Now showing items 1202-1221 of 1426

  • Study of Thermal Efficiency on Domestic Cooking Burner using Stainless Wire-Net 

   สุรเดช สินจะโป๊ะ; บัณฑิต กฤตาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, ηth ) ของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจี (Liquefied petroleum gas, LPG) สูงสุดไม่เกิน 5.78 kW ตามมาตรฐานผลิต ...
  • The Study of Undergraduate Students’s Satisfaction Toward Bachelor of Arts Program in Chinese Language, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

   พิมพร วัฒนากมลกุล; ปรมินทร์ ประภาการ; สมบัติ แซ่เบ๊ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   This research aims to study: 1 . Satisfaction of undergraduate students at theBachelor of Arts Programs in Chinese, Rajamangala University of Technology Rattanakosin; 2. Study the development and improvement of Liberal ...
  • A Study of Undergraduates Satisfaction of Rajamangala University of Technology Rattanakosin ’s Special Program Curriculum. 

   พนิดา ทรัพยสาร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2008-05)
   The purpose of the research was to study satisfaction, attitude, demand, problems and comments on RMUTR’s special curriculum from 644 undergraduates by Accidental Sampling. Questionnaires were used as the device of the ...
  • A Study of Visible Light Communication Systems with VPPM Modulation Techniques 

   ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล (สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557)
   บทความนี้นำเสนอการจำลองการทำงานของระบบสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของระบบสื่อสารที่ใช้การประมวลผลสัญญาณแบบต่าง ๆ เป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงสว่างประเภทหลอดไดโอดเปล่งแสงแบบ MR-16 ...
  • A Study of Wastewater Treatment Management in Hospital 

   เอกสิทธิ์ หิริพงษ์; ยุทธชัย บรรเทิงจิตร (มหาวิทยาลัยสยาม, 2019)
   The purpose of waste management study was to survey about wastewater management in the 400 Bed hospital,to fix problem,reduce the parameter value include pH, BOD,TKN,Suspended Solid, Total Coliform Bacteria, Feacal ...
  • A Study of “Industrial Foundation Classes” for Create Building Model using FreeCAD Program. 

   จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ; จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2016)
   BIM has been being applied to the construction project by using an IFC file. The data exchange in the form of an IFC file can be created or exported by using various applications. The purpose of this study is to create an ...
  • A Study on Career Expectation of Chinese Major, Bachelor of Arts Student: Bansomdejchaopaya Rajabhat University 

   ไพลิน มุนินทรวัฒน์; สุนิสา มีแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2019)
   The purpose of research on the study of career expectation of students in Chinese major, bachelor of arts, Bansomdejchaopraya Rajabhat University is to study the career expectation and factors that affect career choice ...
  • The Study on Change of State Agencies in Thai Bureaucracy Under The National Council for Peace and Order 

   ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2019)
   The purpose of this research was to study the current number of Thai government agencies and the change in the number of government agencies while under the rules of General Prayuth Chan-Ocha and The National Council for ...
  • A STUDY ON CHINESE VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS MAJORING IN CHINESE AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 

   Pimporn Wattanakamolkul; Porramin Praparkarn (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2019)
   The purpose of this study were: 1) to investigate Chinese vocabulary learning by Rajamangala University of Technology Rattanakosin of Chinese undergraduate students 2) to compare and analyze the differences of the Chinese ...
  • Study on CMT welding technology of a steel in automotive manufacturing: weld bead geometry mechanical property and welding metallurgy 

   Niwat Mookam; Uraiwan Pongsa; Phoometh Sangrayub (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2018)
   In this research, the objective was to investigate and measure the weld bead geometry, mechanical property, and welding metallurgy when JIS G3113 steel are welded using CMT. The study examines a number of welding variables, ...
  • Study on dietary habits affecting obesity Of Lomkao Phitthayakhom School, Lom Kao District, Lom Kao Prefecture, Phetchabun Province 

   อรรถกร ทองสิงห์; อัครินทร์ โพธิ์ทอง; สุทัศน์ สมบัติ; ฐิติการ ศรีสำอาง; พิณรัตน์ นุชโพธิ์; ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2017)
   The purpose of this study was to investigate the effect of eating, eating, and feeding on asthma among schoolchildren using 193 questionnaires. Analyze students' scores on food intake that affects the disease. Lomkao ...
  • A Study on Emotional Quotient and Work Satisfaction of Private Company employees in Bangkok 

   Supong Sittisomreung (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   The Purposes of this research were: (1) is aimed at studying employees characteristics job satisfaction (2) to study the relationship between emotional quotient and job satisfaction. Sample random sampling technique ...
  • The Study on Failure Pattern of Multilayer Bulletproof Steel Fibre Reinforced Concrete Panel 

   ธนธัช พูลสิน; ธนากร ธนโชติศิริ; วรวรรณ ดวงมะวงศ์; ปิติ สุคนธสุขกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2017)
   In this study, failure patterns and energy absorption of multilayer bulletproof panels made of steel fibre reinforced concrete, para-rubber sheet and styrofoam sheet shot by 9 mm and 11 mm bullets were investigated. ...
  • Study on how to prevent adolescent driving behaviors at risk of accidents: a case study of Wat Suwanpradit School, Moo 3 

   ธัญลักษณ์ จันทร์มาก; กชนิภา โฮกชาวนา; อภิชัย สุขเกษม; พิณรัตน์ นุชโพธิ์; ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2017)
   This study aims to learn satisfaction and reviews to prevent driving behavior of teenagers at risk of accidents: a case study of school Suwan pradit. Moo 3, using a tool to collect information about a query from the ...
  • A Study on Human Resources Management System of Ministry of Public Health’s Employees 

   ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2019)
   The purpose of this research was (1) to study the human resources management system of ministry of public health’s employees. (2) to compare the human resources management system of ministry of public health’s employees ...
  • A study on influence of MIG brazing parameters on microstructure and mechanical properties in joining of Al to AHSS for applications in automobile industry 

   Niwat Mookam (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2014)
   The aim of this research was to study on influence of MIG brazing parameters on microstructure and mechanical properties in joining of Al to AHSS. The brazing variables investigated in this study encompassed brazing ...
  • A Study on Misuses of Chinese Language Noun Classifiers of Undergraduate Students 

   Porramin Praparkarn; Pimporn Wattanakamolkul; Vorawan Vetchapitak; Pratsara Wanthayakul (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2013)
   This study aims to find out problems of misuses of Chinese language noun classifiers of RMUTR undergraduate students,to analyze the problems and the impacts of the misuses, and to develop appropriate instructional ...
  • Study on parameters that affect the Friction Stir Welding of 6063 aluminum alloy and 7075 aluminum alloy 

   Wichai Pumchan (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2015-09)
   The friction stir welding [FSW] was invented by The Welding Institute of England. For welding material were difficult to fusion welding such as aluminum. Currently, there is research and application for many aluminum alloys ...
  • Study on Physical, Structural, Optical and Luminescence Properties of Bi2O3-BaO-B2O3 Glass Systems Doped with Sm3+ 

   Rungsan Ruamnikhom (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2016)
   In this study, the effect of Sm3+ ions doped in glasses of the composition in mol% (40-x)B2O3 : 40Bi2O3 : 20BaO : xSm2O3 (where x = 0, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 and 2.50). The BiBaBO glasses have been prepared by melt-quench ...
  • A Study on Potential Capabilities for Tourism of Samet Nang-che in Khlong Khian, Takua thung, Phang Nga 

   อุษณีย์ ผาสุข; สันติธร ภูริภักดี (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   This research aimed to study the tourism potential of the Samet Nang-chee, Khlong Khian, Takua thung, Phang Nga and to elaborate the findings into the Guidelines of development for the potential of Samet Nang-chee touristic ...