Now showing items 50-69 of 563

  • A Case Study and the Problem of Foreign Labors in View of the Construction Manager in Nakhon Pathom 

   สรัญวัชร์ ขันทอง; อาพัน บือราเฮง; ขวัญชัย จันทนา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This study aimed to determine the incidence and impact of construction projects in view of the construction of 33 respondents from 3 samples Include of foreman, contractors and project engineers. Which has studied the ...
  • A Case Study crane hydraulics lever applied to a model in wrought iron 

   หัทยา แสงสว่าง; ณภัทร แก้วสุโพธิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   A case study of the using hydraulic jack lever adapted to be a prototype in steel blending. The aims of the study is to be consistent with the purpose of building a replacement for the old ways of working. The user group ...
  • A case study of programs the application of work ratio and construction planning 

   ชาณิกา วิมลศักดิ์; วิลาสินี ศรีทองเอี่ยม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   In general construction, planning is an important activity because it is a component of the construction process which has currently been developed into various ways that may affect the construction planning in term of ...
  • Case Study of the Compressive Strength, Concrete Covering and Sizes of Reinforced Concrete Columns for Condominium in Bangkok 

   เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2017)
   This research studies the compressive strength of concrete, concrete covering and size of reinforced concrete columns and condominium in Bangkok. The construction quality control is very good. Using PUNDIT non-destructive ...
  • Characteristics of New Engineer Graduate for The Thai Industry In Response to ASEAN Summit Policy 

   Nichapha Minaboon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purposes of this research was to study characteristics of new graduate engineer for Thai industry to ASEAN policy response. The sample group were 1) undergraduate students, 7 field of studies (Civil Engineering, ...
  • Characteristics of Rajamangala University of Technology Rattanakosin Graduates Affecting Job Employment Opportunities Technology Rattanakosin’s Students 

   Krongyod Phochai; Kowit phipek; Shanin Harnnarong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   A survey study on Characteristics of Thaksin University Graduates that Affect Job Employment Opportunity aimed to investigate employers/entrepreneurs’ satisfaction toward Thaksin University graduates who they employed. ...
  • Characterization of Sea Surface Height in the Andaman Sea 

   Chortip Siwapornanan; Weerachai Singkha; Prapairat Junlouchai; Pennapa Charoensin (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The sea surface height in the Andaman Sea observed during October 1993 to July 2013 from TOPEX/ERS/Jason1 is investigated by using empirical orthogonal function (EOF) analysis, wavelet analysis and least square linear ...
  • Charcoal from Rice Straw Mixture Agricultural Waste 

   สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์; ณิชาภา มินาบูลย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2012-08)
   This research study. Charcoal from Rice Straw Mixture Agricultural Waste.Performance analysis of activated charcoal from agricultural waste from rice straw laboratory charcoal from agricultural waste rice straw mixed with ...
  • The Charcoal Quality by EDX Spectrometer Analysis 

   ฐิติชญาน์ สิงห์แก้ว; ณัฐธิดา สมพงศ์ (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน , หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014-11)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพถ่านด้วยเทคนิคจุลทรรศ์อิเล็กตรอน(SEM: Scanning Electron Microscope) ด้วยวิธีการ วิเคราะห์เชิงปริมาณธาตุและเชิงคุณภาพของถ่าน โดยตัวอย่างถ่านที่นำมาวิเคราะห์ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสคามาลดู-เลนซิส ...
  • Chemical Constituents from Cratoxylum cochinchinense and their Cytotoxic Activity 

   Thanesuan Nuanyai; Benjamat Chailap; Songchan Puthong; Anumart Buakeaw (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   Six isolated compounds; Vismiaquinone A (CF1), γ-tocotrienol (CF2), δ- tocotrienol (CF3), 7-geranyloxy-1,3-dihydroxyxanthone (CF4), Cochinchinone G (CF5), Cochinchinone A (CF6) were isolated from ethylacetate extracts ...
  • Chemical Constituents from the flowers of Homalium tomentosum 

   Thita Yodsawad; Sudhla Meuandej; Pattarawadee Saorong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research investigates chemical compounds of the flowers of Homalium tomentosum by employing chromatographic techniques lead to the separation of twelve compounds. Nine known compounds are found, which are isocourmarin, ...
  • Chestnut Shell Gasified by Gasification 

   จีรัฐติกุล กล้าหาญ; อาทิตย์ คงใจดี; รนชัย กัญญานก (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยเรื่อง การผลิตแก๊สชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแก๊สซิฟิเคชั่นนี้ผู้ศึกษาได้พบปัญหาในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีน้อยลงส่งผลกระทบทำ ให้มีราคาสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนที่หาได้ ...
  • Chloride Content of Reinforced Concrete in Marine Environment. Case Study : HuaHin and PranBuri, PrachuapKhiri Khan Province 

   Chusak Kererat; Supachai Thaipum (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This study is to study a chloride in filtration into reinforced concrete structure in marine environment. The structure of case study located in Am phoeHuaHin and Amphoe Pranburi, and distance of this structure is not ...
  • Chloride Content of Reinforced Concrete Structure in Marine Environment Case Study: Hua Hin and Pran Buri of Prajuap khiri khan. 

   ศุภชัย ไทยพุ่ม; ชูศักดิ์ คีรีรัตน์; ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2016)
   This research aims to study the chloride penetration in reinforced concrete bridge structure at the marine environment area. The 10 bridges of older 10 years of reinforced concrete bridge structure and the distance in range ...
  • Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong 

   Supamas Jiamrungsan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   production of lotus fiber cloth and to test efficiency of woven of lotus fiber. The Research is entitled “Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong”. As guidelines for handling core issues of the creation, it must ...
  • Code of Ethics of University Council 

   Phutsadee Chaowai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purpose of this research study. This research on the study of the ethics of Councillors. The objective of the study To study the ethics of the University Council at the University of the various states. Ethics is to ...
  • Coffee Roast Machine 

   รัฐศักดิ์ พรหมมาศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2007)
   This study involved designing and producing the coffee roaster sized 480 1210 780 mm (W x L x H dimension). The roaster bucket is characterized of cylindrical and cone-shaped at the end lied horizontally with an ...
  • Collaborative knowledge management for development and training programming by Jigsaw Technique on online social network Case study : Object Oriented Programming 

   Kannika Boonkasem (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research aims to develop knowledge management and collaboration in the development and practice of programming techniques, the lessons on social networking case study of object-oriented programming. The sample of ...
  • Collaborative Research of Sustainable Alternative Energy for Home Land Security of Village along Thai-Myanma Border Follow His Majestic The King’s Initiative,Mae Hong Son Province 

   เสริมสุข บัวเจริญ; บุญยืน อินกว่าง; วรเทพ บุญญะ; จุฑาทิพย์ เฉลิมพล (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ , กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)
   การวิจัยการนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกระบวนการวิจัยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1. ...
  • Combustion of Gas Fuel on Porous Burner Installed Tube Bank Heat Exchanger 

   สมภพ ลือพงศ์พัฒนะ; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557)
   บทความวิจัยนี้ได้ทดลองพฤติกรรมการไหม้ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแก๊สที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบกลุ่มท่อ(Tube-bank heat exchanger) โดยอากาศเป็นสารทำงาน เชื้อเพลิงที่จ่ายเข้าสู่หัวพ่นไฟเป็นแบบที่มีกา ...