Now showing items 482-501 of 962

  • Indoor Humidity and Temperature Measurement System with RC-time Probe 

   เบญญ์ โยธารักษ์; สหรัฐ คะชาวุธ; เดี่ยว อภัยราช; วานิช โสภาสพ; บดินทร์ชาติ สุขบท; จรัส บุณยธรรมา; สุชาติ สุภาพ; กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤๅนนท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2014)
   บทความนี้กล่าวถึงการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับหัววัดแบบอาร์ซีไทม์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น โดย ทำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเซนเซอร์แบบ Thermal conductivity แสดงผลออกทางจอแสดงผลแอลซี ...
  • Induction Boiler 

   พชร หลงสมบุญ; ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย; ไชยยันต์ ทองสองยอด (คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างเครื่องต้นแบบในการทำน้ำอุ่นแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และ ป้องกันโรคภัยจากภัยหนาวในพื้นที่ชนบท โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำความถี่สูง ทำให้เกิดความร้อนที่ท่อสูง ...
  • Infant Surveillance System with GSM Module by Microcontroller 

   Montri Somdunyakanok (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This paper presents the infant surveillance system with GSM module by microcontroller for the careful danger that may occur to infant and reduced burden on caregivers in the depression. It consists of automatic cradle ...
  • INFIUENCE OF FENG SHUI HAVE RESULT INTO CONSTRUCTION 

   จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2014-09)
   The project aims to study the various characteristics. Formed. Shui On Construction To assess the importance of Feng Shui with the construction. The correct way of Feng Shui to all those involved in construction. The details ...
  • The influence of ageing on the quality of a Blanking of 6063 aluminum 

   Wichai Pumchan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This paper has proposed for study influence of heat treatment on the blanking quality of 6063 aluminum. For parameter of heat treatment is T4, T5 and T6 after that bring specimen to blanking process. Parameters of blanking ...
  • Influence of cutting clearance on wear behavior of blanking die for high strength steel 

   Chalermpol Klaynil (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2015)
   The objective of this research was to study the influence of cutting clearance on wear behavior of blanking die for high strength steel. Punch material tool steel JIS SKS3, was specified for the hardness of 60 ±2 HRC. Four ...
  • The Information System Development for an Online Questionnaire Design Management for the Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN 

   Yuttapoul Phaichana; Jirasak Reungrungsee; Methichon Pratchayangkoon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   The aims of this research were The Information System Development for an Online Questionnaire Design Management for the Rajamangala University of Technology RATTANAKOSIN 1) to develop a Survey System online for Rajamangala ...
  • Information system for microgrid system Data management 

   วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์; นิพนธ์ เกตุจ้อย (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557)
   ระบบไมโครกริดที่ติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 120 กิโลวัตต์ และมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยระบบไมโครกร ...
  • Information Technology Use Behavior of Undergraduates Faculty of Business Administration,Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   Chantanee Rungreangthanapol; Pisit Limareesuk (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015)
   This research aimed to study: 1) Use behavior of Information technology for educations 2) Use behavior of self-learning English program and 3) Problems and obstacles. The findings of this study: ...
  • The innovation design of knock down furniture made from scrap wood by using the dowel derived from Thai wisdom 

   Soraj Pruttikomon; Nutchai Saguansub (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The research aims to study 1.) The case study of innovation design of knock down furniture made from scrap wood by using the dowel derived from Thai wisdom 2 . ) To add value to solid wood products and enhance trade in ...
  • Innovative Processes for the Production of Calcium Oxide Catalyst for Biodiesel Production from Wasted Green-Mussel Shell 

   กรกฎ นิยมสัตย์; ดวงกมล ตุงคะสมิต; นำพล อินสิน (ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2014-11)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากสัตว์ทะเล หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องแข่งขันให้มีความทัดเทียมนานาประเทศที่เป็นคู่แข่งทางด้านกา ...
  • The Instruction and Continuation to Making the Ancient Rice Flow Mixed with Toddy Plam and Shredded Coconut of Teenager from Elderly People at Thai Dessert Shop By Grandmother Pongsi ,Samchuck Market 100 Years , Suphanburi 

   สิริปรียา แสงทอง; ธีระวัฒน์ จันทึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aims to: 1) studyed the patterns and strategies to convey the ancient rice flow mixed with toddy plam and shredded coconut (Food Travel TV Channel ,2013) to teenager and other people from the store owner, ...
  • Interlocking Block From Dust Granite 

   Nichapha Minaboon; Arthorn Chuponsat; Prapat Seesai (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The objectives of the research . Interlocking block from dust granite. First, Cement Portland type 1 and dust granite sieved by sieve number 8 were mixed too homogenously and were formed to Interlocking block by Cinva ram. ...
  • Interlocking block of waste concrete 

   Arthorn Choponsat; Nichapha Minaboon (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This research aims to study the waste concrete interlocking blocks . That is appropriate for use in construction or not . By comparing the block integration in general. The ratio of cement dust Rocky was 1: 5 , 1: 7 and ...
  • Interlocking Block Product for Community Enterprises from Anhydrite Rock Fragments 

   อมเรศ บกสุวรรณ; ประชุม คำพุฒ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2018)
   The objective of this research was to use waste rock of mining anhydrite for developing interlocking block product. Waste rock of mining anhydrite is waste from grind rock process for construction which is coarse ...
  • Internet Access and Usage Behavior of the Elderly in Bang Phae District, Ratchaburi 

   นลินี ศรีวิลาศ; ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   The purpose of this research was to study the access and usage behavior of the elderly in Bang Phae district, Ratchaburi province. To study the Internet access and usage habits used in various fields. Communication ...
  • Investigation of Physical Elements of Residential Buildings: A Case Study of Apartments in Kaorubchang, Muang, Songkhla. 

   พิษณุ อนุชาญ; นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2016)
   The present study aimed to investigate the physical elements of apartments in Kaorubchang, Muang, Songkhla. Two groups of the subjects were (1) twelve resident managers from purposive sampling, and (2) fifty residents from ...
  • An investigation on green fuel production from tamarind waste 

   กิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์; พิสิษฏ์ มณีโชติ; วันชัย วิหงสา (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ,สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2014-11)
   งานวิจัยนี้เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านไม้จาก ธรรมชาติ โดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสานผ่านกระบวนการอัดด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็น ...
  • Is a model sculpture crucial when creating a sculpture? 

   Chaichan Jantasri (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   The objective of this research project is to study whether a model sculpture is crucial when creating a sculpture. The finding will enhance the improvement of the course syllabus in sculpturing field at POH-CHANG Academy ...
  • Is the Process of Making Mould and Cast Important to Model Sculpture? 

   Chaichan Jantasri (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   This research aims to study whether the process of making mould and cast important to model sculpture, to apply the result of the study for the improvement of the course syllabus in sculpturing field at POH-CHANG Academy ...