Show simple item record

dc.contributor.authorจิตรานุช น้อยสุทธิสกุลen_US
dc.contributor.authorนเรศ สิงห์ครามเขตen_US
dc.contributor.authorว่าที่ร้อยตรี จารุวัตร์ จิตตเสถียรen_US
dc.date.accessioned2016-12-13T06:47:31Z
dc.date.available2016-12-13T06:47:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://repository.rmutr.ac.th/123456789/359
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหา รายได้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบ จัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหา รายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ และประการที่สามเพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 396 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบแบบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC for windows version 12 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะประชากรของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ที่ระดับ ปริญญาตรี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง รายได้ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่ทางานอยู่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ เคยเข้ารับบริการ เนื่องจากหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ เหมาะสมต่อการให้บริการ คือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยเลือกฝึกอบรมในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00น. – 16.00 น โดยมีเหตุผลเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะด้านภาษา ได้ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร และประสงค์ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท ฝึกอบรมตามแนวคิด 7P’s โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก ในด้านหลักสูตร ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก เหตุผลของการตัดสินใจเข้ารับ บริการวิชาการในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ความรู้ความสามารถของวิทยากรกับความเต็มใจ ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่ ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม และด้าน ส่งเสริมการตลาด คือ สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipRajamangala University Of Technology Rattanakosinen_US
dc.language.isoTHen_US
dc.publisherRajamangala University Of Technology Rattanakosinen_US
dc.subjectจัดหารายได้en_US
dc.subjectรายได้en_US
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ แบบจัดหารายได้en_US
dc.title.alternativeปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ แบบจัดหารายได้en_US
dc.typeResearchen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record