Now showing items 64-83 of 118

  • Performance Improvement of Solar Green House Dryer: Case study Thung Bo Paen Village Enterprise Group Hang Chat District Lampung 

   วรานนท์ อินต๊ะธรรม; วรจิตต์ เศรษฐพรรค์; รวิภา ยงประยูร (สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องอบแห้งที่ถูกออกแบบและติดตั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ...
  • The performance test of a small biomass gas stove using centrifugal blower for combustion 

   ฟลอริดา คล้ายแจ้ง; ฐิติพร เจาะจง; พิสิษฏ์ มณีโชติ (สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก ที่ใช้หลักการแก๊สซิไฟเออร์ ที่อาศัยพัดลมเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถนะด้านความร้อนของระบบเตาที่ใช้ในการทดสอบมีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 10 เซนติเมตร ...
  • Performance Test of EFI Engine Run on E10, E20 and E85 Fuel 

   ประพนธ์ ชูประเสริฐ; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซินจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91(E10) เปรียบเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 และ E85 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเครื่องยนต์เบ ...
  • Pineapple Dryer Development with Solar Cell 

   อัญชณา อุประกูล; จรัญ คนแรง; วิลาสินี ศรีสุวรรณ; ไพโรจน์ ด้วงนคร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2014-11)
   งานวิจัยการพัฒนาโรงอบแห้งสับปะรดโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ...
  • Potential Assessment of Low Head Micro Hydropower in Thailand 

   ทิวา ตันสถิตย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปริมาณการไหลของน้ำที่ใช้ในการออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดย่อมในแต่ละลำน้ำ ณ จุด ที่มีสถานีตรวจวัด และหาศักยภาพของไฟฟ้าพลังน้ำหัวน้ำต่ำขนาดย่อมที่จุดเหล่านั้น โดยลุ่มน้ำหลักที ...
  • Potential Surveying of Biomass and Biogas Energy in Tambol Nabon, Kalasin 

   อนุสรณ์ แสงประจักษ์; สกุลรัตน์ ใจชื่น; ณัฐจารี เสือโคร่ง; มราภรณ์ สารปรัง; อานนท์ เหนือเกษ (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014-11)
   การศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพในตำบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ พลังงานชีวมวลและชีวภาพในพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ...
  • Power flow Analysis of Induction Generator for Grid Connected System 

   ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์; ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้นำเสนอแบบจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดต่อเข้ากับระบบกริด เพื่อใช้ในการทำหาขนาด กำลังไฟฟ้าที่ผลิตป้อนกลับคืนระบบจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าเ ...
  • The Prediction of Nitrogen oxide and Carbon dioxide from Packed-bed Sphere Porous Burner using Artificial Neural Network 

   ปฏิวัติ วรามิตร; บัณฑิต กฤตาคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้นำเสนอการทำนายปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์(NOX) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สแอลพีจี (LPG) ในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่นซึ่งทำมาจากหินตู้ปลาเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) ...
  • The producing wood vinegar from three charcoals with 200-litre-tank 

   เพชรรัตน์ ใจบุญ (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้มะขาม ไม้กระถินณรงค์และไม้ยูคาลิปตัสด้วยถัง 200 ลิตร ความชื้นเริ่มต้น ของไม้มีค่าระหว่าง 17-28 ร้อยละมาตรฐานแห้ง (%d.b.) นำไม้ปริมาณ 90% ของปริมาตรถังมาเผาโด ...
  • Production of Bamboo Charcoal for Adsorbing Moisture Content 

   จุฑาธรณ์ เวชไธสง; ยุทธศาสตร์ โสดวิลัย; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2014-11)
   การผลิตถ่านจากไม้ไผ่ด้วยเตาเผาถ่านที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 800 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะได้ถ่านคุณภาพใกล้เคียงถ่านกัมมันต์ซึ่งสามารถใช้ เป็นวัสดุไส้กรองน้ำและอากาศได้ โดยการวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบการดูดซับความชื้นของถ่านไม้ไผ่ ...
  • Promotion of alternative energy in Kokoa cooperative dairy Mahasarakham 

   วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ; สุนารี เกตุจังหรีด; สิทธิพร พรมเหลา; ปภาดา จันทะคาม (หน่วยวิจัยพลังงาน , ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
   โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ มหาสารคาม ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนิสิตประจำหลักสูตร ...
  • Real-time Photovoltaic Simulator using PID and Fuzzy Logic Control 

   มาลี พัฒน์ช่วย; วันชัย ทรัพย์สิงห์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการจำลองระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการแสดงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร ต่างๆ เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม เป็นต้น โดยการใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย ...
  • Reducing the electrical energy in growing Chrysanthemum 

   นิคม ธรรมปัญญา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2557)
   สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโง๊ะได้มีการปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งการให้แสงแก่ดอกเบญจมาศโดยการใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ แบบ Warm white ...
  • Risk Assessment of Pesticide Residues in Organic Waste in PhangKhon Municipality 

   กอบกุล นงนุช; รินรวี อินทรภูมิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2014)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผักจากตลาดสด ในเขต เทศบาลพังโคน ต.พังโคน จ.สกลนคร โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พบว่ามีสารเคมีในกลุ่มไพริทรอยด์ ...
  • Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs. 

   ณิชาภา มินาบูลย์; สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์; ชัชชติภัช จิตมณี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพร้าวผสมเศษกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง โดยผสมวัสดุธรรมชาติ คือ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน้ำหนัก ทำการผลิตกระเบื้องหลังคาโดยใช้วิธีรีดร้อน ...
  • Rubber Planters' Ways of Agriculture Develop into Sources of Renewable Energy: A Case Study of Taveepol Rubber Group in Namom District, Songkhla. 

   ฐปณี รัตนถาวร; พรชัย จิตติวสุรัตน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้เป็นการวิเคราะห์วิถีการทำเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา กระบวนการศึกษาใช้หลักการตรวจสอบ ...
  • Semiautomatic Juice Pasteurization Machine 

   ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์; ครองศักดา ภัคธนกนก; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ที่มีการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มีกำลังการผลิตรอบละไม่เกิน 20 ลิตร ใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง และใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบควบคุม ...
  • A Simple Analysis of Biodiesel by Thin Layer Chromatography (TLC) 

   วุฒิชัย รสชาติ; เทอดเกียรติ แก้วพวง; บุญญาวัณย์ อยู่สุข; วินิช พรมอารักษ์ (สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014)
   ปัจจุบันการวิเคราะห์ปริมาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซลสามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ เช่น แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี (NMR) ...
  • Simulation of Conservation and Efficiency for Chemical Industry in Thailand 

   พิชชา สุทธิกุล; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
   งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา และค้นคว้าในการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเคมี โดยใช้วิธีการจำลองรูปแบบการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานโรงงานควบคุม ในอุตสาหกรรมเคมีจำนวน ...
  • Simulation of Conservation and Efficiency for Paper Industry in Thailand 

   พีนัท ประจักษ์วงศ์; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
   งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษ จากข้อมูลของโรงงานที่ได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานส่งให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 94 แห่ง โดยหามาตรการที่มีการดำเนินการมากในอุตสา ...