Now showing items 365-384 of 563

  • Real-time Photovoltaic Simulator using PID and Fuzzy Logic Control 

   มาลี พัฒน์ช่วย; วันชัย ทรัพย์สิงห์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014-11)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการจำลองระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการแสดงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร ต่างๆ เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม เป็นต้น โดยการใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย ...
  • Reducing the electrical energy in growing Chrysanthemum 

   นิคม ธรรมปัญญา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2557)
   สถานีมูลนิธิโครงการหลวงสะโง๊ะได้มีการปลูกดอกเบญจมาศ ซึ่งการให้แสงแก่ดอกเบญจมาศโดยการใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการศึกษานี้ได้ทำการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ แบบ Warm white ...
  • The relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Patsanee Nanta; Pennapa Charoensilp; Ratree Jaratmathusorn; Yupawan Duanginta (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The purpose of this research was to study cognitive skills, critical thinking abilities and the relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of the undergraduate students at the Faculty of Liberal ...
  • The relationship between cognitive skills andcritical thinking abilities of Liberal Arts students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 

   พัศนีย์ นันตา; เพ็ญนภา เจริญศิลป์; ราตรี จรัสมาธุสร; ยุภาวรรณ ดวงอินตา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   The purpose of this research was to study cognitive skills, critical thinking abilities and the relationship between cognitive skills and critical thinking abilities of the undergraduate students at the Faculty of Liberal ...
  • A Remote Sensing Approach Abandoned Areas in the Classifcation Optimization of Land Use : A Case Study of Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 

   Apised Suwansaard (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research proposes methodology to identify the Idle land found in agricultural zones of Phutthamonthon District, Nakhon Pathom using remote sensing data. The chosen remote sensing data for locating the Idle land plots ...
  • The Renewal of Bangkae Waterfront Market for Tourism 

   Somchat Wichittrakarnlikit (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   This research to study the historical background, Activity Patterns, Problems and Potential Bang KhaeWaterfront market. Including the current situation in order to restore market approach to improve the waterfront to ...
  • A Research and Development of The Detection and Simultaneous Interruption of Communication Devices for a New Central Prison in Nakorn Prathom Province 

   Kunnthphong Srisathit; Jetwara Tangjit; Sumongkol Patisang; Kiattisak Thongnuangam; Suphanan Phoptrakul (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-09)
   This research and development project is about the detection and simultaneous interruption of communication devices for a new central prison in nakorn prathom province. Within the controlled area, the concept of the project ...
  • Research needs education "Media for Learning 's Center Rung Arun folk toys" Thawi Wattana 

   Thunchalita Sitpurinkun (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016-09)
   The Research needs education "Media for Learning 's Center Rung Arun folk toys " Thawi Wattana. The purpose is to study the needs of the learning materials to educational achievement before and after using the medium for ...
  • Research-based development for supporting staff, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Summing Ongsupankul; Uraiwan Sombatsiri; Jensak Eakburanawat; Thanyanan Worasesthaphong; Srisuda leelasuwat5 (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   Study of “Research-based development for supporting staffs RMUTR” is conducted as a qualitative research with the purpose of empowering the supporting staffs to have knowledge and skills in regards to developing their ...
  • The researches study the patterns processing of knowledge management in University 

   Suparat Rerkaroonthong; Kullaphat kulchartdilok (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   In this research, the researches study the patterns processing of knowledge management in University. There are a few objectives, which are (1) To study the patterns processing of knowledge management in institutions, ...
  • The researches study the patterns processing of knowledge management in University. 

   นางสาวสุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง; นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก (Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 2015-03)
   รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกระบวนการจ ...
  • Result of Learning from Instruction of Man and Society Subject Focusing on Students’ Public Mind 

   Sirisuk Nakasaney (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purposes of this research were to study result of learning from instruction of Man and Society subject focusing on students’ public mind and satisfaction on public mind. The sample of 39 students selected by cluster ...
  • Risk Assessment for Landslide Disaster Management in Tambon Krungching, Nakhonsrithammarat 

   Santi Thaiyuenwong; Apised Suwansaard; Tanawat Raungdej (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   Current disaster management in vulnerable areas are more important. In areas where landslide disaster had occurred many agencies have to work together to find solutions by setting up many tools such as rain gauges warning ...
  • Risk Assessment of Pesticide Residues in Organic Waste in PhangKhon Municipality 

   กอบกุล นงนุช; รินรวี อินทรภูมิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2014)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผักจากตลาดสด ในเขต เทศบาลพังโคน ต.พังโคน จ.สกลนคร โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พบว่ามีสารเคมีในกลุ่มไพริทรอยด์ ...
  • Robot Localization by Digital Image Processing 

   สัญญา สมัยมาก; ฌานิน หาญณรงค์; สุระศักดิ์ วิเศษทรัพย์; นิติพงษ์ เสมทับ; พรนิภา เอี่ยมบริสุทธิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2017)
   This paper presents the identification of robot position and angle on the model field to form a rectangular coordinate by using the webcam camera. Data processing will be displayed on client and server throughput LAN. ...
  • Role and Confidence of Consumers towards Thai Herbs 

   Malai Kamolsakulchai (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2016)
   This research aims to study the role and confidence in Thailand's population consuming herbs. Using questionnaires to interview 403 people, which means survey (Survey research). The results showed that the majority of ...
  • Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs 

   Sirichai Jirawongnuson; Wisit Lelaphatikul; Nichapha Minaboon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตไม้อัดจากใบสนทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะธรรมชาติ โดยทำการผลิตที่ความหนาแน่น 600 และ 700 กก./ลบ.ม. ความหนาของแผ่น 10 มม. ความชื้นของใบสนทะเลก่อนผสมกาวร้อยละ 3-5 และปริมาณกาวที่ใช้ต่อน้ำหนักขอ ...
  • Roof Production from fluff Coconut mixing waste drink boxs. 

   ณิชาภา มินาบูลย์; สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์; ชัชชติภัช จิตมณี (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพร้าวผสมเศษกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง โดยผสมวัสดุธรรมชาติ คือ ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 20 โดยน้ำหนัก ทำการผลิตกระเบื้องหลังคาโดยใช้วิธีรีดร้อน ...
  • Root cause analysis of switchgear failure 

   Sopa Sae-Heng (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research developed the Root Cause Analysis (RCA) guidance for switchgear equipment in 115 kV substation which is the highly importance in the system. The RCA are used for finding the real root causes of equipment ...
  • Rubber Planters' Ways of Agriculture Develop into Sources of Renewable Energy: A Case Study of Taveepol Rubber Group in Namom District, Songkhla. 

   ฐปณี รัตนถาวร; พรชัย จิตติวสุรัตน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้เป็นการวิเคราะห์วิถีการทำเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา กระบวนการศึกษาใช้หลักการตรวจสอบ ...