Now showing items 648-667 of 957

  • Quality Attributes of Rice Cracker made from Glutinous Rice Varieties Cultivated in Nan Province 

   จิรรัชต์ กันทะขู้; บุษบา มะโนแสน; กัลย์สุดา แสงสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2017)
   The objectives of this research were to investigate the quality attributes of rice crackers (Khao Kreab Wow) made from 4 glutinous rice varieties cultivated in Nan province. There are RD6, San-Pa-Tong, Mali-Hom, and Wan1 ...
  • Quality of tool to mold of sculpture 

   Khomsan Khumsingha (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research propose to study in pottery scrapper and carved wood that Used inembellis sculpture in term of 1.Pattern 2.Material 3.Shape and weight From our research we found. 1. Pattern, pottery pattern from potter who ...
  • Quality of Work Life Affect on Work Satisfaction of Foreign Workers in Innovalues Precision (Thailand) Co., Ltd. 

   ธัญญานันท์ วณิชยาวราพงศ์; จันทิมา เอกวงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2017)
   The purposes of this research were to study the level of quality of work life for foreign workers, study the level of work’s satisfaction and study the relation between quality of work life and work’s satisfaction of ...
  • Quality Perspective toward Satisfaction in Coffee Service Business: The Case Study of Café Amazon and Inthanin Coffee in Nontaburi Provincial Area 

   Jarul Intanasak (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purposes of this research were; to study the population characteristics of customers who used services at Café Amazon and Inthanin Coffee in Nontaburi Province, to study customers’ satisfaction and loyalty on product ...
  • Rainfall Forecasting in the Area of Bang By Time Series Analysis 

   Watcharin Warinthaksa (, 2011)
   งานวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ 455301 เขตบางนา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 รวมระยะเวลา 120 เดือนและพย ...
  • Real-time Photovoltaic Simulator using PID and Fuzzy Logic Control 

   มาลี พัฒน์ช่วย; วันชัย ทรัพย์สิงห์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการจำลองระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการแสดงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร ต่างๆ เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม เป็นต้น โดยการใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย ...
  • Reducing Attrition Rate of First-year Undergraduate Students : An Implementation of RMUTP Pre-University Program 

   วิชชพร เทียบจัตุรัส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2017)
   Pre-university Program is one of strategies to prepare first-year students to ready for regular class in the university. The objective of the pre university program is to lay foundation for all newcomers as well as ...
  • Reducing the electrical energy in growing Chrysanthemum 

   นิคม ธรรมปัญญา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2557)
   สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโง๊ะได้มีการปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งการให้แสงแก่ดอกเบญจมาศโดยการใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ แบบ Warm white ...
  • Rehabilitation and Development of Sakae Krang Old Market Community, Uthaithani 

   Krishna Pimochaisrikun (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   Uthai Thani is a town on the high land and in the remote area. There are not any main rivers, so it is unable to communicate by ships. Therefore, the farmers of Uthai Thani had to carry their paddy to the rivers by carts. ...
  • Rehabitlitation and Development of Comercial Areas In Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 

   Archan Sangplerng (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research aims to study in physical, behavior social and economic of Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan Province. Approaches to commercial developmental preservation in order to keep the Community identity. For ...
  • The Relationship between Attitude towards Teacher Profession and Emotional Quotient of Industrial Educational Students at Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai 

   ปาริชาติ บัวเจริญ; นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล; รัตนากาล คำสอน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, 2017)
   The purpose of this research was to study compare and the relationship between the attitude towards teaching profession and emotional intelligence of undergraduates in the field of Industrial education. The samples were ...
  • Relationship Between Behavior And Satisfaction On Using Facebook Of The Elderly People In Bang Pa In District, Phranakhon Sri Ayutthaya Province 

   ประสพชัย พสุนนท์; วิกันดา เดชตานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The objectives of this research are 1) to study the behavior of using Facebook of elderly people in Bang pa-in district, Phranakhon Sri Ayutthaya province 2) to study satisfaction of using Facebook of elderly people and 3) ...
  • The relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Patsanee Nanta; Pennapa Charoensilp; Ratree Jaratmathusorn; Yupawan Duanginta (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purpose of this research was to study cognitive skills, critical thinking abilities and the relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of the undergraduate students at the Faculty of Liberal ...
  • The relationship between cognitive skills andcritical thinking abilities of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 

   พัศนีย์ นันตา; เพ็ญนภา เจริญศิลป์; ราตรี จรัสมาธุสร; ยุภาวรรณ ดวงอินตา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The purpose of this research was to study cognitive skills, critical thinking abilities and the relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of the undergraduate students at the Faculty of Liberal ...
  • The Relationship between Job Stress, Quality of Work Life, Job Meaningfulness and Job Burnout of Academic staffs: A Case Study of autonomous University in Bangkok 

   ณัฐธิดา สุพรรณภพ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)
   The purpose of this research was to study correlation level of Job Stress, Quality of Work Life, Job Meaningfulness and Job Burnout of Academic staffs: A Case Study of Autonomous University in Bangkok. The results of ...
  • Relationship Management with Alumni, Khon Kaen University Alumni Relations Office 

   มนตรี นามวงค์; ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2017)
   This research is to find away to develop and improve the management system of Khon Kaen University Alumni. This study involved by analyzing management of A universities in Thailand and abroad being Mahidol University, ...
  • A Remote Sensing Approach Abandoned Areas in the Classifcation Optimization of Land Use : A Case Study of Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 

   Apised Suwansaard (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research proposes methodology to identify the Idle land found in agricultural zones of Phutthamonthon District, Nakhon Pathom using remote sensing data. The chosen remote sensing data for locating the Idle land plots ...
  • The Renewal of Bangkae Waterfront Market for Tourism 

   Somchat Wichittrakarnlikit (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   This research to study the historical background, Activity Patterns, Problems and Potential Bang KhaeWaterfront market. Including the current situation in order to restore market approach to improve the waterfront to ...
  • Renovation and Conservation of Bangneaw Community, Phuket 

   Juthamas Phopaingam (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   The purpose of the project to study the history of establishment of Thai-Chinese community and lifestyle which is original way of life and unique. In the area has the fishery career of Por-Jan fisher, Por-Tor festival ...
  • Renovation and Development of Si-Prachan Ancient Market Area , Suphunburi 

   Nithimuk Yimjaidee (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research aims to study the reconstruction and development of Sriphachan community, Suphanburi Province. The study focuses on economics, society, land use, and building height of the community from the past to the ...