Recent Submissions

  • Entrepreneurship for New Venture Creation 

    พรทิพย์ บุญทรง (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
    ตำราเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงประสบการณ์การสอนในรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น พฤติกรรมองค์การ การเงินธุรกิจ ภาษีอากร ...