Now showing items 408-427 of 798

  • Laos Krang’ Community in Nakornpathom province and transmission of parading the Songkran flag 

   จิตกวี กระจ่างเมฆ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   It was found that community and Songkran Flag Parade Tradition of Laos Krang in Nakhonpathom Province is valuable from the past to present. It is the folk wisdom taught in the time of emigration to Thailand. Details in ...
  • Leader Behavior, Perception, Attitudes of Peers and Organizational Climate Affecting Work Responsibility and Effectiveness of Rajamangaly University of Technology Rattanakosin Personnel 

   กัลยา นามสงวน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The purposes of this research were to 1) study leardership behavior, perception, attitude of colleagues and organizational climate of Rajamangala University of Technology Rattanakosin officials and 2) to study related of, ...
  • Learning Achievement and Attitude towards a Remedial Course of Basic Mathematics of First-Year Business Students, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Bunjong Kaewwisetkul; Pradit Suttipet; Jitkawee Krajangmek; Thamonwan Saengngammongkhol (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purposes of this research were 1) to study the learning achievement of students attending a remedial course of basic mathematics course 2) to compare the learning achievement of the students graduating from high school ...
  • Legal Measure for Building Control in Thailand 

   ฟ้าใส สามารถ; พิมุข สุศีลสัมพันธ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aims to 1) study legal measures concerning current building control in Thailand and 2) find suggestions for legal development concerning more appropriate building control. The research is qualitative research ...
  • LiDAR Strip Adjustment With Polynomial Method 

   Apised Suwansaard; Thamonwan Saengngammongkhol; Patchareeya Chaikaew (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   LiDAR Technology (Light Detection and Ranging), is a remote sensing technology which can measure the topographic height with the laser sensor that are contained on the aircraft. The point data in three dimension coordinate ...
  • Life Cycle Assessment of fish Sausage, A Case study 

   เจนจิรา เปี่ยมดี; พัชรวรรณ สุขสร้อย; โชติมา โคตรพัฒน์ (หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014)
   จากปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก โดยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม ...
  • Light Sounding Device for Bearing Capacity of Soil Testing 

   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2006)
   This research is to construct “Light Sounding Device for Bearing Capacity of Soil Testing” for testing bearing capacity of soil. The results of testing can use to design shallow foundation that support medium load. Other ...
  • Light-weight Concrete Block Products from Coconut Shell Ash for Small and Medium Enterprises 

   ธงเทพ ศิริโสดา; ประชุม คำพุฒ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2017)
   This research aims to test the properties of concrete block mixed with coarse coconut shell ash as aggregates in products. The mix ratios of Portland cement type1 : quarry dust : coconut shell ash : water are 1 : 11 : 0 ...
  • LIMIT AND PREVENT THE UNWANTED USE OF THE INTERNET PHONE SERVICE BY IDENTIFYING AND BLOCKING THE URI OF THE SIP PROTOCOL 

   Siwaphon Viwatpinyo; Pornprasit Boontong; Siriruang Phatchuay; Arthit Yooyen (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to establish a mechanism to prevent disgruntled calls(SPIT) over the Internet to general users. By the development of the program Work with the normal operation of the program Asterisk VoIP Gateway, who ...
  • Living with happiness of the elderly in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin 

   ศศิชา มีเย็น; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research was a qualitative research with two objectives: to study the meaning of living with happiness of elderly in in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin, to study approach that lead to the happiness of elderly in ...
  • A Local Wisdom in Utilization of Indigenous Plants of Lao Khrang in Huay Duan Sub-District, Don Tum District, Nakhon Pathom Province 

   Wararat Watthanachanobon; Somkamon Pattarakitsophon; Anothai Pinbankuai; Pornpimol Sakda (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to study a variety of indigenous plants for consumption and their cooking traditional based on local wisdoms of Lao Khrang in order to access to the database of available dishes and recipes. In addition, ...
  • Localization of related enzyme and metabolic flux in oleaginous species 

   Montri Chaisawang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   Just as important is the high amount of MCFA and LC-PUFA produced by Thraustochytrium sp. B01, a potential source for large-scale oil production for biodiesel and DHA. Heterotrophic growth of thraustochytrid has potential ...
  • The Low-cost Solar cooker for community 

   ไพฑูรย์ เหล่าดี; สุขฤดี สุขใจ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; ยอดธง เม่นสิน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ จานสะท้อนแสงรูปโค้งทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปรวมที่จุดรวมแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...
  • Magnetic Properties of Copper and Manganese Co-doped Cobalt Ferrites Nanoparticles by Sol-Gel Method 

   Anuchit Hunyek; Thanin Putjuso (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   Cobalt ferrite nanoparticles with norminal formula of Co1-(x+y)CuxMnyFe2O4 have been synthesized by sol -gel method. The cobalt ion are replaced by copper and manganese ion (x + y = 0.08). Phase identification was ...
  • Marketing Mix That Affect Behavior of Shopping And Making Options In The Use of Siam Paragon Of Elders 

   ประสพชัย พสุนนท์; ฐิตวันต์ แต้มคุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aims to study factors and behaviors of elders who choose to use the store, and to study marketing mix and stimulant that affects the elders to choose to use the store. This study is quantitative research. ...
  • Marketing Strategy Model Of Organic Product For The Elderly Thai Organic Farm, Bang Paedistrict, Ratchaburi 

   ณชิวรรณ มูลสวัสดิ์; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aimed to study the meaning of organic product, marketing strategy model oforganic product for the elderly and to study the problems and how to fix the problem. This research was qualitative research using ...
  • Matching and Edge Covering Number on Modular Product of Simple Graph 

   Thamonwan Saengngammongkhol; Thanin Sitthiwirattham (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014-09)
   The Modular Product of graph and graph has vertex set and edge set In this research, we determine generalizations of two edge-graph parameters are matching number and edge covering number on Modular product ...
  • Mathematics instructional media design for visually impaired students 

   Montree Rungruang; Prachom Tangtong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   Researchers have designed and developed instructional materials .Are appropriate and meet the needs of teachers and students, the visually impaired. Use products designed to comply with visually impaired students . Increase ...
  • Mathematics Instructional Media Design for Visually Impaired Students 

   มนตรี รุ่งเรือง; อมร ปิยะวาจี; โชคดี ศรีสมบัติ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This research aims to study behavior and style of teaching in order to design mathematics instructional kit, which appropriate and meet the needs of teachers and students, the visually impaired. Use products designed to ...
  • Meaning and Needs to Use Service of Elder Government Officer Retired in The Credit Union’s National Institute of Development Administration (Nida) 

   สุวดี นุชนารถ; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The purpose of this research are study at meaning and needs to use service of the elder in government officer retired in the credit union’s national institute of development administration (NIDA). The research was ...