Now showing items 99-118 of 1517

  • Barracuda based Meatball supplemented with nata de coco and Southern Native Leave (Puk-Miang) 

   ชุตินุช สุจริต; จีราพร สังข์ผุด; นัฎฐา คเชนทร์ภักดี; ณัฐยา คชเดช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2017)
   This research aimed to make use of agricultural by-product especially Southern native leave extract (Puk-Miang) as part of nata de coco making as a healthy dish. Results revealed that Puk-Miang extracted liquid was ...
  • Beauty Inside 

   Sutthita Chanthakup (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2020)
   This artwork series exhibits the stunning story of mothers, who are loved by everyone in the house through the symbolic form of tea flowers. Maternal love is more magnificent than anything in the world because it is ...
  • Beauty of Carcass 

   Kuljirat chaiphet (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2020)
   Creation of works inspired by my hometown environment. I’m born and raise at Nakhon Si Thammarat Province which has a way of life with fishing career. They are closely related to the environment and marine resources. ...
  • Bedtime Stories 

   Janyapron Suttaprom (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   Moments before bed at night. My father and my mum has selected a bedtime lullaby the bedtime story with an entertaining story line the characters range and the moral is hidden It is also a tool to ...
  • Bedtime Stories 

   Janyapron Suttaphrom (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   Moments before bed at night. My father and my mum has selected a bedtime lullaby the bedtime story with an entertaining story line the characters range and the moral is hidden It is also a tool to strengthen relationships ...
  • The Behavior and Attitudes of Teenager on the learning of the Elderly People, To Can Use the Google Search Engine for Access Health Information 

   ธนพร ภิรมย์; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The research was a quantitative research. There were purposes for 1. To study the behavior of teenagers to use google search engine. 2. To study the attitude of teenager to learn of the elderly in the use google search ...
  • Behavior in Using Social Networking of the Teacher Professional Training Students’, Curriculum and Instructions Department, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 

   ยาซา มะหะมาน; ฤทธิชัย หอมใบเตย; เวสารัช ชูพงศ์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2017)
   The aims of this research are to examine and to compare teacher professional training students’ behaviors in social networking. This research employed stratified random sampling approach. The participants included 250 ...
  • Behavior of teenagers affecting development learning skills of elderly for increase relaxation activity from variety program through the smartphone 

   ปิยะณัฐ นุ่มทองคำ; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The study was a quantitative research and purpose of this research was to examine behavior of teenagers affecting development learning skills of elderly for increase relaxation activity from variety program through the ...
  • The Behavior of the Elderly on Physically and Mentally Self-Caring in Amphoe Mueang, Pathum Thani Province 

   ริณทร์วสา ภัทร์พรวัชรสิน; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The purpose of this research is to study the behavior of the elderly on physical and mental self-caring in Amphoe Mueang Pathum Thani Province. This research is qualitative research. The population that was used in the ...
  • BEHAVIOR STUDIES OF BEARING CAPACITY OF OIL-CONTAMINATED SANDY SOIL 

   Chusak Kererat (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2015-09)
   The objective of this research is to study the effect of contaminant and water level on the bearing capacity of sandy soil layer. The sandy soil layers are simulated in testing tank under conditions of dry, water level, ...
  • The Behavior Studies of Truss with Eccentric Force 

   ศุภชัย ไทยพุ่ม; ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2017)
   This research was to study the behavior of trusses which subject to the eccentric force. The trusses are tested, and load action and deformation of trusses are observed with eccentric distance of 0, 4, 8, 12 and 16 ...
  • Behavior using social networks to promote the quality of life for elderly 

   สุนทรี ป้อมหนู; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research was to study of the behavior of using social networks to promote the quality of life for elderly in Bang-Yai district, Nonthaburi. By using qualitative research methodology which were able to document a ...
  • Belief in Principles of Religion 

   Iklas Moosor (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   Humans are perpetually bombarded with power, greed, and selfishness from all directions. We strive to seek what we believe to be our happiness even though the actions might make others suffer. I, therefore, present my Metal ...
  • BIM Modeling Guideline to Enhance the Accuracy of Architectural Walls Quantity Takeoff: Case Study of One Story Residence 

   เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2019)
   The quantity takeoff method using the BIM tool is proven to be faster and reliable than the traditional 2D-based method. However, this is not an automatic process. Some data can be underestimated due to incomplete modeling, ...
  • Bio-oil and Bio-char Production from Agricultural Residue under A Concept of Zero Waste Management 

   อรรถกร อาสนคำ; วรพจน์ โพธาเจริญ; เบญจพร เครือทะนันไชย; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; ณัฐวุฒิ ดุษฎี; กิตติกร สาสุจิตต์; อดิศักดิ์ ปัตติยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
   บทความนี้นำเสนอแนวทางการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการแบบไม่มีของเสีย เหลือทิ้ง วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาล์มน้ำมัน หลังจากหีบเพื่อสกัดน้ำมันแล้ว ...
  • Biochar Production from Stubble and Rice Straw for Water Holding in Soil. 

   ทิวา ตันสถิตย์; สุธรรม โรจนเมฆา; รณกร เทพวงษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aims to study the production of biochar from stubble and rice straw applied to the water in the soil. The production of charcoal burning in steel 200-liter tank has a maximum volume of charcoal, Then activated ...
  • Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Catalyzed by CaO as a Catalyst Performed at Room Temperature 

   วุฒิชัย รสชาติ; เทอดเกียรติ แก้วพวง; บุญญาวัณย์ อยู่สุข; วินิช พรมอารักษ์ (สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014-11)
   การผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปจะทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 – 70 ºC โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ (NaOH, KOH) หรือแบบวิวิธ พันธ์ (CaO, SrO) โดยในงานวิจัยนี้เป็นการผลิตไบโอดีเซลที่อุณหภูมิห้องและใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ...
  • Biogas Production from Food Waste and Vegetable Waste for the Sakaew Temple Community Angthong Province 

   Kodchasorn Hussaro; Chanida Jantree; Issaree Hunsacharoonroj; Pongsakorn Kerdchang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-08)
   The objective of this research is to fine the method for biogas production from food waste with vegetable waste. To study economic analysis of biogas production and management of residue waste to the renewable energy for ...
  • Biogas production from septic tank waste 

   กัญญา สอนสนิท; กฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม; ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล; บุญธง วสุริย์; วิเชียร กิจปรีชาวนิช (2014-11)
   งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในบ่อเกรอะ โดยใช้การหมักของเสียจากบ่อเกรอะร่วมกับวัชพืช 2 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา และ ธูปฤาษี และเชื้อ Bacillus sp. โดยใช้ส่วนผสมในการหมักในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในถังหมักขนาด 9 ...
  • Biomass Electrical Power Generation System by Using Gasification Technology 

   ทรงกช เพ็ญวันศุกร์; จิรพงศ์ ทองสุข; ธีรเมธ เปียขุนทด; อำนาจ บัวบาน; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและทดสอบศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน แก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบอากาศไหลลง ไซโคลน เวทสครับเบอร์ ...