Now showing items 78-97 of 118

  • Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs. 

   ณิชาภา มินาบูลย์; สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์; ชัชชติภัช จิตมณี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพร้าวผสมเศษกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง โดยผสมวัสดุธรรมชาติ คือ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน้ำหนัก ทำการผลิตกระเบื้องหลังคาโดยใช้วิธีรีดร้อน ...
  • Rubber Planters' Ways of Agriculture Develop into Sources of Renewable Energy: A Case Study of Taveepol Rubber Group in Namom District, Songkhla. 

   ฐปณี รัตนถาวร; พรชัย จิตติวสุรัตน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้เป็นการวิเคราะห์วิถีการทำเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา กระบวนการศึกษาใช้หลักการตรวจสอบ ...
  • Semiautomatic Juice Pasteurization Machine 

   ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์; ครองศักดา ภัคธนกนก; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ที่มีการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มีกำลังการผลิตรอบละไม่เกิน 20 ลิตร ใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง และใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบควบคุม ...
  • A Simple Analysis of Biodiesel by Thin Layer Chromatography (TLC) 

   วุฒิชัย รสชาติ; เทอดเกียรติ แก้วพวง; บุญญาวัณย์ อยู่สุข; วินิช พรมอารักษ์ (สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014)
   ปัจจุบันการวิเคราะห์ปริมาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซลสามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ เช่น แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี (NMR) ...
  • Simulation of Conservation and Efficiency for Chemical Industry in Thailand 

   พิชชา สุทธิกุล; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
   งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา และค้นคว้าในการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเคมี โดยใช้วิธีการจำลองรูปแบบการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานโรงงานควบคุม ในอุตสาหกรรมเคมีจำนวน ...
  • Simulation of Conservation and Efficiency for Paper Industry in Thailand 

   พีนัท ประจักษ์วงศ์; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
   งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษ จากข้อมูลของโรงงานที่ได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานส่งให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 94 แห่ง โดยหามาตรการที่มีการดำเนินการมากในอุตสา ...
  • Simulation of Energy Conservation for Food Industry in Thailand 

   นรวัฒน์ วงศ์คำ; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
   งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อนำผลการจำลองมาใช้กับโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารที่ยังไม่ได้ทำการอนุรักษ์พลังงานในมาตรการที่มีความนิยมใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ...
  • Solar Hot Water Production Types of Cement Panel Heating 

   ธีรเดช ใหญ่บก; ปาตีเมาะ ดีสะเอะ; ธเนศ ไชยชนะ (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557)
   งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการทำแผงรับความร้อนและศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านแผงรับความร้อนว่ามีอิทธิพลต่ออุณหภูมิขาออกของน้ำร้อนจากเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผงรับคว ...
  • Solar Irradiance Model of Photovoltaic Module 

   ธีรภัทร ทวีวงศ์; อนุสรณ์ ธนเสนา; อัมรินทร์ จงไพศาล; นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2014-11)
   บทความนี้นำเสนอแบบจำลองความเข้มแสงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของค่าความเข้มแสงกับแหล่งผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นำมาทดสอบการรับค่าความเข้มแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิกอน ...
  • Solar Traffic Light Box 

   อาภาพล มหาวีระ; นครินทร์ ศรีปัญญา (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2557)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างป้ายไฟจราจรแอลอีดีโดยจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นป้ายเตือนบนท้องถนนช่วยลดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบป้ายจราจรแอลอีดีขนาด 50 × 50 เซนติเมตร โดยมีหลอดแอลอีดีแส ...
  • Steam Jet Pump Applications in Vacuum Drying System 

   วรเชษฐ์ แสงสีดา; ธนรัฐ ศรีวีระกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557)
   บทความนี้นำเสนอระบบอบแห้งสุญญากาศแบบเจ็ทปั๊มไอน้ำเพื่อศึกษาตัวแปรสภาวะเงื่อนไขทำงานที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของเจ็ทปั๊มจากชุดทดลองที่สร้างขึ้นตัวแปรที่ทำการศึกษาได้แก่ตำแหน่งของหัวฉีดหลัก (NXP) ความดันปฐมภูมิ (Pp) ...
  • A study and analysis of electrical energy demand and consideration of CO2 emission reduction in case of using BTS, MRT, EV and PHEV in Thailand by using mathematical model 

   สุรินทร์ แหงมงาม; ศศิวรรณ อินทรวงศ์; สักรินทร์ ตรียุทธ; ปภัสรา แจ้งจิตย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   ปัจจุบันปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ส่งผลทบต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ภาคการขนส่งเป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ลดการใช้พลังงาน รถไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองนโยบา ...
  • Study of Bidirectional converter for DC motor with interleave technical. 

   เสาวนีย์ กันต๊ะ; บุญยัง ปลั่งกลาง; พรชัย พรหฤทัย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2014)
   บทความนี้เป็นการนาเสนอการศึกษาการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบสองทิศทางสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 24 VDC /12 VDC, 350W. โดยใช้หลักการการทบและทอนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 3 เฟส 2 ทิศทางทำการจำลองการทำงานของระบบโดยใช้โปรแกรม ...
  • Study of biogas production from food waste in Kamphaeng Phet Rajabhat University canteen 

   ภาคิณ มณีโชติ; เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2014-11)
   งานวิจัยการศึกษาผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารแบบมีถังหมักกับถัง เก็บก๊าซชีวภาพและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ จากเศษอาหาร จากการศึกษาผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารพ ...
  • Study of Biomass Energy Potential in Lampang 

   วราคม วงศ์ชัย; อดิศร ถมยา; อนุชา พรมวังขวา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชีวมวลในจังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอุตาสาห-กรรมเซรามิกโดยใช้วิธีการสำรวจเชิงพื้นที่และใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น สำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ...
  • Study of Power Quality for Very Small PV Power Plant 

   ธีรวัฒน์ ผูกสมัคร; บุญยัง ปลั่งกลาง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก (VSPP) พิกัดกำลังผลิตไม่เกิน 1 MW ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ...
  • Study of Thermal Efficiency on Domestic Cooking Burner using Stainless Wire-Net 

   สุรเดช สินจะโป๊ะ; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, ηth ) ของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, LPG) สูงสุดไม่เกิน 5.78 kW ตามมาตรฐานผลิต ...
  • A Study of Visible Light Communication Systems with VPPM Modulation Techniques 

   ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล (สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้นำเสนอการจำลองการทำงานของระบบสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของระบบสื่อสารที่ใช้การประมวลผลสัญญาณแบบต่าง ๆ เป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงสว่างประเภทหลอดไดโอดเปล่งแสงแบบ MR-16 ...
  • Study the Performance of Sail Wind Turbine for Electricity Generation 

   รณกร เทพวงษ์; สาโรจน์ ดำรงศีล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมรรถนะของกังหันลมใบผ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยสร้างกังหันแบบใบผ้า จำนวน 12 ใบ ต่อเข้ากับเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าขนาด 500 วัตต์ โดยทดสอบความเร็วลมกับความเร็วรอบของกังหันลม และทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย ...
  • The survey of Pasang farmers’ attitudes for being a guide line of Sunflower Valley development as energy learning center and agro-tourism 

   วรวิทย์ บุรณศิริ; วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาม่อนทานตะวันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพล ...