตติวสุรัตน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
  บทความนี้เป็นการวิเคราะห์วิถีการทำเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา กระบวนการศึกษาใช้หลักการตรวจสอบ ...
 • การสำรวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

  วิลาสินี ศรีสุวรรณ; วุฒิชัย เสริฐผม; ไกรพล ขันทะบุตร; สิทธิชัย สะสาง (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน สำรวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชน และเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนโดยใช้วิธีการสำรวจ สัมภาษณ์และสังเกต ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านร่องปลายนา ...
 • Promotion of alternative energy in Kokoa cooperative dairy Mahasarakham 

  วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ; สุนารี เกตุจังหรีด; สิทธิพร พรมเหลา; ปภาดา จันทะคาม (หน่วยวิจัยพลังงาน , ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ มหาสารคาม ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนิสิตประจำหลักสูตร ...
 • Information system for microgrid system Data management 

  วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์; นิพนธ์ เกตุจ้อย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
  ระบบไมโครกริดที่ติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 120 กิโลวัตต์ และมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยระบบไมโครกร ...

View more