Now showing items 768-787 of 881

  • Table and Chair Design Using English Instructional for Visually Impaired Students 

   โสรัจ พฤฒิโกมล; สมเกียรติ โพธิ์ทิพย์; เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The study aimed to design a model of classroom table set appropriate for primary school students who are visually impaired using in English class and to investigated teachers and students’ behaviors while teaching and ...
  • Teachers’ Satisfaction toward Their Principals’ Administration Ladplakhaophitthayakhom School 

   สุภาพร สิงห์ยอง; มณฑป ไชยชิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2017)
   This study aimed to find out satisfaction of teachers, categorized by their education background and their working experience, about school toward their principals’ administration of Ladplakhao Phitthayakhom School. A ...
  • Teenage Behavioral Factors in Using Application Skills for Elderly Lodging Reservation 

   กิตติยา บัวทอง; ธีระวัฒน์ จันทึก (2017)
   This research was aimed at studying. Teenage Behavioral Factors in Using Application Skills for Elderly Lodging Reservation the samples used in this study were 400 teenagers using the 400 booking application. The ...
  • The Teenager Awareness that Support Slow Tourism of the Elderly for Recreation 

   ณัฐฐิตา กนแกม; ธีระวัฒน์ จันทึก (2017)
   The objective of this research was to study demographic characteristic on Tourism Behavior and Knowledge about Slow Tourism that affect to the tourism attitude of elderly. The samples were 400 teenagers in Central Region. ...
  • Teenger’s Behavioral Factors Effect To Cognitive Development Skills Of Elderly To Use Video Call Via Smartphone 

   ก้องกาญจน์ ดำแก้ว; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The objective of this research was to study adolescent behavioral factors on the development of cognitive skills of older people used video. The sample in this research was 400 elder people of Bangkok by questionnaires ...
  • Thai Food consumption Consumer Behavior Foreigners and Thai Case study of the caravanserai in Songkhla province. 

   ชญาดา เฉลียวพรหม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2017)
   The objectives of this research are 1) to study Thai and foreigner customers’ behavior on their consumption Thai food: case study big hotels in Songkhla, 2) to understand Thai food’s trends and styles in hotel section, ...
  • Thai Nielloware art creation 

   สง่า อนุศิลป์; สำเนียง หนูคง (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   creation of Thai nielloware has intention to study style and development of techniques in Thai traditional nielloware for benefit of bachelor programme curriculums by set up guideline to study the developmental of ...
  • Thermal Performance of Flat Two Phase Closed Thermosyphon Air preheater with carbon nanoparticles mixed water as working fluid 

   วสันต์ ศรีเมือง; การัณย์ หอมชาติ; วิชัย กนกพิทยากร; ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบน (FTPCT) ที่ใช้น้ำผสมผงคาร์บอนระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงาน ท่อทองแดงมาตรฐานหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 mm ยาว 980 mm ...
  • Thesis Title Customer Satisfaction on Services of Government Savings Bank (GSB) 

   Nakapron Thanutpronkul (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purpose of this research was to study factors affecting customer satisfaction on services of Government Savings Bank (GSB). Conceptual framework is based on American Customer Satisfaction Index (ACSI). Simple ...
  • Three-dimensional measuring equipment, technology, inventions and vertical angle measurements. The philosophy of Sufficiency Economy 

   คณพล จินดามรกฎ; จิตรกร ชอบธรรม (สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research is the application of laser and ultra- sonic frequency .By using the Arduino programming to measure a distance . To be used in the development of measurement to determine the level of precision and reduces ...
  • Tool for Clean Technology Case Study of Loss Process 

   Kwanchai Jantana (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   Now there is a lot of construction. It is must be used to equipment. The waste material from the construction of so many causes environmental problems. The idea to recycle waste, it is increasingly important that everyone ...
  • Tool for Clean Technology of Construction case study 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) 

   Kwanchai Jantana (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This study was studied by using the principle of Tools for clean technology. That is 4R including reduce, reuse, recycle and recovery. As it is the principle that environmentally friendly, focus on reducing waste from the ...
  • Transfer Technology of Far Infrared Radiation 

   อันธิกา เพชรี; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อนุพล อัคพิน (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยการใช้เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล (Far infrared, FIR) ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิต ...
  • Transfer Technology of Green Fuel Production Combined with Residual of Agricultural 

   อนุพล อัคพิน; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อันธิกา เพชรี (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชให้แก่ชุมชนของเกษตรกรใน จ.พิจิตร จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 31 คน ได้ทำการสรุปผลจากแบบ ...
  • Translation of Community-based Creative, Cultural and Traditional Tourism of Koh Kred Community 

   ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2017)
   The purpose of this research was to study how the Koh Kred community translated communitybased cultural and traditional tourism. This research began from October 2016 to June 2017. It uses the primary data, secondary ...
  • Travel behavior of elderly people in Huahin district Prachuap Khiri Khan Province 

   ภูพฤทธิ์ กันนะ; จอมภัค คลังระหัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research was quantitative research. The purpose of this research was to study the behavior and to know the problem of elderly travelers in Huahin district Prachuap Khiri Khan Province. The samples of this study were ...
  • Trend for Boutique Hotel Management in Hua Hin district Prachuap Kiri Khan Province 

   สุนิสา มามาก; ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน; สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research aims to 1) to study the management factors of boutique hotel business in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 2) To measure the scale of tourist satisfaction towards the management of boutique hotels in Hua Hin, ...
  • The Trends of Selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin of High School or Equivalent 

   อนันต์ เตียวต๋อย; สุรกิจ ปรางสร; เมธังกร สุธีวร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   This study covers about the trends of students selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The objectives of the study were 1) Needs of studying in New Programs for Bachelor’s; ...
  • The Trends of Selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin of High School or Equivalent 

   Anan Tiewtoy; Surakij Prangsorn; Matungkorn Suteeworn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This study covers about the trends of students selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The objectives of the study were 1) Needs of studying in New Programs for Bachelor’s; ...
  • TWO-DIMENSIONAL BARCODE DEVELOPMENT FOR MACHINE INVENTORY MANAGEMENT FACULTY OF ENGINEERING RAJAMANGALA UNIVERSITY 

   Puttiporn Legkhow; Sathitthep Sangthong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-07)
   The purpose of research studies to design the database system for the equipment management system and to show the condition of the equipment of the Faculty of Engineering. The QR codes that is two-dimensional bar codes is ...