Now showing items 58-77 of 118

  • A Measurement and Study Power Quality of various Loads with LabVIEW 

   องอาจ แสดใหม่ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความวิจัยฉบับนี้นำเสนอทฤษฎีและการวัดวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ศึกษารูปคลื่นสัญญาณของแรงดัน กระแส เพื่อเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นกระแส ...
  • Misting fan Movable with Temperature and Humidity Control by Solar Energy on Participation of the Community Lan Dokmai Tok , Kosamphi Nakhon Kamphaeng Phet 

   วสันต์ เพชรพิมูล; วิษณุ บัวเทศ; อนุธิดา เพชรพิมูล (โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าระบบผลิตไฟฟ้ ...
  • A Mushroom Pieces Used Conversion as a Renewable Energy Sources Appearance in Luangtai Sub- District,Ngao District, Lampang Province 

   รวิภา ยงประยูร; ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   โครงการวิจัยนี้เกิดจากทำงานภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในการนำเอาองค์ความรู้เชิงวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหากับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ ...
  • A New Design of Huad-Sticky Rice Cooker for Energy Saving 

   ธิดารัตน์ สะแพงน้อย; ปวีณา สุวอเขียว; สุรจิตร์ พระเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2557)
   หวดนึ่งข้าวเหนียวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะก้นแคบปลายกว้าง การถ่ายเทความร้อนจากก้นหวดสู่ปลาย จะเป็นลักษณะพุ่งออก ในการวิจัยครั้งนี้จะออกแบบหวดรูปทรงใหม่ที่มีลักษณะก้นกว้างปากแคบเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนเป็นลักษณะลู่เข้า ...
  • A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer 

   พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2557)
   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(Invention) สำหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทำให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...
  • Nipa Sap for Ethanol Production 

   พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2014-11)
   ต้นจาก (Nypa fruticans) เป็นพืชที่ให้เอทานอลต่อไร่สูง (1,037-2,496 ลิตรต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น เช่น มะพร้าว มัน สำปะหลัง และอ้อย โดยที่ต้นจากให้ปริมาณเอทานอลมากกว่าอ้อย (536-1,072 ลิตรต่อไร่) ถึงสองเท่า ...
  • Performance Improvement of Solar Green House Dryer: Case study Thung Bo Paen Village Enterprise Group Hang Chat District Lampung 

   วรานนท์ อินต๊ะธรรม; วรจิตต์ เศรษฐพรรค์; รวิภา ยงประยูร (สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องอบแห้งที่ถูกออกแบบและติดตั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ...
  • The performance test of a small biomass gas stove using centrifugal blower for combustion 

   ฟลอริดา คล้ายแจ้ง; ฐิติพร เจาะจง; พิสิษฏ์ มณีโชติ (สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก ที่ใช้หลักการแก๊สซิไฟเออร์ ที่อาศัยพัดลมเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถนะด้านความร้อนของระบบเตาที่ใช้ในการทดสอบมีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 10 เซนติเมตร ...
  • Performance Test of EFI Engine Run on E10, E20 and E85 Fuel 

   ประพนธ์ ชูประเสริฐ; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซินจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91(E10) เปรียบเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 และ E85 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเครื่องยนต์เบ ...
  • Pineapple Dryer Development with Solar Cell 

   อัญชณา อุประกูล; จรัญ คนแรง; วิลาสินี ศรีสุวรรณ; ไพโรจน์ ด้วงนคร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2014-11)
   งานวิจัยการพัฒนาโรงอบแห้งสับปะรดโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ...
  • Potential Assessment of Low Head Micro Hydropower in Thailand 

   ทิวา ตันสถิตย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปริมาณการไหลของน้ำที่ใช้ในการออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดย่อมในแต่ละลำน้ำ ณ จุด ที่มีสถานีตรวจวัด และหาศักยภาพของไฟฟ้าพลังน้ำหัวน้ำต่ำขนาดย่อมที่จุดเหล่านั้น โดยลุ่มน้ำหลักที ...
  • Potential Surveying of Biomass and Biogas Energy in Tambol Nabon, Kalasin 

   อนุสรณ์ แสงประจักษ์; สกุลรัตน์ ใจชื่น; ณัฐจารี เสือโคร่ง; มราภรณ์ สารปรัง; อานนท์ เหนือเกษ (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014-11)
   การศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพในตำบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ พลังงานชีวมวลและชีวภาพในพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ...
  • Power flow Analysis of Induction Generator for Grid Connected System 

   ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์; ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้นำเสนอแบบจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดต่อเข้ากับระบบกริด เพื่อใช้ในการทำหาขนาด กำลังไฟฟ้าที่ผลิตป้อนกลับคืนระบบจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าเ ...
  • The Prediction of Nitrogen oxide and Carbon dioxide from Packed-bed Sphere Porous Burner using Artificial Neural Network 

   ปฏิวัติ วรามิตร; บัณฑิต กฤตาคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้นำเสนอการทำนายปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์(NOX) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สแอลพีจี (LPG) ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นซึ่งทำมาจากหินตู้ปลาเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) ...
  • The producing wood vinegar from three charcoals with 200-litre-tank 

   เพชรรัตน์ ใจบุญ (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้มะขาม ไม้กระถินณรงค์และไม้ยูคาลิปตัสด้วยถัง 200 ลิตร ความชื้นเริ่มต้น ของไม้มีค่าระหว่าง 17-28 ร้อยละมาตรฐานแห้ง (%d.b.) นำไม้ปริมาณ 90% ของปริมาตรถังมาเผาโด ...
  • Production of Bamboo Charcoal for Adsorbing Moisture Content 

   จุฑาธรณ์ เวชไธสง; ยุทธศาสตร์ โสดวิลัย; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2014-11)
   การผลิตถ่านจากไม้ไผ่ด้วยเตาเผาถ่านที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 800 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะได้ถ่านคุณภาพใกล้เคียงถ่านกัมมันต์ซึ่งสามารถใช้ เป็นวัสดุไส้กรองน้ำและอากาศได้ โดยการวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถ่านไม้ไผ่ ...
  • Promotion of alternative energy in Kokoa cooperative dairy Mahasarakham 

   วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ; สุนารี เกตุจังหรีด; สิทธิพร พรมเหลา; ปภาดา จันทะคาม (หน่วยวิจัยพลังงาน , ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
   โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ มหาสารคาม ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนิสิตประจำหลักสูตร ...
  • Real-time Photovoltaic Simulator using PID and Fuzzy Logic Control 

   มาลี พัฒน์ช่วย; วันชัย ทรัพย์สิงห์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการจำลองระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการแสดงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร ต่างๆ เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม เป็นต้น โดยการใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย ...
  • Reducing the electrical energy in growing Chrysanthemum 

   นิคม ธรรมปัญญา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2557)
   สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโง๊ะได้มีการปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งการให้แสงแก่ดอกเบญจมาศโดยการใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ แบบ Warm white ...
  • Risk Assessment of Pesticide Residues in Organic Waste in PhangKhon Municipality 

   กอบกุล นงนุช; รินรวี อินทรภูมิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2014)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผักจากตลาดสด ในเขต เทศบาลพังโคน ต.พังโคน จ.สกลนคร โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พบว่ามีสารเคมีในกลุ่มไพริทรอยด์ ...