Now showing items 46-65 of 118

  • Heat Transfer of Spiral Hole Woven Hive for the Cooking Stove 

   สุดารัตน์ บรรพลา; อรพรรณ เหมะธุลิน; สุรจิตร์ พระเมือง (คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557)
   เตาอั้งโล่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ฟืนหรือถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่าเตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์อั้งโล่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย รังผึ้งของเตาเป็นส่วนประกอบสำคัญใน ...
  • High Frequency Induction Melting for Stainless Steel 

   กฤษฎา ทองงาม; ธีรภัทร ธัญลักษณ์เดโช; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เครื่องต้นแบบขนาด 8 กิโลวัตต์ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • Impact Assessment on Technology Transfer of Biomass Briquettes Productionfrom Agricultural Residues and Weeds 

   ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วิกานต์ วันสูงเนิน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช ให้กับเกษตรกรบ้านไผ่สีรุณ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้การสัมภาษณ ...
  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • Induction Boiler 

   พชร หลงสมบุญ; ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการทำน้ำอุ่นแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ ป้องกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนที่ท่อสูง ...
  • Information system for microgrid system Data management 

   วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์; นิพนธ์ เกตุจ้อย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   ระบบไมโครกริดที่ติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 120 กิโลวัตต์ และมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยระบบไมโครกร ...
  • Innovative Processes for the Production of Calcium Oxide Catalyst for Biodiesel Production from Wasted Green-Mussel Shell 

   กรกฎ นิยมสัตย์; ดวงกมล ตุงคะสมิต; นำพล อินสิน (ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2014-11)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากสัตว์ทะเล หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องแข่งขันให้มีความทัดเทียมนานาประเทศที่เป็นคู่แข่งทางด้านกา ...
  • An investigation on green fuel production from tamarind waste 

   กิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วันชัย วิหงสา (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ,สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านไม้จาก ธรรมชาติ โดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสานผ่านกระบวนการอัดด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็น ...
  • An Islanding Detection Methodusing Phase Lock Loop Method for Distributed Photovoltaic (PV) Systems 

   วุฒิวงศ์ จันทะสอน; อุเทน สุปัตติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคการตรวจจับการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ(Islanding Detection) แบบพาสซีฟโดยวิธีเฟสล็อคลูป(Phase Lock Loop :PLL) วิธีตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยผลิตไฟ ...
  • Life Cycle Assessment of fish Sausage, A Case study 

   เจนจิรา เปี่ยมดี; พัชรวรรณ สุขสร้อย; โชติมา โคตรพัฒน์ (หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014)
   จากปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก โดยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม ...
  • The Low-cost Solar cooker for community 

   ไพฑูรย์ เหล่าดี; สุขฤดี สุขใจ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; ยอดธง เม่นสิน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ จานสะท้อนแสงรูปโค้งทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปรวมที่จุดรวมแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...
  • A Measurement and Study Power Quality of various Loads with LabVIEW 

   องอาจ แสดใหม่ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความวิจัยฉบับนี้นำเสนอทฤษฎีและการวัดวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ศึกษารูปคลื่นสัญญาณของแรงดัน กระแส เพื่อเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นกระแส ...
  • Misting fan Movable with Temperature and Humidity Control by Solar Energy on Participation of the Community Lan Dokmai Tok , Kosamphi Nakhon Kamphaeng Phet 

   วสันต์ เพชรพิมูล; วิษณุ บัวเทศ; อนุธิดา เพชรพิมูล (โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าระบบผลิตไฟฟ้ ...
  • A Mushroom Pieces Used Conversion as a Renewable Energy Sources Appearance in Luangtai Sub- District,Ngao District, Lampang Province 

   รวิภา ยงประยูร; ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   โครงการวิจัยนี้เกิดจากทำงานภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในการนำเอาองค์ความรู้เชิงวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหากับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ ...
  • A New Design of Huad-Sticky Rice Cooker for Energy Saving 

   ธิดารัตน์ สะแพงน้อย; ปวีณา สุวอเขียว; สุรจิตร์ พระเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2557)
   หวดนึ่งข้าวเหนียวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะก้นแคบปลายกว้าง การถ่ายเทความร้อนจากก้นหวดสู่ปลาย จะเป็นลักษณะพุ่งออก ในการวิจัยครั้งนี้จะออกแบบหวดรูปทรงใหม่ที่มีลักษณะก้นกว้างปากแคบเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนเป็นลักษณะลู่เข้า ...
  • A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer 

   พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2557)
   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(Invention) สำหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทำให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...
  • Nipa Sap for Ethanol Production 

   พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2014-11)
   ต้นจาก (Nypa fruticans) เป็นพืชที่ให้เอทานอลต่อไร่สูง (1,037-2,496 ลิตรต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น เช่น มะพร้าว มัน สำปะหลัง และอ้อย โดยที่ต้นจากให้ปริมาณเอทานอลมากกว่าอ้อย (536-1,072 ลิตรต่อไร่) ถึงสองเท่า ...
  • Performance Improvement of Solar Green House Dryer: Case study Thung Bo Paen Village Enterprise Group Hang Chat District Lampung 

   วรานนท์ อินต๊ะธรรม; วรจิตต์ เศรษฐพรรค์; รวิภา ยงประยูร (สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องอบแห้งที่ถูกออกแบบและติดตั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ...
  • The performance test of a small biomass gas stove using centrifugal blower for combustion 

   ฟลอริดา คล้ายแจ้ง; ฐิติพร เจาะจง; พิสิษฏ์ มณีโชติ (สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก ที่ใช้หลักการแก๊สซิไฟเออร์ ที่อาศัยพัดลมเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถนะด้านความร้อนของระบบเตาที่ใช้ในการทดสอบมีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 10 เซนติเมตร ...