Now showing items 483-502 of 1513

  • E-Learning about Pre-Casted Concrete Column Process in the Red Line Mass Transit System Project 

   ประนิตตา รินทา; พงศกร ทองปกรณ์กุล; ศรันยู พรมศร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This researching work has a purpose in order to compare education achievement about The construction techniques of pre-casted concrete column of suburb train system project ( Red line) and create online teaching materials ...
  • An Economic analysis of Photovoltaic Grid Connected System with Battery Storage for Power quality Control and Energy Efficiency Improvement 

   เกษม ตรึภาค; นพพร พัชรประกิติ; จีรวรรณ แซ่เล้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2014)
   บทความนี้นำเสนอวิธีการออกแบบขนาดของแบตเตอรี่สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บพลังงานเพิ่มในช่วงที่แสงแดดมีปริมาณความเข้มแสงต่ำ ปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันและสำรอง ...
  • Economic Evaluation of Applying Anodized Aluminium as Solar Absorber in Evacuated Tube Collector (ETC) 

   พรนิภา นุโนชา; ธวัช สุริวงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้เป็นการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่ผ่าน กระบวนการทำอะโนไดซ์ที่มีการเติมธาตุนิกเกิลในชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ (Ni-Al2O3) หรือแผ่นอะลูมิเ ...
  • An Economic Instrument of Static Lateral Force Testing for Reinforced Concrete Column 

   บุปผเวช พันธุ์ศรี; เจษฎาพร ศรีภักดี; สุนิตา นุเสน; ปรัชญา มหายศนันท์; วีระเดช อาจสา; สัมพันธ์ โยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, 2018)
   This research aims to invent an instrument of lateral force testing to study the behavior of reinforced concrete columns subjected to static lateral force. The sample columns of 20 cm x 20 cm in size and 150 cm in length ...
  • ECOTOURISM COMMUNITY IN THE NORTHERN OF THAILAND 

   SARINTORN CHAIYARAT (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   The purposes of this study were to study ecotourism community management in the Northern of Thailand; and to determine Factors influencing tourists’ decision to visit ecotourism community in the Northern Thailand. The ...
  • EDUCATION AND DEVELOPMENT OF NAVIGATION APPLICATION TO HELP THE BLIND MOBILE PHONE 

   Chanyut Aupayagoson; Kanbuncha Panichcharoen (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This paper presents an education and development of navigation application to help blind on mobile phone. The blind cannot conveniently travel, such as education and other places. To created an application program to help ...
  • Education and Development of Security in Government for Vehicles Record by RFID 

   Chanyut Aupayagoson; Kamthon Buncharoen (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-08)
   This paper presents a vehicle security system with RFID technology, automatic arc through RFID technology. The objective are to provide security personnels to effectively manage access to the university. It also gains the ...
  • Education and Development of Wireless Remote Controlled in Electrical Equipment for Mutilator and Older Person 

   Chanyut Aupayagoson (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-08)
   This paper presents an education and development of wireless remote controlled in electrical equipment for mutilator and older Person. To created an application program on android operating system and controlled by Bluetooth ...
  • Education appropriate of Remaining Materials Palmyra Palm to the Biomass Materials 

   อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล; สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2014-11)
   บทความนี้กล่าวถึงการนำเศษหรือสิ่งที่เหลือใช้จากตาลโตนดมาทำการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิง ชีวมวลโดยเปรียบเทียบกับค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงจากแกลบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้เลื ...
  • Education needs to teach art to childen in the community Makua 3 Nakhon Pathom 

   Chalermchai Suwanwattana (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-08)
   This research studied about . Education needs to teach art to children in the community Makua 3 Nakhon Pathom. The research was led study is divided into three steps: . 1. The basic information includes age , gender 2. ...
  • Education of student behavior toward introduction to accounting course of accounting undergraduate students 

   วนิดา ชุติมากุล; สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ; บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ; กุลฑีรา จันทนา; รัฐิยา ส่งสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2017)
   Accounting preliminary study habits of students. Faculty of Business and Information Technology Undergraduate By studying the behavior of the 10 aspects attitudes learned in school. The motivation to learn The deal with ...
  • Education Wale Thaisongdam For Design Accessories (Baan Hua Khao Jeen Paktor Rayhaburi) 

   ดวงใจ อุชชิน (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research is to The objecective for research patters of fabric and design the product, accassories of thaisongdam fabric or information in research and interviews with lady of thaisongdam group at BAAN HUA KHAO JEEN ...
  • Effect from Brick Wall Strength on Response of Reinforced Concrete Structure under Earthquake 

   วัชระ จันทร์อนันต์; ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aimed to investigate responses of reinforced concrete structures which considered brick wall with main structures under an earthquake. Owing to, generally the brick wall has not taken in the analysis, for ...
  • Effect of Aging Conditions on Anti-bacterial Performance and Mechanical Properties of Polypropylene and Polystyrene Doped with HPQM 

   Kulnida Taptim; Ekachai Wimolmala (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   The effect of service conditions on anti-bacterial performance of polypropylene (PP) and polystyrene (PS) thermoplastics doped with 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline Carboxylic acid Methacrylate antibacterial agents ...
  • Effect of Bio-Fuel Ash with Different Grinding Periods on Properties of Self-Compacting Concrete 

   ศศิธร ปราสาทหินพิมาย; ชุติมาสก์ เมืองพุทธ; อโนชา ปาลคะเชนทร์; มงคล นามลักษณ์ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2017)
   This research paper presents the effect of grinding period of ground bio-fuel ash (GBFA) on self-compacting ability and compressive strength of self-compacting concrete (SCC). The bio-fuel ash used in this study was ...
  • Effect of Biogas Effluent from Chicken Manure, Peel and Seed of Durian on Growth and Yield of Marigolds 

   กฤตติกา ขนิษฐ์ทอง; วิกันยา ประทุมยศ (มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2019)
   The objective of this research was to study the effects of biogas effluent from durian shell and seed combined with chicken manure on growth and yield of marigold. The experimental design was a Completely Randomized ...
  • Effect of Chitosan on Mechanical Properties and Thermal Properties of Reprocessed PBSA Biodegradable Film 

   Somthida Likhitlert; Bawornkit Nekhamanurak; Kulnida Taptim (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   This research was to study the effect of chitosan in polybutylene succinate-coadipate (PBSA) and the number of recycles on the mechanical and thermal properties, as well as antibacterial performance. The antibacterial ...
  • Effect of Coconut Fiber Concrete on Tensile Strength of Concrete 

   Udomvit Chaisakulkiet; Prapat Seesai; Arthon Chuphonsat (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research aims to determine the mechanical properties of the compound include coconut fiber mixed with concrete. It will provide concrete fasteners . The coconut fiber as a reinforcement . Toughness is being able to ...
  • Effect of Degree of Superheat on Zeotropic Organic Rankine CycleEfficiency 

   ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก, 2557)
   งานวิจัยนี้ศึกษาผลของดีกรีร้อนยวดยิ่งในเครื่องระเหยของวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพของวัฎจักร สารทำงานที่ใช้เป็นสารR245fa/R152a ซึ่งเป็นสารซีโอโทรปิก โดยผสมที่สัดส่วนต่างๆและเปรียบเทียบผลกับวัฎจักรที่ใช้R245fa ...
  • The Effect of E-warehouse Management on Business Performance towards ASEAN Community of Rice Mill Industries in Central Region of Thailand 

   Narit Kerdvimaluang; Chedthida Kusalasaiyanon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The main propose of this research is for study about how to manage E-warehouse on business performance towards ASEAN Community in Rice Mill Industries in the central region of Thailand. Moreover, we use the research ...