Now showing items 1-1 of 1

    • ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม 

      เสกสรร จันทรจำนง (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2022)
      ตำรา "ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาแล้ว และต้องการเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางด้านการผลิต หรือ ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ สื่อสารในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ...