Now showing items 1-20 of 610

  • 1 MW community electricity production from producer gas by using Napier grass 

   สหัถยา ทองสาร (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2014)
   การลดการพึ่งพาด้านพลังงานนับว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลได้มีโครงการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าชุมชนจากหญ้าเน เปียร์เนื่องจากหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าเขตร้อนที่มีอายุหลายปี ทนต่อความแห้งแล้ง ให้ผลผลิตสูงประมาณ ...
  • 1ST Thailand Art And Design Exhibition (TADE) 

   กิตติธัช ศรีฟ้า (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This academic article aims to sequence the workflow. Of exhibitions of art and design exhibitions With artists from all over the country and faculty from more than 31 academic institutions attending 113 exhibitions, from ...
  • Academic Counselling in a Multi-Tiered System in Higher Education in China 

   Bai Rui; Chai Ching Tan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
   Schools, colleges and universities are in a unique position not only to impart knowledge to students and sharpen their cognitive abilities, but to assist those who may experience personal problems (social, mental, or ...
  • Academic Self-efficacy of Undergraduate Students in Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   วิชชพร เทียบจัตุรัส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2017)
   Academic self-efficacy is one of the most key successes for learners. Learners with high academic selfefficacy can adapt well with new environments and challenges. These learners are self-motivated, eager to participate ...
  • Acceptance of Infographic for Business Information Technology 

   อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์; อารญา หลวงอี่ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This research objective in the research were: 1 ) to develop the infographic for public relations business information technology 2 ) to evaluate acceptance of infographic for public relations business information ...
  • Acceptance of multimedia content for the production of news items, Case studies: International news program, Thailand TV Channel 3 

   นพดล สายคติกรณ์; สุมาลี นันตเคนทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This study research aimed to 1) Study education and multimedia production process used for producing news items and items What a world What a human 2) evaluation of the media used for international news. The instrument ...
  • Acceptance of Promoting the create branded goods of farmers in Chalae Sub-district, Singhanakhon District, Songkhla Province 

   ปริยากร บุญส่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2017)
   This research aimed to study (1) the status of economic and social development of farmers. (2) Analysis of SWOT. And (3) Acceptance of the promotion of branding in Chalae Sub-district, Singhanakhon District, Songkhla Province. ...
  • Accuracy Study for Predicting Compaction Parameters using Numerical Method 

   ชูศักดิ์ คีรีรัตน์; ศุภชัย ไทยพุ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2017)
   The objective of this research was to study an accuracy of prediction of compaction parameters. These parameters could be read on compaction curves which constructed by numerical methods. The numerical methods used in ...
  • Activity Models to Enhance Learning and Conserving Phi Phung Tai folk Game for youth in Hua Hin District Prachuapkirikhan Province 

   สุภาพร บำรุงวงศ์; อังคเณ บุญเกิด; บุปผา วงษ์พันธุ์ทา; ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป; วรินทร คเชนทร์เดชา (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   The objective of this research is to study knowledge and ideas concerning the conservation and playing of Phi Phung Tai folk games for youth in Hua Hin District, study the needs of youth to participate in learning ...
  • Adaptation Strategies of Dairy Entrepreneurs in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province 

   เอมอร เจียรมาศ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2017)
   The objectives of this research were to: (1) look into the impacts of milk shop business expansion on milk shop entrepreneurs and their adaptation, and (2) examine what factors are important in determining consumers’ decision ...
  • The Administration to Enhance Morality and Ethics Enhancing for Students in Tessaban 2 Watdonmoonchai School under Tak Municipality with Participatory Action Research 

   สุพจนีย พัดจาด (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย, 2017)
   This research is an integrated research of qualitative research and quantitative research. The purpose is to: 1) study the need for moral reinforcement; student ethics 2) Management of moral strength student ethics ...
  • Adolescent Behaioral Patterns Promote the Learning Of Old Use Online Shopping Application 

   ทิพวรรณ ผลวัชนะ; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The objective of this research was to study adolescent behavioral patterns promote the learning of older people used online shopping application. The simple in this research was 400 questionnaires. This research studies ...
  • The Aesthetics in Gamification Design "Siam City" for Supporting Rattanakosin Island Tourism 

   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The objective of this research is to study the use of games to learn the aesthetics of Thai tourism by using the Inner Rattanakosin Island as a case study. This focuses on the religious tourist attractions relating to ...
  • Analysis and Comparison on Suitability of Solar Street Lighting system on remote area 

   กิตติพงษ์ ศรีพนากุล; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์; อำไพศักดิ์ ทีบุญมา; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; ทรงสุภา พุ่มชุมพล; ร.ท.สมญา ภูนะยา; บงกช บุญเพชร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2014)
   บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ พื้นที่ห่างไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใช้โปรแกรม DIALux version 4.10 ทำการจำลองค่าความสว่างบนผิวถนนเพื ...
  • Analysis of a designed solid state tesla transformer by computer simulation For studying the effective design 

   สุพจน์ วรธิพรหมมา; บุญยัง ปลั่งกลาง (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอ การวิเคราะห์ผลการออกแบบหม้อแปลงเทสล่าแบบสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์( Solid state tesla transformer ) โดย เปรียบเทียบวงจรสวิตซ์3 รูปแบบ คือ วงจรสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวิตซ์โดยตรง วงจรฮาฟบริดจ์อินเวอร์เตอ ...
  • Analysis of Dajiang Innovation's (DJI's) Development Based on SWOT Model 

   Chaojing Zeng; Qi Yao (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
   The civilian drone industry has developed rapidly since 2015, drones have gradually received more and more attention from the public. According to a report released by DRONEII in 2019, Dajiang Innovation, along with other ...
  • Analysis of Defects Occurring During the Operation of Perfume Supply Chain Case Study of Manufacturer and Distributor of Linna Perfume 

   ปรัชญา ศรีจันทร์; สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
   Analysis of risk factors of perfume supply chain. Case study of manufacturer and distributor of Linna perfume. The objective of study are 1. Study the risk factors in the supply chain. 2. To assess the severity of risk ...
  • Analysis of Factors in Order to Offer the Tourist Routes. A Case Sstudy of Koh Samet 

   เพทาย พงษาปาน; เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
   This study has the objective to study the route in tourism on Koh Samet. To make visitors aware of the path on Samet island in the distance as short as possible. Student will study the route as well as routes to travel ...
  • Analysis of Multi-Stage Centrifugal Chiller System for Air Conditioning for Energy Conservation in Large Shopping Centers 

   พงศกร คชาพงศ์กุล; สุรศักดิ์ แก้วจันทรา (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด, 2019)
   This presentation is an analysis of multi-stage compressed water cooling systems for air conditioning to conserve energy in a large shopping center building. In order to a guideline and transfer knowledge to the control ...
  • Analysis of Necessary of Official Supporting Staffs for Improving Their Academic Work 

   นันทิพย์ อินต๊ะมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2019)
   The purpose of this research is to study, analyze and compare the needs for academic performance development of academic supporting officers at College of Industrial Technology, King Mongkut's University of Technology ...