Recent Submissions

 • ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม 

  เสกสรร จันทรจำนง (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
  ตำรา "ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาแล้ว และต้องการเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางด้านการผลิต หรือ ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ สื่อสารในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ...
 • การประกอบการ 

  สมใจ ศรีเนตร (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
 • Entrepreneurship for New Venture Creation 

  พรทิพย์ บุญทรง (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
  ตำราเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงประสบการณ์การสอนในรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น พฤติกรรมองค์การ การเงินธุรกิจ ภาษีอากร ...