Now showing items 8-27 of 118

  • Bio-oil and Bio-char Production from Agricultural Residue under A Concept of Zero Waste Management 

   อรรถกร อาสนคำ; วรพจน์ โพธาเจริญ; เบญจพร เครือทะนันไชย; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; ณัฐวุฒิ ดุษฎี; กิตติกร สาสุจิตต์; อดิศักดิ์ ปัตติยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
   บทความนี้นำเสนอแนวทางการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการแบบไม่มีของเสีย เหลือทิ้ง วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาล์มน้ำมัน หลังจากหีบเพื่อสกัดน้ำมันแล้ว ...
  • Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Catalyzed by CaO as a Catalyst Performed at Room Temperature 

   วุฒิชัย รสชาติ; เทอดเกียรติ แก้วพวง; บุญญาวัณย์ อยู่สุข; วินิช พรมอารักษ์ (สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014-11)
   การผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปจะทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 – 70 ºC โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ (NaOH, KOH) หรือแบบวิวิธ พันธ์ (CaO, SrO) โดยในงานวิจัยนี้เป็นการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิห้องและใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ...
  • Biogas production from septic tank waste 

   กัญญา สอนสนิท; กฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม; ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล; บุญธง วสุริย์; วิเชียร กิจปรีชาวนิช (2014-11)
   งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในบ่อเกรอะ โดยใช้การหมักของเสียจากบ่อเกรอะร่วมกับวัชพืช 2 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา และ ธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. โดยใช้ส่วนผสมในการหมักในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในถังหมักขนาด 9 ...
  • Biomass Electrical Power Generation System by Using Gasification Technology 

   ทรงกช เพ็ญวันศุกร์; จิรพงศ์ ทองสุข; ธีรเมธ เปียขุนทด; อำนาจ บัวบาน; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและทดสอบศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน แก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบอากาศไหลลง ไซโคลน เวทสครับเบอร์ ...
  • Briquette fuel producing from coconut shell by extrusion technique using cassava starch and lime as binder 

   อดิศร ถมยา; วราคม วงศ์ชัย (สาขาเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014-11)
   งานวิจัยนี้คือศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่ง ด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็น โดยใช้ผงถ่านซังข้าวโพดและผงถ่านไม้เนื้อแข็งเป็นวัตถุดิบ และ ใช้แป้งมันสำประหลังกับปูนขาวเป็นตัวประสานโดยอัตราส่วนที่ได้ทำการทดสอบนั้นสามารถอัดออกเ ...
  • The Charcoal Quality by EDX Spectrometer Analysis 

   ฐิติชญาน์ สิงห์แก้ว; ณัฐธิดา สมพงศ์ (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน , หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014-11)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพถ่านด้วยเทคนิคจุลทรรศ์อิเล็กตรอน(SEM: Scanning Electron Microscope) ด้วยวิธีการ วิเคราะห์เชิงปริมาณธาตุและเชิงคุณภาพของถ่าน โดยตัวอย่างถ่านที่นำมาวิเคราะห์ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสคามาลดู-เลนซิส ...
  • Chestnut Shell Gasified by Gasification 

   จีรัฐติกุล กล้าหาญ; อาทิตย์ คงใจดี; รนชัย กัญญานก (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยเรื่อง การผลิตแก๊สชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแก๊สซิฟิเคชั่นนี้ผู้ศึกษาได้พบปัญหาในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีน้อยลงส่งผลกระทบทำ ให้มีราคาสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนที่หาได้ ...
  • Collaborative Research of Sustainable Alternative Energy for Home Land Security of Village along Thai-Myanma Border Follow His Majestic The King’s Initiative,Mae Hong Son Province 

   เสริมสุข บัวเจริญ; บุญยืน อินกว่าง; วรเทพ บุญญะ; จุฑาทิพย์ เฉลิมพล (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ , กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)
   การวิจัยการนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกระบวนการวิจัยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1. ...
  • Combustion of Gas Fuel on Porous Burner Installed Tube Bank Heat Exchanger 

   สมภพ ลือพงศ์พัฒนะ; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557)
   บทความวิจัยนี้ได้ทดลองพฤติกรรมการไหม้ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแก๊สที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบกลุ่มท่อ(Tube-bank heat exchanger) โดยอากาศเป็นสารทำงาน เชื้อเพลิงที่จ่ายเข้าสู่หัวพ่นไฟเป็นแบบที่มีกา ...
  • Comparison between a dryer integrated with Far Infrared Radiation and a conventional ovenin LPG consumption 

   เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วิกานต์ วันสูงเนิน; ภาคิณ มณีโชติ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG) ของตู้อบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบแบบเดิม ในการอบผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนบ้านสร้อยสุวรรณ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง ...
  • CONSTRUCTION FOR GREEN BUILDING 

   จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล; ศรันยู พรมศร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์, 2014)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษากระบวนการการรักษา สภาพแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มทำการก่อสร้าง ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยว่ามีกระ ...
  • Cost Analysis of Electricity Generation from Organic Rankine Cycle with Rice Husk as Fuel 

   จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล; อนุรัตน์ เทวตา; กันยาพร ไชยวงศ์; ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบผ่านวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 2.18 MW ชั่วโมงการทำงานและอายุของโรงไฟฟ้าเท่ากับ 8,000 ชั่วโมงต่อปี และ 25 ปี ตามลำดับ พิจารณาราคาแกลบในช่วง ...
  • A Cost worthiness Analysis of Changing 10 years Used Air-Conditioner 

   ประจวบ อินระวงศ์; พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล; รุ่งเพชร ก่องนอก; สุพล บุญเอิบ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557)
   บทความนี้ เสนอการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานเกิน 10 ปี ใน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการสำรวจ ค่าของพลังงานไฟฟ้า กระแส แรงดัน และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของเค ...
  • A Cost worthiness Analysis of Changing 10 years Used Air-Conditioner 

   ประจวบ อินระวงศ์; พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล; รุ่งเพชร ก่องนอก; สุพล บุญเอิบ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557)
  • Demand of Alternative Energy for Vehicles at HuaHin, Prachubkhilikhun Province 

   วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2557)
   เพื่อศึกษาความต้องการใช้พลังงานทดแทน ผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาอุปสงค์ของพลังงานทดแทนสำหรับยานพาหนะในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานทดแทน ...
  • Design and Installation of Appropriate Technology Systems for Floating House in THAILAND 

   กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับบ้านลอยน้ำในประเทศไทย โดยทำการออกแบบพื้นที่ใช้ สอยให้สอดคล้องกับน้ำหนักและการลอยตัวของบ้าน จากนั้นทำการติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับบ้านลอยน้ำ ...
  • Design and Use Renewable Energy for DC and AC Load 

   รุ่งเพชร ก่องนอก; ดุสิต อุทิศสุนทร; สุทธินันท์ ต้นโพธิ์; รุ่งเรือง วังไธสง (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฎบุรีรัมย์, 2014)
   บทความนี้ เสนอการออกแบบการใช้พลังงานทดแทนสำหรับใช้งานโหลดไฟฟ้าร่วมกันระหว่างกระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อให้การใช้งาน และ กำลังสูญเสียจากการเปลี่ยนพลังงาน ค่าใช้จ่ายการติดตั้ง โซล่าเซลล์อย่างเหมาะสม โดยใช้พลังงานพื้นฐานเดิม ...
  • Design of the Wireless Micro-Weather Station based on Microcontroller 

   นภัทร วัจนเทพินทร์; ไชยยันต์ บุญมี (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2014)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานีวัดอากาศขนาดเล็กเป็นระบบไร้สายมีการรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุที่ความถี่ 433 MHzโดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 45mW เป็นตัวตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์ และใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 16 บิตเป็นตัวค ...
  • Development of Solar Tunnel Dryer combined with PV module generated electricity for blower 

   บงกช ประสิทธิ์; สหัถยา ทองสาร (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน และอัตราการอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทลัยนเรศวร เครื่องอบแห้งที่ใช้ทดลองประกอบด้วยชุดตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิด ...
  • Development of thermal efficiency of the 200 Liters Charcoal Kiln by using insulate enveloped 

   ปองพล รักการงาน; กังสดาล สกุลพงษ์มาลี; จุติพร อินทะนิน; ภาณุศักดิ์ มูลศรี (2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านชีวมวล ขนาด 200 ลิตร ที่ใช้สำหรับผลิตถ่านชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร โดยใช้หลักการให้ความร้อนไปไล่ความชื้นในเนื้อวัสดุ ทำให้วัสดุกลายเป็นถ่าน เรียกว่า ...