Now showing items 381-400 of 678

  • Optimization Cost for Concrete Work by Solver Function 

   บุญอนันต์ เปรื่องระบิล; สาธิต บัวงาม; จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   The purposes of the study on optimization cost for concrete work by Solver Function were 1) to study the resources allocation on concrete work to reach the optimization cost, 2) to use the Solver Function in Microsoft ...
  • Optimization in rubber wood using a Combined Microwave, Hot Air and Continuous Conveying Drying Process by Energy and Exergy Analysis. 

   Ratthasak Prommas; Piyapong Kesawadkorn; Kamol Treephong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research was conducted to study the Optimization in rubber wood using a combined microwave, hot air and continuous conveying drying process by energy and exergy analysis. Three part of para wood, topper part, middle ...
  • Optimization Scheduling Construction with Critical Part Segments 

   ธานิน คำทิพย์; ชีวินทร์ ลิ้มศิริ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2016)
   Construction scheduling is significant very much to the survival of a company in construction industry. The constraints in construction, if can’t control inspire follow the framework will have delay and will higher capital ...
  • Outdoor Flooring from Industry Wastes Category Expanded Slag 

   Udomvit Chaisakunkerd; Prapat Seesai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   The objective of this research is Outdoor Flooring from Industry Wastes Category Expanded Slag. The purpose is to study the physical. Chemical characteristics And the engineering properties of the waste slag as aggregates ...
  • Overweight and Health Behavior of the Students and Personnel in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา; พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2017)
   The purposes of this research were to study and compare overweight and health behaviors of students and personnel of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The students were classified by sex and the personnel ...
  • Parents’ opinions on risk behaviors among adolescents in the community 

   อทิตยา แสนแก้ว; เบญจวรรณ สุโท; พีระพงษ์ อรัญญิก; พิณรัตน์ นุชโพธิ์; ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2017)
   The purpose of this study was to study parents' perception of risky behavior among adolescents in the community. The 100 questionnaires were used as a tool to collect data. The results of parental opinion analysis on ...
  • Participation in the saving power of the community Phetchabun. 

   สุชิรา นวลกำแหง; พิศุทธิ์ บัวเปรม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2016)
   This research aims to study the level of participation in the saving power of community in Phetchabun. The scope of the research in the area at this time. Is Phetchabun The population in the scope of this research. Is the ...
  • Participation of community in waste management : A Case study of Khlong Maha Sawat community, Maha Sawat Subdisty, Phuttamonthon District, Nakhonpathom Province 

   เดชา จันทร์ศิริ; วีรชัย สิงห์คา (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2017)
   This research aimed to study 1) the waste management in the households and 2) the participation of community in waste management. The samples of this study were the 216 heads of household in Moo 1, 2 and 3 in Khlong Maha ...
  • The Patterns of Tourism of The Elderly In Chumphon 

   ปวีณ พิมาน; มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research was qualitative research that aims to study travel patterns of the elderly in Chumphon Province. Studied about opinion of elderly tourists. The data was collected by in-depth interview method with key ...
  • The Perception and need of information: case study on students, instructors and staff of Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Khemjira Vichi; Benjawan Cheevanon; Parichat Daesuk (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purposes of this research are: 1) to examine the perception of public relations affairs by students, lectures and staff of Rajamangala University of Technology Rattanakosin through all media channels in Salaya area ...
  • Perception of Students toward applying the Sufficiency Economy Philosophy to Alleviate the Lavish Habit: A Case Study of then Rajamangala University of Technology Rattanakosin’s Students 

   Jiraporn Kiatwuthiamorn; Suphanan Phobtrakul (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2012)
   This is a survey research, samples composed of students from RMUTR totally 90 students, Bachelor Degree level. Questionnaires are used as the instrument. Findings indicate the following : Majority of students, are male, ...
  • Performance Improvement of Queuing Systems using Computer Simulation in Registration Department, Phutthamonthon Hospital 

   Sathitthep Sangthong (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research presents to improve the performance of the queuing system by using computer simulation techniques in Phutthamonthon hospital, Nakorn Prathom province. The hospital is open daily, the service confronts a problem ...
  • Performance Improvement of Solar Green House Dryer: Case study Thung Bo Paen Village Enterprise Group Hang Chat District Lampung 

   วรานนท์ อินต๊ะธรรม; วรจิตต์ เศรษฐพรรค์; รวิภา ยงประยูร (สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องอบแห้งที่ถูกออกแบบและติดตั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ...
  • Performance of Small Wooden Wind Turbine Blades for Wastewater Treatment. 

   ทิวา ตันสถิตย์; สุธรรม โรจนเมฆา; รณกร เทพวงษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aims to study the application of wind turbines for wastewater treatment by coupled to water wheel. The wooden wind turbines were selected to study its performance. The number of wooden propellers are 2, 4, ...
  • The performance test of a small biomass gas stove using centrifugal blower for combustion 

   ฟลอริดา คล้ายแจ้ง; ฐิติพร เจาะจง; พิสิษฏ์ มณีโชติ (สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก ที่ใช้หลักการแก๊สซิไฟเออร์ ที่อาศัยพัดลมเพื่อช่วยในการเพิ่มสมรรถนะด้านความร้อนของระบบเตาที่ใช้ในการทดสอบมีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 10 เซนติเมตร ...
  • Performance Test of EFI Engine Run on E10, E20 and E85 Fuel 

   ประพนธ์ ชูประเสริฐ; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซินจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91(E10) เปรียบเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 และ E85 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเครื่องยนต์เบ ...
  • Permeability properties and the CBR. of the compacted soil mixing asphalt and Para-rubber 

   Attapole Malai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   Thailand and other countries In bar with hot air Laterite a material that is readily available . And used as surface materials and the foundation for construction of roads and airports. Widely Laterite several mechanical ...
  • Pile Set-up in Bangkok Subsoil 

   พิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2017)
   This paper presents results of a research on set-up of piles driven in Bangkok sub soil conditions. In this study, the Dynamic pile load tests were carried out at various times after driving. The study also included the ...
  • Pineapple Dryer Development with Solar Cell 

   อัญชณา อุประกูล; จรัญ คนแรง; วิลาสินี ศรีสุวรรณ; ไพโรจน์ ด้วงนคร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2014-11)
   งานวิจัยการพัฒนาโรงอบแห้งสับปะรดโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ...
  • Portfolio Management System for Faculty of Liberal Arts 

   Chortip Siwapornanan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-09)
   Portfolio Management System is developed for increasing efficiency working at Faculty of Liberal Arts. This management system is useful in many aspects such as reduce communication problem, loss of documents, search documents ...