Now showing items 696-715 of 1509

  • Health Care of Physically and Mentally of The Elders in Bangkhae District, Bangkok 

   บุญวาส สมวงศ์; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aims to 1) study the physical health of the elderly, 2) study the mental health care of the elderly. This research is qualitative research. The data were collected through interviews depth. The key informants ...
  • Health Promotion Tourism Behavior of people in Lamphaya Floating Market, Banglen District Nakhon Pathom Province 

   Sirisuk Nakasaney (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2011)
   The purposes of this research were to study health promotion tourism behavior of people and factors that affected the health promotion tourism behavior of people in Lamphaya Floating Market, Banglen District, Nakhon ...
  • Heat Transfer of Spiral Hole Woven Hive for the Cooking Stove 

   สุดารัตน์ บรรพลา; อรพรรณ เหมะธุลิน; สุรจิตร์ พระเมือง (คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557)
   เตาอั้งโล่เป็นเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ฟืนหรือถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่าเตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์อั้งโล่ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย รังผึ้งของเตาเป็นส่วนประกอบสำคัญใน ...
  • High Frequency Induction Melting for Stainless Steel 

   กฤษฎา ทองงาม; ธีรภัทร ธัญลักษณ์เดโช; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการหลอมสแตนเลสแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นโลหะ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) จากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เครื่องต้นแบบขนาด 8 กิโลวัตต์ ...
  • High Performances Single Phase Invertersfor Off-Grid System in Rural Area Network 

   โยธิน คำแสน; พร้อมรบ คำธาร; ศุภลักษณ์ ศรีตา; สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์; อุเทน คำน่าน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2014)
   งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ จำลอง สร้าง และทดสอบเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ H บริดจ์ หรือ อินเวอร์เตอร์แบบ 2 ระดับชนิด1 เฟส โดยระบบที่นำเสนอสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตให้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน ...
  • High Strength Concrete Mixed Biomass Ash using Microwave Curing 

   Piyapong Kesawadkorn; Thaweesak Rungsakthaweekul; Ratthasak Prommas (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research is a study of high strength concrete by using a mixture of ashes from biomass materials, cured with a microwave to build up heat in side and mass transfer from the concrete. The objective of this study to ...
  • HOSPITAL ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE HEALTH DISTRICT. THE HEALTH SERVICE CASE STUDY : HEALTH PROMOTION HOSPITAL DISTRICT MEETING DISTRICT OPERATION RATCHABURI 

   PIYAWAT SANGBANDIT (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   Research Factors Affecting the Health District Hospital Case Study: Health Promotion Hospital District meeting. district Operation Ratchaburi The purpose of (1) to study the process of health promoting hospital district ...
  • Hotel Service Innovation to meet the needs of the Thai elderly tourists in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 

   จารวี รื่นจิตต์; มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aims to study about 1) to study the service innovation of hotel to meet the needs of Thai elderly tourists 2) to study the service innovation for the elderly in the hotel and 3) to provide advice to develop the ...
  • Human Resource Development for Academic Personnel attached to Bunditpatanasilpa Institute 

   Jinchutar Junprasit (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   This research aimed to (1) study the processes of human resourcedevelopment; of academic personnel, Bunditpatanasilpa Institute (2) study Problems and Obstacles on the human resourcedevelopment; academic ...
  • HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN RATCHABURI PROVINCE 

   Ranipha Phongphutthachart (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   The objectives were to specify the methods of human resource development of Subdistrict Administrative Organizations in Ratchaburi Province; to explain the relationship between the new public management and human resource ...
  • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR THE EQUALITY OF EMPLOYEES WITH GENDER DIFFERENCES AND THE REDUCTION OF CONFLICTS IN PHETCHABURI PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION 

   Jenjira Lumprasert (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   The purposes of this study were to examine the acceptance situation towards employees with gender differences in the management of human resources at Phetchaburi Provincial Administration Organization; influencing factors ...
  • Humans : Hansa 

   Natchapon Renuchat (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   The story in the trilogy. The belief is conveyed to the story of the landscape. For example, the Himmapan forest often has a description of the beautiful creatures, angels. The world is often exaggerated. These are ...
  • Identity Study for Design Development of Mae Yoi Village’s Silverware, Chiang Mai for Business Opportunity Expansion 

   ตยานิตย์ มิตร์แปง; สุพจน์ ใหม่กันทะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2017)
   The purpose of this research was (1) to study history, process, and identity of silverware from Mae Yoi Village, Chiang Mai (2) to study silverware’s market trends and consumption demand and (3) to apply the knowledge ...
  • IImpacts of Audit Committee Effectiveness and Audit Quality on Earnings Quality of Listed Companies in Stock Exchange of Thailand 

   Chadanat Piyawiboon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   Objectives of this study are to study (1) relationship between audit committee effectiveness and earnings quality of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand, (2) relationship between audit quality and ...
  • IMAGE AND REVISIT OF MOVIE THEATER : A COMPARISION CASE BETWEEN MAJOR CINEPLEX AND SF CINEMA CITY IN PHETCHABURI PROVINCE 

   Konkanok Makarangkurn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   The purposes of this research were to compare levels of customers satisfaction between 1) compare the satisfaction of Major Cineplex cinema services with the SF Cinema City in Phetchaburi Province 2) Study the factors ...
  • The image of faculty of industry and technology in view of the labor market ; A case study of entrepreneurs in Hua Hin district, Prachuapkhirikhan province 

   Wachara chintawan; Jantanee Jansawad (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The purpose of this research, the image of faculty of industry and technology in view of the labor market; A case study of entrepreneurs in Hua Hin district, Prachuapkhirikhan province, is to study the image of industry ...
  • IMAGES OF ALCOHOLIC BEVERAGE PRODUCTS IN THE BEER CATEGORY AND PURCHASING DECISIONS OF CONSUMERS IN THE UPPER SOUTHERN REGION 

   Yuttana Wongnguan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   The purposes of this study were to compare satisfaction in the purchases of beer alcoholic beverages from Company T and Company S; to investigate influencing factors of decisions for the purchases of the beer alcoholic ...
  • Imaginary Space 

   Kanjana Nualchawee (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   All people has a feeling of happiness to people, animals, thing and places. As time and memories of happened there. Make an impression and inspired to create works of art that come from living and well-being in everyday ...
  • Imaginary space 

   Kanjana Nualchawee (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   All people has a feeling of happiness to people, animals, thing and places. As time and memories of happened there. Make an impression and inspired to create works of art that come from living and well-being in everyday ...
  • Imagine the idea of a gifted childhood in my heart 

   Surawadee Paktarapuntanon (2019)
   First present from my parents gave teddy bear in birthday: it’s precious gift.It’s impression of me and I have been carry with it always. So I have concept from the present for inspiration to create art work by imagination ...