Now showing items 800-819 of 881

  • Vertical Garden for Heat Reduction in the Building 

   จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง; กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา; พรชัย จิตติวสุรัตน์; ชัชชติภัช เดชจิรมณี; พรชัย ขันทะวงค์ (1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   The study was aimed to develop the systems of vertical gardens for reduce indoor heat and decorating of the building. This research are study 3 systems were designed. In the first designed, it was moveable. The second ...
  • Violence Prevention in Theravada Buddhist Concepts 

   Chiradej Ketprayoon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   There are three objectives in this research; firstly, to analyze the definition, type and the cause of violence in Theravada Buddhist Philosophy, secondly, to analyze the method of management and prevention to violence in ...
  • Virtual Reality on Internet to Publicize Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Weerawat Pengchuay; Somchai Thipeye (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The research had studied the Virtual Reality on Internet to publicize Rajamangala University of Technology Rattanakosin by using the integration between Panorama Photo Shooting and High Dynamic Range Photo Shooing. Afterward, ...
  • Vocabulary Occurrences : An Analysis of English Course for Remedial Project Books, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Jintana Chatburapanun; Kanlaya Namsanguan; Angkana Chaidejkosin (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purposes of this study were to 1) investigate the number and frequency of vocabulary occurrences in English Course for Remedial Project Books, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 2) investigate teachers’ ...
  • Voluntary Emission Reduction for Sustainable Forestation Case Study in Wung-Kwuay’s Community Forest Ngo District Lampang 

   วราคม วงศ์ชัย; อดศิร ถมยา; เอกรัฐ อินต๊ะวงศา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2014)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของป่าชุมชนบ้านวังควาย อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยใช้วิธีการ คำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยใช้สมการแอลโลเมทรี ...
  • Wall Materials from Banana Fiber 

   ศิริพร จรรยา; โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2017)
   The purpose of this research is to introduce banana fiber, which is mainly used in banana tree in agriculture, will use the result. And leaves mostly Which in the circuit of the banana tree when the effect.It will not ...
  • Water Permeability of concrete mixing palm oil regionalism ash and crushed dust replaced sand using microwave curing 

   Piyapong Kesawadkorn; Ratthasak Prommas; Thaweesak Rungsakthaweekul (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research studied about “Water permeability of concrete mixing palm oil regionalism ash and crushed dust replaced sand using microwave curing by using palm oil regionalism ash which it replaced cement by 30% of all ...
  • WEB-BASED INSTRUCTION ON BASIC JAPANESE KANJI 

   Preecha Jaihan; Rapeepat So-in; Arunee Rungsawang (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   The purposes of this research were to construct, develop and find out the efficiency of Web-Based Instruction on Japanese Basic Japanese Kanji and to study learning achievement of students who have low learning achievement ...
  • Webblog Development for encouraging in learning General English for undergraduate students at Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Saijai Keeratiyanan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2011)
   The objective of this research was to develop webblog for encouraging in learning General English for undergraduate students at Poh-Chang Academy of Arts Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The type of this ...
  • Website and Social Media Development in order to Promote Public Relation of Local Businesses in Phutthamonthon, Nakornpathom 

   Rapeepat Manasoontorn; Mahachai Sattayathamrongthian; Pawaris Makerd (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   This research aims to: 1) observe the local business information in our community, their need to use the internet as a tool to promote their business and proportion of the media currently use in business. 2) Design and ...
  • Website interface design for faculty of architecture and design Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   YUTTHAPONG YANYOTHIN; CHATCHAWAN INTUSMIT (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-01)
   This research aims to find ways of designing the interface for the Faculty of Architecture and Design site. To be able to use the usage behavior of users is targeted at those interested in studying Architecture and Design. A ...
  • Wind-turbine Generator with Wind Tunnel Controlled by Microcontroller 

   Kairoek Choeychuen; Pichid Kittisuwan; Tanakron Suntronwat (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research presents development of renewable energy from natural. So, we have thought to produce electricity from natural. We have learned about floatation of heat ,bring to get energy which is useful .We have found ...
  • Wireless alarm system in building for deaf disabled 

   สรวิชญ์ หมื่นจำนงค์; ชยณัฏฐ์ รงค์จันทมานนท์; ไกรฤกษ์ เชยชื่น (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This paper presents a concept of design and development of abnormal event alarm for deaf disabled in a building. When the abnormal event has been occurred then the system will send alarm signal to transceiver number 1 ...
  • Wisdom of traditional dyeing cotton products from natural materials to develop a souvenir to promote tourism Suphan Buri Province 

   Bovan Krourat; Prachom Tangthong; Krittaporn Chooseng; Aunop Vuthi (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2011)
   This research aims to study local knowledge of dyeing with natural materials in the Suphan Buri Province and product design to packaging, souvenirs from the great local knowledge of natural dyesto to promote tourism Suphan ...
  • Work Satisfaction of Supporting Staff inRajamangala University of Technology Lanna 

   ศุภรากาญจน์ นัอยคง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2017)
   This research aims to study work satisfaction of supporting staff in Rajamangala University of Technology Lanna and to determine the factors with satisfaction by personal characteristics. Data were collected from a sample ...
  • Working Conditions of Older Workers of the Construction Business in Salaya District, Nakornprathom 

   นลินลักษณ์ พูลพร; ภานุวิทย์ แก้วคูณเมือง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   A study of the working condition of the elderly construction workers in the construction business in Salaya District. Phutthamonthon District Nakhon Pathom The objective is to study the working conditions of older ...
  • Workplace owners’ expectation and satisfaction of accountingmajor high vocational diploma students 

   Prapharporn Channgam (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   he objectives of this research were to study expectation and satisfaction by workplace owners of accounting-major high vocational diploma students; to study relationship between expectation and satisfaction of ...
  • X-Ray Image Denoising using Multivariate Shrinkage Function in Wavelet Domain 

   ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-08)
   The distortion of medical images by noise is common during its processing and transmission. So, this research is concerned with wavelet-based X-ray image denoising using Bayesian techniques. Indeed, one of the cruxes of ...
  • การดูดซับฟีนอลและสีย้อมจากสารละลายด้วยลีโอนาร์ไดต์และดินแดง 

   อาทิตย์ อัศวสุขี; ชลหวรรณ คำภูแสน; อัจฉรา เก่งนอก; นิติ กองสิน; นฤมล งามดี (สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2014)
   งานวิจัยนี้ศึกษาการนำลีโอนาร์ไดต์และดินแดงซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าต่ำจากเหมืองแร่ลิกไนต์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางมาใช้ในการดูดซับฟี นอลและสีย้อมรวมถึงอินดิเคเตอร์ซึ่งใช้เป็นแบบจำลองของสีย้อมจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รีแอคทีฟเรด ...
  • การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร 

   พนิดา ทรัพยสาร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2007)
   The purposes of this research were to survey and compare behaviors on the basic values of the students of Rajamangala University of Technology in Bangkok with different genders, ages and levels of their ...