Now showing items 38-57 of 118

  • Electrical Production from the Wasted Air Releasing of the Compressor Air Condition by a Micro Wind Turbine 

   ชัยพัฒน์ นนทจันทร์; สุรพงษ์ แก้วเกษศรี; สุรจิตร์ พระเมือง (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2014)
   การผลิตไฟฟ้าจากกังหันรับลมระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการผลิตไฟฟ้าของกังหันรับลมระบายความ ร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศผลิตไฟฟ้า กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละฤดู โดยศึกษาข้อมูลการทำงานของคอมเ ...
  • Electricity Consumption Measurements Device via Internet 

   สมรรถชัย จันทรัตน์; นชิรัตน์ ราชบุรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557)
   บทความนี้กล่าวถึงการออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นต้นแบบสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสมองกลฝังตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Enabled EmbeddedDevice)ซึ่งช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการเข้าไปบันทึกค่าการใช้ไฟฟ้าและ ...
  • Energy Saving of Single Phase Induction Motor by Loaded Control 

   สัญญา ผาสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด ของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท เครื่องเจาะ เครื่องเจีย เครื่องเลื่อยไม้ หรือเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโหลดไม่ต่อเนื่อง ด้วยการลดระด ...
  • Enhancement of Solar Dryer Performance using the Black Sand Paper 

   คมเพ็ชร อินลา; ปฏิวัติ วรามิตร; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีสมรรถนะดีกว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรุ่น SD - 050 ตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบแผ่นเรียบซึ่งเลือกใช้กระดาษทรายสีดำเ ...
  • Experimental performance of a double collector solar tunnel dryer for drying Curcuma longa L. 

   ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล; กีรติ เกิดศิริ (โปรแกรมวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2014-11)
   การทดลองนี้เพื่อศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันโดยใช้อากาศร้อนจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่มีแผงรับรังสีสองชั้น เปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ โดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่มีแผงรับรังสีสองชั ...
  • FACTORS OF WORK MOTIVATION OF PERSONAL FOR RESPONSIBLE FOR ENERGY : CASE STUDY FACTORY IN BANGKOK AREA 

   สิทธิพล กว้างนอก; ธรินี มณีศรี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และนำเสนอแนวทางเชิง นโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใ ...
  • FACTORS OF WORK MOTIVATION OF PERSONAL FOR RESPONSIBLE FOR ENERGY: CASE STUDY FACTORY IN BANGKOK AREA 

   สิทธิพล กว้างนอก; ธรินี มณีศรี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และนำเสนอแนวทางเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน ...
  • Flame Improved by Oxygen-Enhanced 

   ศรีวิชัย สู่สุข (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี, 2557)
   This experiment studies combustion gas burner flame by injecting pure oxygen into the oxidizer air stream. The oxygen enrichment can be achieved from 21% up to 21.86% (1 liter/min), 22.71% (2 liter/min), 23.57%, (3 liter/min), ...
  • Heat Transfer of Spiral Hole Woven Hive for the Cooking Stove 

   สุดารัตน์ บรรพลา; อรพรรณ เหมะธุลิน; สุรจิตร์ พระเมือง (คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557)
   เตาอั้งโล่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ฟืนหรือถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่าเตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์อั้งโล่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย รังผึ้งของเตาเป็นส่วนประกอบสำคัญใน ...
  • High Frequency Induction Melting for Stainless Steel 

   กฤษฎา ทองงาม; ธีรภัทร ธัญลักษณ์เดโช; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เครื่องต้นแบบขนาด 8 กิโลวัตต์ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • Impact Assessment on Technology Transfer of Biomass Briquettes Productionfrom Agricultural Residues and Weeds 

   ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วิกานต์ วันสูงเนิน (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช ให้กับเกษตรกรบ้านไผ่สีรุณ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้การสัมภาษณ ...
  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • Induction Boiler 

   พชร หลงสมบุญ; ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการทำน้ำอุ่นแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ ป้องกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนที่ท่อสูง ...
  • Information system for microgrid system Data management 

   วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์; นิพนธ์ เกตุจ้อย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   ระบบไมโครกริดที่ติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 120 กิโลวัตต์ และมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยระบบไมโครกร ...
  • Innovative Processes for the Production of Calcium Oxide Catalyst for Biodiesel Production from Wasted Green-Mussel Shell 

   กรกฎ นิยมสัตย์; ดวงกมล ตุงคะสมิต; นำพล อินสิน (ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2014-11)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากสัตว์ทะเล หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องแข่งขันให้มีความทัดเทียมนานาประเทศที่เป็นคู่แข่งทางด้านกา ...
  • An investigation on green fuel production from tamarind waste 

   กิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วันชัย วิหงสา (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ,สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านไม้จาก ธรรมชาติ โดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสานผ่านกระบวนการอัดด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็น ...
  • An Islanding Detection Methodusing Phase Lock Loop Method for Distributed Photovoltaic (PV) Systems 

   วุฒิวงศ์ จันทะสอน; อุเทน สุปัตติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2014)
   บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคการตรวจจับการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ(Islanding Detection) แบบพาสซีฟโดยวิธีเฟสล็อคลูป(Phase Lock Loop :PLL) วิธีตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยผลิตไฟ ...
  • Life Cycle Assessment of fish Sausage, A Case study 

   เจนจิรา เปี่ยมดี; พัชรวรรณ สุขสร้อย; โชติมา โคตรพัฒน์ (หน่วยวิจัยพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2014)
   จากปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก โดยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม ...
  • The Low-cost Solar cooker for community 

   ไพฑูรย์ เหล่าดี; สุขฤดี สุขใจ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์; ยอดธง เม่นสิน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ จานสะท้อนแสงรูปโค้งทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปรวมที่จุดรวมแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...