Now showing items 1-20 of 118

  • Application of mobile generator system by motorcycle for Disaster 

   เนตรชาย โพธิ์เขียว; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2014)
   บทความนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ภายใต้ภาวะภัยพิบัติที่มีผลกระทบกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอันได้แก่ ธรณีภัย วาต ภัย และอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้บริเวณกว้าง โดยอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเส้นแม ...
  • An assessment of Economics Potential for Community Electricity Production Using Biogas Renewable Energy from Agricultural Wastes and Livestock Manure Case Study: Community Ban Non-Ka 

   ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม; อธิวัฒน์ นาคสุริยวงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2014)
   บทความนี้นำเสนอถึงการศึกษาและการประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าภายในชุมชน โดยการใช้ พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพที่ได้จากเศษวัชพืชอินทรีย์สารทางการเกษตรและมูลสัตว์ของพื้นที่ชุมชนในกรณีศึกษา ...
  • Cost Analysis of Electricity Generation from Organic Rankine Cycle with Rice Husk as Fuel 

   จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล; อนุรัตน์ เทวตา; กันยาพร ไชยวงศ์; ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบผ่านวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 2.18 MW ชั่วโมงการทำงานและอายุของโรงไฟฟ้าเท่ากับ 8,000 ชั่วโมงต่อปี และ 25 ปี ตามลำดับ พิจารณาราคาแกลบในช่วง ...
  • Study of Power Quality for Very Small PV Power Plant 

   ธีรวัฒน์ ผูกสมัคร; บุญยัง ปลั่งกลาง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก (VSPP) พิกัดกำลังผลิตไม่เกิน 1 MW ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ...
  • Study of Bidirectional converter for DC motor with interleave technical. 

   เสาวนีย์ กันต๊ะ; บุญยัง ปลั่งกลาง; พรชัย พรหฤทัย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2014)
   บทความนี้เป็นการนาเสนอการศึกษาการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบสองทิศทางสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 24 VDC /12 VDC, 350W. โดยใช้หลักการการทบและทอนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 3 เฟส 2 ทิศทางทำการจำลองการทำงานของระบบโดยใช้โปรแกรม ...
  • Electrical Production from the Village Tap Water Tank by a Micro Turbine 

   นวลปราง อินทนิล; อรอุมา สิงห์สุข; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบรูปแบบใบพัดกังหันน้ำและเพื่อเปรียบเทียบความเร็วรอบการหมุนของใบพัดกังหันน้ำที่มีรูปแบบ แตกต่างกัน โดยศึกษาการหมุนของใบพัดแต่ละรูปแบบ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดเท่ากัน ...
  • Study the Performance of Sail Wind Turbine for Electricity Generation 

   รณกร เทพวงษ์; สาโรจน์ ดำรงศีล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมรรถนะของกังหันลมใบผ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยสร้างกังหันแบบใบผ้า จำนวน 12 ใบ ต่อเข้ากับเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าขนาด 500 วัตต์ โดยทดสอบความเร็วลมกับความเร็วรอบของกังหันลม และทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย ...
  • Analysis and Comparison on Suitability of Solar Street Lighting system on remote area 

   กิตติพงษ์ ศรีพนากุล; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์; อำไพศักดิ์ ทีบุญมา; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; ทรงสุภา พุ่มชุมพล; ร.ท.สมญา ภูนะยา; บงกช บุญเพชร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2014)
   บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ พื้นที่ห่างไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใช้โปรแกรม DIALux version 4.10 ทำการจำลองค่าความสว่างบนผิวถนนเพื ...
  • Electrical Production from the Wasted Air Releasing of the Compressor Air Condition by a Micro Wind Turbine 

   ชัยพัฒน์ นนทจันทร์; สุรพงษ์ แก้วเกษศรี; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2014)
   การผลิตไฟฟ้าจากกังหันรับลมระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการผลิตไฟฟ้าของกังหันรับลมระบายความ ร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศผลิตไฟฟ้า กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละฤดู โดยศึกษาข้อมูลการทำงานของคอมเ ...
  • Analysis of Permanent Magnet Generator Efficiency Effect from an Air-Gap 

