Now showing items 7-7 of 7

    • ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ 

      จิตรานุช น้อยสุทธิสกุล; นเรศ สิงห์ครามเขต; ว่าที่ร้อยตรี จารุวัตร์ จิตตเสถียร (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
      การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหา รายได้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบ จัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชา ...