Now showing items 583-602 of 678

  • Table and Chair Design Using English Instructional for Visually Impaired Students 

   โสรัจ พฤฒิโกมล; สมเกียรติ โพธิ์ทิพย์; เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The study aimed to design a model of classroom table set appropriate for primary school students who are visually impaired using in English class and to investigated teachers and students’ behaviors while teaching and ...
  • Teachers’ Satisfaction toward Their Principals’ Administration Ladplakhaophitthayakhom School 

   สุภาพร สิงห์ยอง; มณฑป ไชยชิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2017)
   This study aimed to find out satisfaction of teachers, categorized by their education background and their working experience, about school toward their principals’ administration of Ladplakhao Phitthayakhom School. A ...
  • Thai Food consumption Consumer Behavior Foreigners and Thai Case study of the caravanserai in Songkhla province. 

   ชญาดา เฉลียวพรหม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2017)
   The objectives of this research are 1) to study Thai and foreigner customers’ behavior on their consumption Thai food: case study big hotels in Songkhla, 2) to understand Thai food’s trends and styles in hotel section, ...
  • Thermal Performance of Flat Two Phase Closed Thermosyphon Air preheater with carbon nanoparticles mixed water as working fluid 

   วสันต์ ศรีเมือง; การัณย์ หอมชาติ; วิชัย กนกพิทยากร; ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนหน้าตัดแบน (FTPCT) ที่ใช้น้ำผสมผงคาร์บอนระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงาน ท่อทองแดงมาตรฐานหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 mm ยาว 980 mm ...
  • Three-dimensional measuring equipment, technology, inventions and vertical angle measurements. The philosophy of Sufficiency Economy 

   คณพล จินดามรกฎ; จิตรกร ชอบธรรม (สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research is the application of laser and ultra- sonic frequency .By using the Arduino programming to measure a distance . To be used in the development of measurement to determine the level of precision and reduces ...
  • Tool for Clean Technology Case Study of Loss Process 

   Kwanchai Jantana (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   Now there is a lot of construction. It is must be used to equipment. The waste material from the construction of so many causes environmental problems. The idea to recycle waste, it is increasingly important that everyone ...
  • Tool for Clean Technology of Construction case study 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) 

   Kwanchai Jantana (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This study was studied by using the principle of Tools for clean technology. That is 4R including reduce, reuse, recycle and recovery. As it is the principle that environmentally friendly, focus on reducing waste from the ...
  • Transfer Technology of Far Infrared Radiation 

   อันธิกา เพชรี; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อนุพล อัคพิน (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยการใช้เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล (Far infrared, FIR) ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิต ...
  • Transfer Technology of Green Fuel Production Combined with Residual of Agricultural 

   อนุพล อัคพิน; พิสิษฏ์ มณีโชติ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; วิกานต์ วันสูงเนิน; บงกช ประสิทธิ์; อันธิกา เพชรี (หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชให้แก่ชุมชนของเกษตรกรใน จ.พิจิตร จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 31 คน ได้ทำการสรุปผลจากแบบ ...
  • Translation of Community-based Creative, Cultural and Traditional Tourism of Koh Kred Community 

   ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2017)
   The purpose of this research was to study how the Koh Kred community translated communitybased cultural and traditional tourism. This research began from October 2016 to June 2017. It uses the primary data, secondary ...
  • Trend for Boutique Hotel Management in Hua Hin district Prachuap Kiri Khan Province 

   สุนิสา มามาก; ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน; สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research aims to 1) to study the management factors of boutique hotel business in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 2) To measure the scale of tourist satisfaction towards the management of boutique hotels in Hua Hin, ...
  • The Trends of Selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin of High School or Equivalent 

   อนันต์ เตียวต๋อย; สุรกิจ ปรางสร; เมธังกร สุธีวร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   This study covers about the trends of students selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The objectives of the study were 1) Needs of studying in New Programs for Bachelor’s; ...
  • The Trends of Selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin of High School or Equivalent 

   Anan Tiewtoy; Surakij Prangsorn; Matungkorn Suteeworn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This study covers about the trends of students selecting New Programs for Bachelor’s at Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The objectives of the study were 1) Needs of studying in New Programs for Bachelor’s; ...
  • TWO-DIMENSIONAL BARCODE DEVELOPMENT FOR MACHINE INVENTORY MANAGEMENT FACULTY OF ENGINEERING RAJAMANGALA UNIVERSITY 

   Puttiporn Legkhow; Sathitthep Sangthong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-07)
   The purpose of research studies to design the database system for the equipment management system and to show the condition of the equipment of the Faculty of Engineering. The QR codes that is two-dimensional bar codes is ...
  • Ultrathin-layer Chromatography Using an Electrospun Polyacrylonitrile Stationary Phase 

   Pimolpun Niamlang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-08)
   Polyacrylonitrile electrospun nanofiber are fabricated by electrospining process to transfer to use as ultrathin-layer chromatography stationary phase. The separation of 5 water soluble food dyes were studied on the novel ...
  • Usability of Augmented Reality Learning Media of TCP/IP Protocol for Student Development Study Class on Data Communication and Computer Networking 

   เอกรัฐ หล่อพิเชียร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2017)
   This research to develop the augmented reality learning media on the topic of TCP/IP. The purposes of this research were as follows: 1) to develop the Augmented Reality Learning Media on the topic of TCP/IP Protocol, 2) ...
  • The Use of Engineering Program coupled with a Practice to Understanding in the Subject of Engineering Electronics 

   Cherngchai Sompracha (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research project is the academic research for undergraduate student in engineering, faculty of engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR). The research is to improve the basic knowledge of ...
  • Using SPSS for Windows on Computer Network 

   WANNAREE PANSIRI (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2007)
   The objectives of this research aimed to construct using SPSS for Windows on Computer Network and compare the learning achievement Using SPSS for Windows on Computer Network of the student registered the research ...
  • Using a Rubber Sheet instead of the Sulfur–capping in the Compressive Strength of Concrete Testing 

   Sarote Dumrongsil (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to study the using a rubber sheet instead of the sulfurcapping in the compressive strength of concrete testing. The parameter of test is the compressive strength of concrete between 180 to 320 kilograms ...
  • Using Artificial Neural Network for Predict Tensile Strength of AISI 304 Stainless Steel 

   Chalermpol Klaynil; Chaiya Dumkum (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The objective of this research is to Ultimate tensile strength of AISI 304 stainless steel. The test speed is identified into 4 difference levels and 12 difference forms of stress concentration which are tested by tensile ...