   เจตน์สฤษฏิ์ รักษกุลวิทยา; ธีรศักดิ์ เชียงจูกง; วิริยะนนท์ คุ้มศิริวงศ์; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์; พีรวัจน์ มีสุข (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร โดยทำการปรับระยะห่างของช่องว่าง อากาศ (air-gap) ระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ซึ่งระยะของช่องว่างอากาศน้อยจะ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • Power flow Analysis of Induction Generator for Grid Connected System 

   ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์; ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้นำเสนอแบบจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดต่อเข้ากับระบบกริด เพื่อใช้ในการทำหาขนาด กำลังไฟฟ้าที่ผลิตป้อนกลับคืนระบบจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าเ ...
  • 1 MW community electricity production from producer gas by using Napier grass 

   สหัถยา ทองสาร (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2014)
   การลดการพึ่งพาด้านพลังงานนับว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าชุมชนจากหญ้าเน เปียร์เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าเขตร้อนที่มีอายุหลายปี ทนต่อความแห้งแล้ง ให้ผลผลิตสูงประมาณ ...
  • Energy Saving of Single Phase Induction Motor by Loaded Control 

   สัญญา ผาสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด ของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท เครื่องเจาะ เครื่องเจีย เครื่องเลื่อยไม้ หรือเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโหลดไม่ต่อเนื่อง ด้วยการลดระด ...
  • An Economic analysis of Photovoltaic Grid Connected System with Battery Storage for Power quality Control and Energy Efficiency Improvement 

   เกษม ตรึภาค; นพพร พัชรประกิติ; จีรวรรณ แซ่เล้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2014)
   บทความนี้นำเสนอวิธีการออกแบบขนาดของแบตเตอรี่สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บพลังงานเพิ่มในช่วงที่แสงแดดมีปริมาณความเข้มแสงต่ำ ปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันและสำรอง ...
  • Misting fan Movable with Temperature and Humidity Control by Solar Energy on Participation of the Community Lan Dokmai Tok , Kosamphi Nakhon Kamphaeng Phet 

   วสันต์ เพชรพิมูล; วิษณุ บัวเทศ; อนุธิดา เพชรพิมูล (โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าระบบผลิตไฟฟ้ ...
  • Design and Use Renewable Energy for DC and AC Load 

   รุ่งเพชร ก่องนอก; ดุสิต อุทิศสุนทร; สุทธินันท์ ต้นโพธิ์; รุ่งเรือง วังไธสง (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฎบุรีรัมย์, 2014)
   บทความนี้ เสนอการออกแบบการใช้พลังงานทดแทนสำหรับใช้งานโหลดไฟฟ้าร่วมกันระหว่างกระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อให้การใช้งาน และ กำลังสูญเสียจากการเปลี่ยนพลังงาน ค่าใช้จ่ายการติดตั้ง โซล่าเซลล์อย่างเหมาะสม โดยใช้พลังงานพื้นฐานเดิม ...
  • An Islanding Detection Methodusing Phase Lock Loop Method for Distributed Photovoltaic (PV) Systems 

   วุฒิวงศ์ จันทะสอน; อุเทน สุปัตติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคการตรวจจับการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ(Islanding Detection) แบบพาสซีฟโดยวิธีเฟสล็อคลูป(Phase Lock Loop :PLL) วิธีตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยผลิตไฟ ...
  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • A Simple Analysis of Biodiesel by Thin Layer Chromatography (TLC) 

   วุฒิชัย รสชาติ; เทอดเกียรติ แก้วพวง; บุญญาวัณย์ อยู่สุข; วินิช พรมอารักษ์ (สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014)
   ปัจจุบันการวิเคราะห์ปริมาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซลสามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ เช่น แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี (NMR) ...