Now showing items 32-51 of 118

  • An Economic analysis of Photovoltaic Grid Connected System with Battery Storage for Power quality Control and Energy Efficiency Improvement 

   เกษม ตรึภาค; นพพร พัชรประกิติ; จีรวรรณ แซ่เล้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2014)
   บทความนี้นำเสนอวิธีการออกแบบขนาดของแบตเตอรี่สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บพลังงานเพิ่มในช่วงที่แสงแดดมีปริมาณความเข้มแสงต่ำ ปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันและสำรอง ...
  • Economic Evaluation of Applying Anodized Aluminium as Solar Absorber in Evacuated Tube Collector (ETC) 

   พรนิภา นุโนชา; ธวัช สุริวงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้เป็นการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่ผ่าน กระบวนการทำอะโนไดซ์ที่มีการเติมธาตุนิกเกิลในชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ (Ni-Al2O3) หรือแผ่นอะลูมิเ ...
  • Education appropriate of Remaining Materials Palmyra Palm to the Biomass Materials 

   อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล; สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2014-11)
   บทความนี้กล่าวถึงการนำเศษหรือสิ่งที่เหลือใช้จากตาลโตนดมาทำการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิง ชีวมวลโดยเปรียบเทียบกับค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงจากแกลบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้เลื ...
  • Effect of Degree of Superheat on Zeotropic Organic Rankine CycleEfficiency 

   ธรณิศวร์ ดีทายาท; ทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์; จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก, 2557)
   งานวิจัยนี้ศึกษาผลของดีกรีร้อนยวดยิ่งในเครื่องระเหยของวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพของวัฎจักร สารทำงานที่ใช้เป็นสารR245fa/R152a ซึ่งเป็นสารซีโอโทรปิก โดยผสมที่สัดส่วนต่างๆและเปรียบเทียบผลกับวัฎจักรที่ใช้R245fa ...
  • Effect of Moisture on the Minimum Velocity of SawDust Transport 

   บัญญัติ นิยมวาส; ประทีป ทิพย์ประชา (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาผลของความชื้นของฝุ่นขี้เลื่อยต่อความเร็วลมต่ำสุดในการขนส่งฝุ่นขี้เลื่อย โดยชุดทดลองประกอบด้วยท่อลมที่ทำจากสังกะสีม้วนขึ้นรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร ติดตั้งเข้ากับพัดลม ...
  • Electrical Production from the Village Tap Water Tank by a Micro Turbine 

   นวลปราง อินทนิล; อรอุมา สิงห์สุข; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบรูปแบบใบพัดกังหันน้ำและเพื่อเปรียบเทียบความเร็วรอบการหมุนของใบพัดกังหันน้ำที่มีรูปแบบ แตกต่างกัน โดยศึกษาการหมุนของใบพัดแต่ละรูปแบบ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดเท่ากัน ...
  • Electrical Production from the Wasted Air Releasing of the Compressor Air Condition by a Micro Wind Turbine 

   ชัยพัฒน์ นนทจันทร์; สุรพงษ์ แก้วเกษศรี; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2014)
   การผลิตไฟฟ้าจากกังหันรับลมระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการผลิตไฟฟ้าของกังหันรับลมระบายความ ร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศผลิตไฟฟ้า กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละฤดู โดยศึกษาข้อมูลการทำงานของคอมเ ...
  • Electricity Consumption Measurements Device via Internet 

   สมรรถชัย จันทรัตน์; นชิรัตน์ ราชบุรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557)
   บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นต้นแบบสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสมองกลฝังตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Enabled EmbeddedDevice)ซึ่งช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการเข้าไปบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้าและ ...
  • Energy Saving of Single Phase Induction Motor by Loaded Control 

   สัญญา ผาสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด ของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท เครื่องเจาะ เครื่องเจีย เครื่องเลื่อยไม้ หรือเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโหลดไม่ต่อเนื่อง ด้วยการลดระด ...
  • Enhancement of Solar Dryer Performance using the Black Sand Paper 

   คมเพ็ชร อินลา; ปฏิวัติ วรามิตร; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีสมรรถนะดีกว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรุ่น SD - 050 ตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบแผ่นเรียบซึ่งเลือกใช้กระดาษทรายสีดำเ ...
  • Experimental performance of a double collector solar tunnel dryer for drying Curcuma longa L. 

   ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล; กีรติ เกิดศิริ (โปรแกรมวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2014-11)
   การทดลองนี้เพื่อศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันโดยใช้อากาศร้อนจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่มีแผงรับรังสีสองชั้น เปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ โดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่มีแผงรับรังสีสองชั ...
  • FACTORS OF WORK MOTIVATION OF PERSONAL FOR RESPONSIBLE FOR ENERGY : CASE STUDY FACTORY IN BANGKOK AREA 

   สิทธิพล กว้างนอก; ธรินี มณีศรี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และนำเสนอแนวทางเชิง นโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใ ...
  • FACTORS OF WORK MOTIVATION OF PERSONAL FOR RESPONSIBLE FOR ENERGY: CASE STUDY FACTORY IN BANGKOK AREA 

   สิทธิพล กว้างนอก; ธรินี มณีศรี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และนำเสนอแนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน ...
  • Flame Improved by Oxygen-Enhanced 

   ศรีวิชัย สู่สุข (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี, 2557)
   This experiment studies combustion gas burner flame by injecting pure oxygen into the oxidizer air stream. The oxygen enrichment can be achieved from 21% up to 21.86% (1 liter/min), 22.71% (2 liter/min), 23.57%, (3 liter/min), ...
  • Heat Transfer of Spiral Hole Woven Hive for the Cooking Stove 

   สุดารัตน์ บรรพลา; อรพรรณ เหมะธุลิน; สุรจิตร์ พระเมือง (คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557)
   เตาอั้งโล่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ฟืนหรือถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่าเตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์อั้งโล่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย รังผึ้งของเตาเป็นส่วนประกอบสำคัญใน ...
  • High Frequency Induction Melting for Stainless Steel 

   กฤษฎา ทองงาม; ธีรภัทร ธัญลักษณ์เดโช; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เครื่องต้นแบบขนาด 8 กิโลวัตต์ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • Impact Assessment on Technology Transfer of Biomass Briquettes Productionfrom Agricultural Residues and Weeds 

   ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วิกานต์ วันสูงเนิน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช ให้กับเกษตรกรบ้านไผ่สีรุณ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้การสัมภาษณ ...
  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • Induction Boiler 

   พชร หลงสมบุญ; ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการทำน้ำอุ่นแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ ป้องกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนที่ท่อสูง ...