Now showing items 21-40 of 563

  • Application of mobile generator system by motorcycle for Disaster 

   เนตรชาย โพธิ์เขียว; วรรัตน์ ปัตรประกร; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2014)
   บทความนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ภายใต้ภาวะภัยพิบัติที่มีผลกระทบกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอันได้แก่ ธรณีภัย วาต ภัย และอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้บริเวณกว้าง โดยอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเส้นแม ...
  • Application of Queuing Theory for Determining the Cost of Earth Moving 

   กฤษณะ ชอบเรียบร้อย; ดนัย วันทนากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)
   Earth moving is one of important processes in cost estimating of the construction work. Commonly, it can be seen that small to medium-scaled contractors estimate the unit cost of work from their experience without knowing ...
  • Application used Newspaper replace Sand to Reduce Crack of Shrinkage to Plastering Mortar 

   Nichapha Minaboon; Sonthaya Kongkongkaew; Waranyoo Louchot (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-08)
   Application used Newspaper replace Sand to Reduce Crack of Shrinkage to Plastering Mortar to study the feasibility of the waste newspaper mix in mortar. The study of the shrinkage of cement mix as newspaper. The ratio of ...
  • Applying optimization for soil management in a construction project 

   พิทยา เปี่ยมสุภาพ; วทันยู บุญมา; ศรันยู พรมศร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This research aims to learn the application of linear programming to determine the number of machines and materials for the construction with the allocation of resources to work. By collect data for analysis as a tool ...
  • Approaches to Develop OTOP Products in Sampran District, Nakhonprathom Province into Universal Standards 

   Srisuda Leelasuwat; Poschanan Boonchuai; Natpraput teianchan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The purposes of this research is to study the capability of the market potential, problems, obstacles and guidelines of developing the entrepreneurial capability in Sampran district, Nakhonpathom province. The capability ...
  • Appropriate factors of a stainless steel wire drawing with a quality product 

   Natthasak Pornputsiri (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research study of the appropriate factors on Wire drawing process of stainless steel SUS 304, circular cross-sectional diameter of wire before pulling = 2.00 mm. The Studies on ratio of reduced cross-sectional area. ...
  • Assesment the temperature under the concrete roof tile by mathematical model 

   จิระศักดิ์ พุกดำ; วิทยา พวงสมบัติ (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้ได้ทำการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินอุณหภูมิใต้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต โดยหลังคาคอนกรีตที่ใช้ในการประเมินนั้นเป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีต 2 แบบ คือ หลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ และหลังคากระเบื้อ ...
  • An assessment of Economics Potential for Community Electricity Production Using Biogas Renewable Energy from Agricultural Wastes and Livestock Manure Case Study: Community Ban Non-Ka 

   ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม; อธิวัฒน์ นาคสุริยวงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2014)
   บทความนี้นำเสนอถึงการศึกษาและการประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าภายในชุมชน โดยการใช้ พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพที่ได้จากเศษวัชพืชอินทรีย์สารทางการเกษตรและมูลสัตว์ของพื้นที่ชุมชนในกรณีศึกษา ...
  • The Asset Management and Financing of public University 

   Laddaporn Sukkeawpha; Pathummas Yougyoot (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   1. To studies the type of both asset management and financing of the public university and the autonomous university. 2. To studies the criteria used in both asset management and financing of the public university and the ...
  • The Asset Management and Financing of public University 

   Laddaporn Sukkeawpha; Pathummas Yougyoot (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   1. To studies the type of both asset management and financing of the public university and the autonomous university. 2. To studies the criteria used in both asset management and financing of the public university and ...
  • Attitude and behavior of the representative electional right usage of community beaders in hua hin municipality prachuapkhirikhan province 

   Kanjana Punoiam; Tasanee Sinchareon; Veerawan Pinchumpholsang; Nittaya Maneenak (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The research named Attitude and Behavior of the Representative Electional Right Usage of Community Leaders in Huahin Nunicipality, Prachuapkhirikhan Province has purposes for studying attitude and behavior of representative ...
  • Attitude and Comprehension in English Printing Media Reading toward the Students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Benchamas Yospituck (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The objectives of this study were 1) to study of the 3rd year engineering students attitude toward English printing media reading, and 2) to study self reported comprehension toward English printing media reading. The ...
  • Attitudes and Awareness in ASEAN Community of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Sasiwimon Mo-on; Nopparat Kongurai; Yupawan Duanginta; Ratree Jaratmathusorn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purposes of this research were to study and find the attitudes and awareness in ASEAN community of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The subjects were 222 undergraduate ...
  • Attributes of Accounting Graduates in response to Labor Market in ASEAN Economic Community from Opinions of the Heads of Accounting Department in Enterprises 

   สุชญา รังสฤษติกุล; ชูศรี ลีตะภวังค์; เอกฉัตร พัฒราช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The purpose of this research was to study the opinions of the heads of accounting department in enterprises about attributes of accounting graduates indicating in 2010 Qualifications Framework for Bachelor of Accounting, ...
  • Automatic Balancing Robot 

   สัญญา สมัยมาก; ฌานิน หาญณรงค์; ราชันย์ กลิ่นรอด; จตุรพักตร์ เข็มเพ็ชร์; ภูชิต เที่ยงธรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The thesis is presentation about invention the balancing robot automatic. Nowadays there bring new and many technology for the robot to apply using in the business system education industry survey and research etc. ...
  • Automatic lighting control for fluorescent lamp 

   สถาพร จินดาโชติ; จิรายุส บุญทูล; ธนากร สุนทรวัฒน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This paper is to develop an automatic light control of the fluorescent brightness depending on the site environment. The brightness can be controlled by using the pulse width modulation (PWM) technique. The input signal ...
  • Automatic lighting management system based on working zone in office room by using visual motion detection from video camera on Android device 

   Kairoek Choeychuen (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research presents a design and development of automatic lighting control using image processing from smart phone/tablet in an office room. This research can make users conveniently to turn on-off lighting and to reduce ...
  • BEHAVIOR STUDIES OF BEARING CAPACITY OF OIL-CONTAMINATED SANDY SOIL 

   Chusak Kererat (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2015-09)
   The objective of this research is to study the effect of contaminant and water level on the bearing capacity of sandy soil layer. The sandy soil layers are simulated in testing tank under conditions of dry, water level, ...
  • The Behavior Studies of Truss with Eccentric Force 

   ศุภชัย ไทยพุ่ม; ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2017)
   This research was to study the behavior of trusses which subject to the eccentric force. The trusses are tested, and load action and deformation of trusses are observed with eccentric distance of 0, 4, 8, 12 and 16 ...
  • Bio-oil and Bio-char Production from Agricultural Residue under A Concept of Zero Waste Management 

   อรรถกร อาสนคำ; วรพจน์ โพธาเจริญ; เบญจพร เครือทะนันไชย; ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; ณัฐวุฒิ ดุษฎี; กิตติกร สาสุจิตต์; อดิศักดิ์ ปัตติยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
   บทความนี้นำเสนอแนวทางการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการแบบไม่มีของเสีย เหลือทิ้ง วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาล์มน้ำมัน หลังจากหีบเพื่อสกัดน้ำมันแล้ว ...