Now showing items 1-1 of 1

    • A Measurement and Study Power Quality of various Loads with LabVIEW 

      องอาจ แสดใหม่ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
      บทความวิจัยฉบับนี้นำเสนอทฤษฎีและการวัดวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ศึกษารูปคลื่นสัญญาณของแรงดัน กระแส เพื่อเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นกระแส ...