Now showing items 21-40 of 1341

  • The Aesthetics in Gamification Design "Siam City" for Supporting Rattanakosin Island Tourism 

   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The objective of this research is to study the use of games to learn the aesthetics of Thai tourism by using the Inner Rattanakosin Island as a case study. This focuses on the religious tourist attractions relating to ...
  • Affect performance of circuit design Coupled Microstrip on coplanar strip lines 

   Jetwara Tangjit; Suphanan Phobtrakul (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016-09)
   This research studies the effect on performances of power divider designed for a transmission line technology by using a coplanar microstrip. The proposed circuit design has good response with compact size. The presented ...
  • Analysis and Comparison on Suitability of Solar Street Lighting system on remote area 

   กิตติพงษ์ ศรีพนากุล; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์; อำไพศักดิ์ ทีบุญมา; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; ทรงสุภา พุ่มชุมพล; ร.ท.สมญา ภูนะยา; บงกช บุญเพชร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2014)
   บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ พื้นที่ห่างไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใช้โปรแกรม DIALux version 4.10 ทำการจำลองค่าความสว่างบนผิวถนนเพื ...
  • Analysis of a designed solid state tesla transformer by computer simulation For studying the effective design 

   สุพจน์ วรธิพรหมมา; บุญยัง ปลั่งกลาง (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอ การวิเคราะห์ผลการออกแบบหม้อแปลงเทสล่าแบบสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์( Solid state tesla transformer ) โดย เปรียบเทียบวงจรสวิตซ์3 รูปแบบ คือ วงจรสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวิตซ์โดยตรง วงจรฮาฟบริดจ์อินเวอร์เตอ ...
  • Analysis of Dajiang Innovation's (DJI's) Development Based on SWOT Model 

   Chaojing Zeng; Qi Yao (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
   The civilian drone industry has developed rapidly since 2015, drones have gradually received more and more attention from the public. According to a report released by DRONEII in 2019, Dajiang Innovation, along with other ...
  • Analysis of Defects Occurring During the Operation of Perfume Supply Chain Case Study of Manufacturer and Distributor of Linna Perfume 

   ปรัชญา ศรีจันทร์; สุภาวดี สายสนิท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
   Analysis of risk factors of perfume supply chain. Case study of manufacturer and distributor of Linna perfume. The objective of study are 1. Study the risk factors in the supply chain. 2. To assess the severity of risk ...
  • Analysis of Factors in Order to Offer the Tourist Routes. A Case Sstudy of Koh Samet 

   เพทาย พงษาปาน; เกศินี สือนิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2019)
   This study has the objective to study the route in tourism on Koh Samet. To make visitors aware of the path on Samet island in the distance as short as possible. Student will study the route as well as routes to travel ...
  • Analysis of Heat and Multi-phase Flow in Porous Rubber Wood under Microwave Energy (Theory and Application Approach) 

   NATTAWUT SUWANNAPUM (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research is development on heat and multi-phase flow in porous rubber wood under microwave energy. It is developed to use as a numerical research tool for experimental research in future. The study was start by ...
  • Analysis of Heat Transfer and Electromagnetic Field Behavior inside Vulcanized Natural Rubber under Electromagnetic Energy in TE10 mode Rectangular Waveguide Cavity combine with Surface Heat Conduction 

   Nattawut Suwannapum (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research study of heat transfer in vulcanization the rubber compound process using microwaves combined with surface heat conduction. The study compared data between microwave vulcanization, surface heat conduction ...
  • Analysis of Multi-Stage Centrifugal Chiller System for Air Conditioning for Energy Conservation in Large Shopping Centers 

   พงศกร คชาพงศ์กุล; สุรศักดิ์ แก้วจันทรา (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด, 2019)
   This presentation is an analysis of multi-stage compressed water cooling systems for air conditioning to conserve energy in a large shopping center building. In order to a guideline and transfer knowledge to the control ...
  • Analysis of Necessary of Official Supporting Staffs for Improving Their Academic Work 

   นันทิพย์ อินต๊ะมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2019)
   The purpose of this research is to study, analyze and compare the needs for academic performance development of academic supporting officers at College of Industrial Technology, King Mongkut's University of Technology ...
  • Analysis of Permanent Magnet Generator Efficiency Effect from an Air-Gap 

   เจตน์สฤษฏิ์ รักษกุลวิทยา; ธีรศักดิ์ เชียงจูกง; วิริยะนนท์ คุ้มศิริวงศ์; เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์; พีรวัจน์ มีสุข (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร โดยทำการปรับระยะห่างของช่องว่าง อากาศ (air-gap) ระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ซึ่งระยะของช่องว่างอากาศน้อยจะ ...
  • THE ANALYSIS OF RUBBER SHEET’S QUALITY BY IMAGE PROCESSING. 

   Siriruang Phatchuay; Siwaphon Viwatpinyo; Arthit Yooyen; Waroot Bunleam (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purpose of this study aimed to analyze the design and analysis of tire rubber in the cabinet with the image processing. It has a photo retouching software applications by using Microsoft Visual Studio c # and database ...
  • The Analysis of the Economical Order Quantity and Reorder Points: A Case Studies of Washing Machine Parts Stores 

   ธัญพิสิษฐ์ ติยานนท์; ชนาธิป ต่ายทรัพย์; ปฐพี พิลาดิษฐ์; ชานนท์ แก้วพวงค์; รัตน์พงษ์ ชนะพันธ์; สุรชัย นามพรมมา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2019)
   This research aims to analyze the flexibility of the application of the most economical order quantity (EOQ) and reorder point (ROP) to manage inventory of company stores spare washer. Collecting semi-structured data ...
  • Analysis of the establishment and collapse of celebrity personalities from the perspective of encoding and decoding 

   Yingcui Luo; Qi Yao (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
   In recent years, the phenomenon of "personality collapse" of celebrities has appeared many times and attracted the attention of the public. Celebrities in the entertainment industry already have a set of patterns, and ...
  • Analytical Study of High Relief Sculpture for the Development of the Subject in Thailand 

   ทมิฬ ศรีศิลา; คมสันต์ คำสิงหา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The study was aimed to analyze 3 aspects; dimension, mass, and composition, that contribute good creation of high relief sculptures. The analysis of three genres of high relief sculptures showed as follows: First of call, ...
  • Analyze study the realistic figurative monumental Sculpture of sculptor Mr. Sanan Silakorn 

   Chatmongkol Insawang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purposes of this research were to analyse Sanan Silakorn’s creation of portrait statues of significant kings of Thailand and to apply the body of knowledge to improve the content of courses taught at the Department ...
  • Android application development for face identification with ReKognition API 

   ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ; พรประสิทธิ์ บุญทอง; วรุตม์ บุญเลี่ยม; อาทิตย์ อยู่เย็น; ศิริเรือง พัฒน์ช่วย (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   Face comparison and identity verification is a growing and popular technology for the purpose of identity verification, whether for access to the system or to secure the place ReKognition API is an API sample that is ...
  • Ang thong Commercial District Redevelopment Project 

   Nathawut Thongpanchang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   Angthong province is the hub of agriculture and industry. It has important economic roles. Basically, economy of Angthong depends upon agriculture, industry, transportation and retail sale. All of the products are highly ...
  • Animal Abuse for human effect 

   Dunyawat Suayai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   Animals that are familiar to people will be the most affected groups of garbage, such as monkeys, barking deer, elephants, birds, hedgehogs. Life threatening because of behavior the eating of deer.Deer is to put food into ...